Om Flottans Män

Kamratföreningen Flottans Män bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis:

“Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna”

Idag vill vi uttrycka oss så här: Vi värnar om det goda kamratskap och den fina gemenskap som finns i Flottan, både bland dem som tidigare har tjänstgjort och mellan dem som nu tjänstgör. Vi håller Flottans traditioner levande och sprider information om Marinen och dess verksamhet. Flottans Män strävar efter att bilda opinion för en större flotta och ett starkare sjöförsvar. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Flottans Män är en opolitisk kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. För att bli medlem fordras att du tjänstgör eller har tjänstgjort i Marinen, antingen som värnpliktig eller anställd. Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse – alla som fyller kraven för medlemskap är lika välkomna.

Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan Mäns ändamål.

Riksförbundets ändamål är att:

  • verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan
  • främja kamratskapet
  • inom riksföreningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom om Flottans
    uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret
  • vårda Flottans traditioner
  • genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell riksförening med allmännyttigt ändamål
  • utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för medlemmarna

Föreningen har idag ca 3500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar. Medlemsavgiften ligger för närvarande på 150-300 kr/år. Föreningen ger ut tidskriften FLOTTANS MÄN fyra gånger om året. Där kan du läsa om vad som händer i lokalföreningarna och läsa intressanta artiklar om Flottan förr och nu. Föreningens semesterö heter Stora Tratten. Den ligger inte långt från Finnhamn i Stockholms skärgård på bekvämt avstånd med skärgårdsbåt. Där kan du hyra stuga för kortare eller längre period under sommaren för en låg kostnad.

Kom med i vår förening

Som medlem får du föreningens tidskrift FLOTTANS MÄN som ges ut fyra gånger om året. Där kan du läsa om vad som händer i lokalavdelningarna och läsa intressanta artiklar om Flottan förr och nu. Du kan även hyra stuga på Föreningens semesterö Stora Tratten under sommaren för en låg kostnad.

Kommendörkapten Göran Wahlström

Kommendörkapten Göran Wahlström tog initiativet till bildandet av föreningen