Stadgar för Riksförbundet Flottans Män och dess lokalföreningar

fastställda av riksårsmötet den 28 maj 1988 att gälla fr o m riksårsmötet 1989, reviderade av riksårsmötena den 27 april 1991, den 30 maj 1992, den 9 maj 1997, den 9 maj 2006 samt den 21 maj 2018.  
H M Konung Carl XVI Gustaf har accepterat att vara riksförbundets höge beskyddare.

 § 1    Organisation mm
Riksförbundet FLOTTANS MÄN är partipolitiskt obundet och består av ett antal lokala kamratföreningar tillsammans utgörande ett riksförbund. Riksförbundet leds av en förbundsstyrelse. FLOTTANS MÄN är den kollektiva benämningen på såväl organisationsenheterna som medlemmarna. Riksförbundets kansli är placerat i Stockholm. Riksförbundet är anslutet till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).  

§ 2   Ändamål
Riksförbundet ska: Verka för gemenskap och sammanhållning inom flottan/marinen, främja kamratskapet mellan dem som tjänstgjort och tjänstgör vid flottan/marinen, vårda flottans/marinens traditioner, inom FLOTTANS MÄN  och genom samhällskontakter i övrigt sprida upplysning om marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret genom sin försvarsbefrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap, vara en ideell organisation med allmännyttigt ändamål, utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för medlemmarna samt som ägare av fastigheten Brottö 1:13, benämnd Stora Tratten, ansvara för att Stora Tratten framgent ska tjäna som en fritids- och semesteranläggning för alla medlemmar. Stora Tratten må arrenderas ut för drift med här angivet ändamål.  

§ 3   Medlemskap
Medlemskap kan endast erhållas i lokalförening. Medlem i lokalförening är genom denna också medlem i Riksförbundet. För att erhålla medlemskap i lokalförening fordras att vid flottan/marinen vara eller ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, alternativt tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig. Medlemskap i lokalförening kan efter särskild prövning av dess styrelse även vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för FLOTTANS MÄNs ändamål. Medlem i i lokalförening kan vara stödjande medlem i annan lokalförening. I sådant fall erläggs ingen medlemsavgift till Riksförbundet. Riksförbundets styrelse äger kalla hedersmedlem (jämväl på förslag av lokalförening). Styrelse i lokalförening äger att kalla hedersmedlem i egen förening. Utländsk medborgare med särskild anknytning till och intresse för FLOTTANS MÄN kan kallas till korresponderande medlem i lokalförening. Sittande marinchef (motsv.) kan efter eget medgivande kallas till Rikshedersordförande. Förutvarande förbundsordförande kan kallas till hedersordförande. Dessa är i övrigt likställda med hedersmedlem.  

§ 4   Ledning
Årsmöte (Riksårsmöte) är Riksförbundets högsta beslutande instans. Årsmötet utser en förbundsstyrelse som inom av årsmötet beslutade ramar handhar Riksförbundets angelägenheter under det verksamhetsår årsmötet avser. Till sitt förfogande har förbundsstyrelsen ett kansli med en till styrelsen adjungerad kanslichef, tillika kassör och adjungerad sekreterare tillika informationsansvarig. Riksförbundets firma tecknas av förbundsordförande och kanslichefen var för sig eller i förening. Teckningsrätten kan - efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen  -  vid behov vidgas till ytterligare en eller flera personer. Lokalföreningskonferens sammankallas en till två gånger per år som informationsforum till lokalföreningarna och rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Se vidare i § 11. Lokalföreningarna är uppdelade på fyra regioner (norr, mitt, väst och syd). Regionens uppgift är att handlägga gemensamma frågor och sammanträder minst två gånger om året (höst och vår) och förbereder regionala frågor inför lokalföreningskonferens och Riksårsmöte.  

§ 5   Styrelse
Förbundsstyrelsen ska bestå av en förbundsordförande jämte fyra ledamöter, en från varje region med personlig ersättare. Förbundsstyrelsen väljs av Riksårsmötet enligt § 12. Inom förbundsstyrelsen utses en vice ordförande. Förbundsstyrelsen sammanträder normalt tre gånger per år på kallelse av förbundsordföranden eller då minst två av ledamöterna så påfordrar. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst 3 av dess ledamöter (varibland endera förbundsordföranden eller vice förbundsordförande) är närvarande.  

§ 6   Verkställande utskott (VU) samt permanenta eller tillfälliga kommittèer
Handläggning av löpande ärenden delegeras av förbundsstyrelsen till ett verkställande utskott, bestående av förbundsordföranden jämte ytterligare två ledamöter. VU sammanträder vid behov och äger till sig adjungera andra personer. VU äger inte besluta i principiella frågor. För olika verksamheter äger förbundsstyrelsen tillsätta enskild person, permanenta eller tillfälliga kommittèer, vilka helt eller delvis kan adjungeras till förbundsstyrelsen. Kommittè behöver inte innefatta styrelseledamot.  

§7   Tidskriften
Tidskriften FLOTTANS MÄN handhas av en redaktör, som tillika är ansvarig utgivare. Redaktören utses av förbundsstyrelsen.  Till redaktionen må ytterligare personer knytas.  

§ 8   Avgifter
Riksårsmöte fastställer medlemsavgift (årsavgift) från lokalförening till Riksförbundet att gälla verksamhetsåret efter nästkommande år. Antalet avgifter grundas på medlemsläget den 31 december året före verksamhetsåret. Fastställd medlemsavgift för pågående verksamhetsår erläggs från lokalförening till Riksförbundet utan anmodan senast den 31 mars. Medlemsavgift erläggs även för ständig medlem och hedersmedlem som kallats av lokalförening. Om kostnader uppstår i den regionala verksamheten, bestrids dessa av föreningarna inom regionen. Lokalförening beslutar om egna avgifter.  

§ 9   Revision
Riksförbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Riksförbundets avslutade räkenskaper för föregående verksamhetsår ska senast den 31 januari överlämnas till förbundets revisorer för granskning. Revisorerna ska senast den 15 februari till förbundsstyrelsen överlämna sin revisionsberättelse innehållande bl a förslag om ansvarsfrihet jämte eventuella förslag om medeldispositioner. Verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse ska tillställas lokalföreningarna senast i samband med kallelse till Riksårsmöte.  

§ 10   Riksårsmöte
 Riksårsmöte ska hållas under april-maj eller undantagsvis under juni och av förbundsstyrelsen utlysas minst en månad före mötet. Vid Riksårsmötet ska följande ärenden behandlas:  
- Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- Val och godkännande av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare).
- Val av två justeringsmän, att jämte årsmötesordföranden justera mötesprotokollet.
- Val av två rösträknare.
- Fastställande av röstlängd.
- Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning.
- Revisorernas berättelse.
- Beslut angående ansvarsfrihet.
- Beslut angående medeldisposition.
- Beslut angående budget för innevarande år, preliminär budget för nästkommande år samt årsavgift att gälla för verksamhetsåret efter nästkommande år.
- Val enligt stadgarnas §12.
- Ärende, motion eller proposition, som enligt stadgarnas § 15 hänskjutits till årsmötet.   

Extra årsmöte hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt och utfärdar kallelse på sätt som för årsmöte är föreskrivet. Vid extra årsmöte får andra frågor än de som angivits i kallelsen till mötet endast upptagas till behandling om de är en direkt följd av de under mötet fattade besluten. Årsmötet ska åtföljas av konstituerande möte.  

§ 11   Lokalföreningskonferens
Lokalföreningskonferens anordnas i anslutning till Riksårsmötet och förutom detta vart tredje år i anslutning till ”Kronanmötet” eller annat likvärdigt arrangemang. ”Kronanmötet” ska omfatta styrelsemöte, lokalföreningskonferens och minnesstund över en stor marin händelse. Vid sådan konferens deltar förbundsstyrelsen och äger lokalförening sända ett befullmäktigat ombud - om så erfordras med bisittare.  

§ 12   Val   
Vid Riksårsmöte ska väljas:
- Förbundsordförande – väljs för en tid av ett år och kan omväljas.
- Hälften av styrelsens övriga fyra ledamöter – väljs för en tvåårig mandatperiod och kan omväljas.
- Personliga ersättare för dessa - väljs  för en ettårig mandatperiod och kan omväljas.  

Ledamöter och ersättare ska väljas från var och en av de fyra regionerna med en ordinarie och en personlig ersättare från varje region. Antalsfördelningen kan tillfälligt förändras, om stora personliga meriter hos kandidater så skulle motivera. Vid konstituerande möte ska styrelsen utse och adjungera kanslichef tillika kassör samt sekreterare tillika informations- och annonsansvarig att ingå i redaktionen för FLOTTANS MÄNs tidskrift (§7).
Vidare väljs:
- En av två revisorer för en period av två år – omval kan ske.
- En av två revisorsersättare för en period av två år – omval kan ske.
- Valberedning bestående av en ledamot för var och en av de 4 regionerna jämte personliga ersättare för en tid av ett år - omval kan ske.

§ 13   Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska vara representativ och oberoende. Valberedningen utser inom sig ordförande (sammankallande). Valberedningen ska senast den 25 januari (senast före manusstopp till nr 1 av FLOTTANS MÄN tidskrift) till förbundsstyrelsen överlämna förslag till kandidater till i § 12 föreskrivna val.  

§ 14   Rösträtt och beslut
Företrädare för lokalförening har vid Riksårsmöte rösträtt enligt av Riksårsmötet fastställd röstlängd. Sådan företrädares behörighet ska kunna styrkas genom fullmakt utfärdad av lokalföreningen och undertecknad av dess ordförande. Varje lokalförening har en grundröst samt en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar för vilka fastställd avgift har erlagts till Riksförbundet.  

§ 15   Förslagsrätt
Lokalförening som önskar få ärende prövat och överlämnat till Riksårsmötet ska i motion till förbundsstyrelsen senast den 1 mars samma år anmäla ärendet till förbundstyrelsen för yttrande. Enskild medlem, som önskar få ärende prövat och överlämnat till Riksårsmötet anmäler ärendet till lokalföreningens styrelse, som överlämnar motionen tillsammans med yttrande till förbundsstyrelsen senast den 1 mars. Förslag från förbundsstyrelsen som ska prövas av Riksårsmötet ska i proposition överlämnas till Riksårsmötet. Viktiga ärenden, som berör stadgar eller förbundets grundverksamhet, ska före den 15 mars remitteras till lokalföreningarna för yttrande.  

§ 16   Lokalförening
Lokalförening kan bildas där medlemsantalet uppgår till minst 10 personer. Lokalförening utfärdar egna stadgar, vilka icke får stå i strid med Riksförbundets stadgar. Lokalförening beslutar själv angående medlemskap i enlighet med §3 och verksamhet som överensstämmer med Riksförbundets ändamål enligt §2.  

§ 17   Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas av Riksårsmöte och ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande. Vid omfattande revision av stadgarna ska förslaget före Riksårsmötet prövas enligt §15, sista stycket.  

§ 18   Upplösande av Riksförbundet
Beslut om Riksförbundets upplösande ska för att vara giltigt ha fattats av två på varandra följande Riksårsmöten och vid vart och ett av dessa ha biträtts av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande. Då fråga om upplösande väckts, åligger det förbundsstyrelsen, att vid det fösta Riksårsmötet framlägga förslag till disponerade av Riksförbundets tillgångar på sätt, som gagnar Riksförbundets syften.

 Avslutning
Den 7 maj 1935 ägde ett konstituerande sammanträde rum i exercishuset på Skeppsholmen i Stockholm med ca 300 deltagare ur alla kategorier. Man beslöt därvid att inom flottan bilda en kamratförening med namnet FLOTTANS MÄN. Lördagen den 25 maj 1935 anordnades FLOTTANS MÄNs första allmänna möte. Från när och fjärran mötte då 1100 man upp vid mönstringsborden på exercisplatsen på Skeppsholmen. Därmed var föreningsverksamheten igångsatt.