Stadgar för Riksförbundet Flottans Män

fastställda av riksårsmötet den 28 maj 1988 att gälla fr o m riksårsmötet 1989, reviderade av riksårsmötena den 27 april 1991, den 30 maj 1992, den 9 maj 1997 samt den 9 maj 2006. HM Konung Carl XVI Gustaf har accepterat att vara riksförbundets Höge Beskyddare.

§ 1 Organisation mm

Riksförbundet FLOTTANS MÄN är partipolitiskt obundet och består av ett antal lokala kamratföreningar tillsammans utgörande ett riksförbund. Riksförbundet leds av en förbundsstyrelse. FLOTTANS MÄN är den kollektiva benämningen på såväl organisationsenheterna som medlemmarna.
Riksförbundets kansli är placerat i Stockholm. Riksförbundet är anslutet till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

§ 2 Ändamål

Riksförbundet skall:
verka för gemenskap och sammanhållning inom flottan/marinen, främja kamratskapet mellan dem, som tjänstgjort och tjänstgör vid flottan/marinen, vårda flottans/marinens traditioner, inom FLOTTANS MÄN och genom samhällskontakter i övrigt sprida upplysning om marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret, genom sin försvarsbefrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell organisation med allmännyttigt ändamål utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för medlemmarna samt som ägare av fastigheten Brottö 1:13, benämnd Stora Tratten, ansvara för att Stora Tratten framgent skall tjäna som en fritids- och semesteranläggning för alla medlemmar. Stora Tratten må arrenderas ut för drift med här angivet ändamål.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan endast erhållas i lokalförening.
Medlem i lokalförening är genom denna också medlem i riksförbundet. För att erhålla medlemskap i lokalförening fordras att vid flottan/marinen vara eller att ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, alternativt tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig.
Medlemskap i lokalförening kan efter särskild prövning av dess styrelse även vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för FLOTTANS MÄNs ändamål.
Riksförbundets styrelse äger kalla hedersmedlem (jämväl på förslag av lokalförening). Styrelse i lokalförening äger kalla hedersmedlem i egen förening.
Utländsk medborgare med särskild anknytning till och intresse för FLOTTANS MÄN kan kallas till korresponderande medlem i lokalförening.
Sittande marinchef (motsv) kan efter eget medgivande kallas till Hedersriksordförande. Förutvarande förbundsordförande kan kallas till Hedersordförande. Dessa är i övrigt likställda med hedersmedlem.

§ 4 Ledning

Årsmöte (riksårsmöte) är riksförbundets högsta beslutande instans. Årsmötet utser en förbundsstyrelse, som inom av årsmötet beslutade ramar handhar riksförbundets ange-lägenheter under det verksamhetsår årsmötet avser. Till sitt förfogande har förbunds-styrelsen ett kansli med en till styrelsen adjungerad kanslichef, tillika kassör.
Riksförbundets firma tecknas av förbundsordföranden och kanslichefen var för sig eller i förening. Teckningsrätten kan - efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen - vid behov vidgas till ytterligare en eller flera personer.
Lokalföreningskonferens sammankallas två gånger om året som informationsforum till lokalföreningarna och som rådgivande forum till förbundsstyrelsen. Se vidare § 11.

§ 5 Styrelse

Förbundsstyrelsen skall bestå av en förbundsordförande jämte åtta ledamöter med personliga ersättare. Förbundsstyrelsen väljs av riksårsmötet enligt § 12.
Inom förbundsstyrelsen utses en vice ordförande och en sekreterare.
Förbundsstyrelsen sammanträder normalt tre gånger per år på kallelse av förbunds-ordföranden eller annars då minst fyra av ledamöterna så påfordrar.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst fem av dess ledamöter (varibland endera förbundsordföranden eller vice förbundsordföranden) är närvarande.

§ 6 Verkställande utskott (VU) samt permanenta eller tillfälliga kommittéer

Handläggning av löpande ärenden delegeras av förbundsstyrelsen till ett verkställande utskott, bestående av förbundsordföranden jämte ytterligare två ledamöter. VU samman-träder vid behov och äger till sig adjungera andra personer. VU äger inte besluta i principiella frågor.
För olika verksamheter äger förbundsstyrelsen tillsätta enskild person, permanenta eller tillfälliga kommittéer, vilka helt eller delvis kan adjungeras till förbundsstyrelsen.
Kommitté behöver inte innefatta styrelseledamot.

§ 7 Tidskriften

Tidskriften FLOTTANS MÄN handhas av en redaktör, som tillika är ansvarig utgivare.
Redaktören utses av förbundsstyrelsen. Till redaktionen må ytterligare personer knytas.

§ 8 Avgifter

Riksårsmöte fastställer medlemsavgift (årsavgift) från lokalförening till riksförbundet att gälla verksamhetsåret efter nästkommande år. Antalet avgifter grundas på medlemsläget den 31 december året före verksamhetsåret.
Fastställd medlemsavgift erläggs från lokalförening till riksförbundet utan anmodan senast den 31 mars. Medlemsavgift erläggs även för ständig medlem och för hedersmedlem, som kallats av lokalförening.
Lokalförening beslutar om egna avgifter.

§ 9 Revision

Riksförbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
Riksförbundets avslutade räkenskaper för föregående verksamhetsår skall senast den 31 januari överlämnas till förbundets revisorer för granskning.
Revisorerna skall senast den 15 februari till förbundsstyrelsen överlämna sin revisions-berättelse innehållande bl a förslag om ansvarsfrihet jämte eventuella förslag om medelsdispositioner.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse skall till-ställas lokalföreningarna senast i samband med kallelse till riksårsmöte.

§ 10 Riksårsmöte

Riksårsmöte skall hållas under april-maj eller undantagsvis under juni och av förbunds-styrelsen utlysas minst en månad före mötet. Vid riksårsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 •  Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare). 
 •  Val av två justeringsmän, att jämte årsmötesordföranden justera mötesprotokollet. 
 •  Val av två rösträknare. 
 •  Fastställande av röstlängd. 
 •  Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning. 
 •  Revisorernas berättelse. 
 •  Beslut angående ansvarsfrihet. 
 •  Eventuellt beslut angående medelsdisposition. 
 •  Beslut angående budget för innevarande år, preliminär budget för nästkommande år samt årsavgift att gälla för verksamhetsåret efter nästkommande år. 
 •  Val enligt stadgarna § 12. 
 • Ärende, som enligt stadgarna § 13 hänskjutits till årsmötet.

Extra årsmöte hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt och utfärdar kallelse på sätt som för årsmöte är föreskrivet.
Vid extra årsmöte får andra frågor än de som angivits i kallelsen till mötet upptagas till behandling endast om de är en direkt följd av under mötet fattade beslut.

§ 11 Lokalföreningskonferens

Lokalföreningskonferens anordnas i anslutning till riksårsmötet och förutom detta vart tredje år i anslutning till "Kronanmötet".
"Kronanmötet" skall omfatta styrelsemöte, lokalföreningskonferens och minnesstund över en stor marin händelse.
Vid sådan konferens deltar förbundsstyrelsen och äger lokalförening sända ett befull-mäktigat ombud - om så erfordras med bisittare.

§ 12 Val

Vid riksårsmöte skall väljas:

 • Förbundsordförande - väljs för en tid av ett år och kan omväljas. 
 •  Hälften av styrelsens övriga åtta ledamöter - väljs för en tvåårig mandatperiod och kan omväljas. 
 •  Personliga ersättare för dessa - väljs för en ettårig mandatperiod och kan omväljas.

Ledamöter och ersättare skall väljas från fyra regioner enligt följande:

 • Region Norr - en representant. 
 •  Region Mitt - (Stockholm, Mälardalen och Gotland) tre representanter. 
 •  Region Väst - två representanter. 
 •  Region Syd - två representanter.

Antalsfördelningen må tillfälligt förändras, om stora personliga meriter hos kandidater så skulle motivera.
Vidare väljs:

 • En av två revisorer för en tvåårsperiod - omval kan ske.
 • En av två revisorsersättare för en tvåårsperiod - omval kan ske. 
 •  En valberedning bestående av en ledamot för var och en av de fyra regionerna, jämte personliga ersättare för en tid av ett år - omval kan ske.

§ 13 Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall vara representativ och oberoende.
Valberedningen utser inom sig ordförande (sammankallande).
Valberedningen skall senast den 25 januari (senast före manusstopp till nr 1 av FM tidskrift) till förbundsstyrelsen överlämna förslag till kandidater vid i § 12 föreskrivna val.

§ 14 Rösträtt och beslut

Företrädare för lokalförening har vid riksårsmöte rösträtt enligt av riksårsmötet fastställd röstlängd. Sådan företrädares behörighet skall kunna styrkas genom fullmakt utfärdad av lokalföreningen och undertecknad av dess ordförande.
Varje lokalförening har en grundröst samt en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar, för vilka fastställd avgift erlagts till riksförbundet.

§ 15 Förslagsrätt

Lokalförening, som önskar få ärende prövat av riksårsmötet, skall senast den 1 mars samma år skriftligen anmäla ärendet till förbundsstyrelsen.
Enskild medlem, som önskar få ärende prövat, anmäler ärendet till lokalföreningens styrelse, som i sin tur framlägger inkomna ärenden jämte eget yttrande till förbunds-styrelsen.
Ärende av principiell betydelse skall före riksårsmöte av förbundsstyrelsen remitteras till lokalföreningarna för yttrande.

§ 16 Lokalförening

Lokalförening kan bildas, där medlemsantalet uppgår till minst tio personer.
Lokalförening utfärdar egna stadgar, vilka icke får stå i strid med riksförbundets stadgar.
Lokalförening beslutar själv angående medlemskap i enlighet med § 3 och verksamhet som överensstämmer med riksförbundets ändamål i enlighet med § 2.

§ 17 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av riksårsmöte och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande.
Vid omfattande revision av stadgarna skall förslaget före riksårsmötet prövas enligt § 15 sista stycket.

§ 18 Upplösande av riksförbundet

Beslut om riksförbundets upplösande skall för att vara giltigt ha fattats av två på varandra följande riksårsmöten och vid vart och ett av dessa ha biträtts av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande.
Då fråga om upplösande väckts åligger det förbundsstyrelsen att vid det första riksårs-mötet framlägga förslag till disponerande av riksförbundets tillgångar på sätt, som gagnar riksförbundets syften.


Den 7 maj 1935 ägde ett konstituerande sammanträde rum i exercishuset på Skeppsholmen i Stockholm med cirka 300 deltagare ur alla kategorier. Man beslöt därvid att inom flottan bilda en kamratförening, som fick namnet FLOTTANS MÄN.
Lördagen den 25 maj 1935 anordnades FLOTTANS MÄNs första allmänna möte.
Från när och fjärran mötte då 1100 man upp vid mönstringsborden på exercisplatsen på Skeppsholmen. Därmed var föreningsverksamheten igångsatt.