Stadgar

  STADGAR   FÖR   KAMRATFÖRENINGEN
  FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG!

  (Två bilagor)   Antagna vid årsmötet 1953 samt med ändringar fastställda vid årsmötena 1970, 1979, 1985, 1992, 1997, 2000, 2003, 2004, 2008 och 2020.

  § 1                 ÄNDAMÅL Flottans Män i Göteborg, som är en lokalförening för Göteborgsregionen av Riksförbundet Flottans Män, är en religiöst och politiskt obunden ideell förening och har sitt säte i Göteborg. Föreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nu tjänstgörande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan/marinen, att genom sin försvarsfrämjande verk­samhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell förening med allmännyttiga ända­mål, vårda vapnets traditioner och möjliggöra ett närmare följande av dess utveckling, befordra ett gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utvecklingen av sådan verksamhet, som kan vara av gemensamt intresse för medlem­marna.

  § 2                 MEDLEMSKAP Som medlem kan antas person, som tjänstgör i Marinen eller har tjänstgjort i Marinen (flottan, kustartilleriet/amfibiekåren eller marinflyget) som befäl (yrkesofficer, specialist­officer, reservofficer, gruppbefäl), sjöman/soldat, civilanställd, tidvis tjänstgörande, värn­pliktig, hemvärns- eller frivilligpersonal med koppling till marin verksamhet eller person som har intresse för sjömilitära eller maritima frågor. Ansökan om medlemskap avgörs av styrelsen. Personer inom eller utom föreningen, som genom förtjänster synnerligen väl gagnat den­samma, kan på förslag av styrelsen kallas till hedersledamot i föreningen. Diplom till­ställes dylik ledamot på tid och sätt som styrelsen i varje enskilt fall beslutar. Medlem, som skadar föreningens ändamål eller anseende, kan uteslutas av styrelsen. Ansökan om återinträde av före detta medlem, som uteslutits, inlämnas till styrelsen för avgörande. Återinträde kan härefter beviljas av styrelsen efter särskild prövning. Medlem skall årligen före 1.a mars erlägga fastställd årsavgift. Är årsavgiften icke erlagd inom tre månader, efter anmaning, anses medlemmen efter kassaförvaltarens prövning ha utträtt ur föreningen. Ändringar i medlemsförteckningen föredras vid styrelsens sammanträden.  

  § 3                 AVGIFTER OCH FINANSIERING AV FÖRENINGENS VERKSAMHET Medlem erlägger årsavgift som fastställs vid årsmötet. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift. Föreningen inbetalar till riksförbundet fastställd del av årsavgiften. Medlem som upphör vara medlem i föreningen, äger ej rätt att erhålla ersättning för avgifter eller insatser i föreningen. Den fastställda årsavgiften skall täcka kostnader för föreningens löpande verksamhet inklusive avgifter till riksförbundet samt av årsmötet beslutade avsättningar till fonden Marinstugans Framtid och Gravfonden. Särskilda statuter är upprättade som bilaga 1 och 2 till föreningens stadgar.

  § 4                 STYRELSEN Styrelsen, skall bestå av ordföranden samt högst 12 (tolv) ledamöter. Styrelsen utser inom sig, vid första sammanträdet efter årsmötet, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassaförvaltare, samt övriga sak ansvariga. Styrelsen utser inom sig firmatecknare och vid behov arbetsutskott och kommittéer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller annars då minst fyra ledamöter så påfordrar, och är beslutsmässiga då hälften av styrelsens ledamöter plus ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid samtidigt förfall för ordförande och vice ordförande uppehålls ordförandeskapet av inom styrelsen därtill utsedd funktionär, intill dess föreningen utsett ersättare.  

  § 5                 ARBETSUTSKOTT OCH KOMMITTÉER Arbetsutskottet, permanenta eller tillfälliga kommittéer, kan helt eller delvis adjungeras till sty­relsen. Dessa, nedan kallade AU, utser inom sig ordförande och sammanträder på kallelse av denna. AU äger vid behov med sig adjungera andra personer. Syftet med AU är att avlasta styrelsen mindre rutinärenden och verkställighetsdiskussioner samt att handlägga ärenden, som av styrelsen delegerats till AU.   Riktlinjer som gäller för AU är: ·                Att handlägga inkommande och utgående skrivelser, vilka skall hållas tillgängliga vid styrelsens sammanträden. ·                Att självständigt infordra anbud och anta anbud understigande 5 000 (femtusen) kronor som total investeringskostnad. ·                Att vid AU sammanträden upprätta protokoll, som skall delges styrelsen.

  § 6                 REVISION Föreningens arbets- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall, avslutade av kassaförvaltaren, inlämnas till föreningens revi­sorer för granskning senast den 31 januari. Revisorerna skall senast den 15:e februari till styrel­sen avlämna sin revisionsberättelse innehållande bl.a. förslag om ansvarsfrihet.  

  § 7                 ÅRSMÖTE Årsmötet är Flottans Mäns högsta beslutande organ och styrelsen dess verkställande och förval­tande organ. Årsmöte hålls om möjligt i februari månad och skall av styrelsen utlysas minst 10 (tio) dagar före årsmötet. För att få deltaga på årsmötet krävs medlemskap om man inte därtill är särskilt inbjuden. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.     Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
2.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3.    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera  årsmötets proto­koll.
4.    Framläggande av styrelsens årsberättelse och ekonomiska årsredovisning.
5.    Revisorernas berättelse.
6.    Beslut om ansvarsfrihet.
7.    Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
8.    Fastställande av medeldisposition för fonder.
9.    Val av ordförande enligt
§ 9. 10.    Val av styrelseledamöter enligt
§ 9. 11.    Val av revisorer enligt
§ 9. 12.    Val av valberedning enligt
§ 9. 13.  Ärenden, som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet.
14.    Ärenden som av medlemmar är i stadgeenlig ordning inlämnade till årsmötet.
15.    Utdelning av utmärkelser och avtackningar.  

  § 8                 EXTRA ÅRSMÖTE Extra årsmöte kan hållas, då styrelsen finner det erforderligt och utfärdar då kallelse härtill på samma sätt som till ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte får andra frågor inte tas upp till beslut än de som på kallelsen till mötet är upptagna, om inte frågan är en följd av det ärende som skall behandlas.

  § 9                 VAL Vid årsmötet skall väljas, förutom i§ 4 nämnd styrelse, två revisorer jämte suppleanter för dessa samt en valberedning bestående av tre personer. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga funktionärer, revisorer och suppleanter till halva antalet för en tid av två år och inträda i verksamheten omedelbart efter årsmötet. Avgår funktionär från sin befattning innan tiden för mandatet utgått, sker erforderligt fyllnads­val vid årsmötet.  

  § 10               VALBEREDNING Valberedningen utser inom sig ordförande. Det åligger valberedningen att senast den 1:e februari till styrelsen ingiva förslag på kandidater till i
§ 9 föreskrivna val.  

  § 11               RÖSTRÄTT OCH BESLUT Röstberättigade är hedersledamöter samt alla medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom vid fråga enligt § 15 och § 16. Omröstning sker öppet utom då sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträ­der, utom vid sluten omröstning, där lottning skall ske. Vad som sägs om ordförandens utslagsrätt gäller även vid styrelsemöte och vid sammanträde med utskott och beredning.

  § 12               FÖRSLAG FRÅN ENSKILD MEDLEM Enskild medlem, som önskar få ärende förelagt till prövning vid årsmöte, skall före den 1:e februari överlämna frågan skriftligt till styrelsen, som framlägger densamma jämte yttrande, för årsmötet.

  § 13               FASTIGHETEN Fastigheten Nya Varvet 726:6, med adress Örlogsvägen 6, tillhör föreningen. Föreningen får ej frånhända sig fastigheten genom försäljning eller på annat sätt, avsäga sig ägandet, såvida ej trängande behov, t.ex. försämrad ekonomisk situation, ändring i stadsplanen eller dylikt skulle framtvinga detta. Beslut om fastighetens försäljning skall, för att vara giltigt, ha fattats på två, med minst två månaders mellanrum, på varandra följande möten. Av dessa skall det ena vara ordinarie årsmöte och det andra ett extra årsmöte.  

  § 14               FÖRENINGENS ÄGODELAR 14.1 Över föreningens övriga ägda inventarier och föremål, även hos föreningen depo­nerade dylika, skall förteckning föras. Kopia av förteckningen skall jämte försäkrings handlingar skall förvaras i föreningens bankfack eller kassaskåp. Deponerade föremål skall märkas med deponinummer och eller ägarens namn. 14.2               Föremål av musealt intresse får ej avyttras utan särskilda skäl och skall dess­förinnan ha erbjudits, mot depositionsintyg, närliggande FM föreningar samt därefter museer inom föreningens intresseområde.
14.3               Beslut om avyttring av inventarier och föremål tas av styrelsen efter en bord­läggning och skall rapporteras till årsmötet.  

  § 15               ÄNDRINGAR AV STADGAR Förslag om stadgeändring skall av styrelsen föreläggas årsmötet för beslut. Beslutet skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

  § 16               UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
16.1               Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltig, ha fattats på två, med minst två månaders mellanrum, på varandra följande möten. Av dessa skall det ena vara ordi­narie årsmöte och det andra ett särskilt utlyst extra årsmöte. Beslut om upplösning skall vid vart och ett av dessa möten skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
16.2              Föreningen får ej upplösas förrän dess skulder likviderats.
16.3               Då beslut enligt denna paragraf fattats åligger det styrelsen att framlägga förslag till disponerande av föreningens kvarstående tillgångar med iakttagande av: ·                att samlingar av musealt värde skall erbjudas närliggande FM-föreningar samt därefter museer inom föreningens intresseområde. att fastigheten och föreningens övriga ägodelar, först därefter får på förmånligaste sätt avyttras på allmänna marknaden. ·            att inga föremål eller övriga tillgångar till någon del får tillfalla enskilda personer samt ·      att den slutliga behållningen fördelas på följande sätt: 75% tillfaller Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne (SSRS, Sjöräddnings­sällskapet).
25% tillfaller Flottans Mäns Riksförbund. Har beslut angående föreningens upplösning fattats skall dess handlingar överlämnas till Riks­förbundet.  

Bilaga 1 till stadgarför  
KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG   FONDEN MARINSTUGANS FRAMTID
ÄNDAMÅL   Fonden Marinstugans Framtid är avsedd att finansiera större om- eller tillbyggnader av Marin­stugan samt för inköp av inventarier till Marinstugan för ett värde överstigande 20 000 kronor per post. Normala underhålls- och reparationskostnader får ej belasta fonden utan skall finansieras ge­nom årliga avsättningar i den löpande verksamheten.  

AVSÄTTNINGAR TILL FONDEN   Fonden skall årligen tillföras av styrelsen föreslagna och av årsmötet beslutade medel. Därut­över kan fonden erhålla gåvor och bidrag från enskilda personer eller organisationer, där giva­ren speciellt angivit att medlen skall tillföras fonden.  
UTTAG FRÅN FONDEN  

Uttag från fonden skall godkännas av styrelsen.    
Bilaga 2 till stadgar för
KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG   GRAVFONDEN      
ÄNDAMÅL Gravfonden är avsedd att finansiera investeringar kopplad till föreningens grav på Nya varvets kyrkogård samt inköp av inventarier som berör föreningens ansvar för vissa gravar på Nya Varvets kyrkogård (t.ex. tilläggsgravering av skylt med de gravsatta). Normala underhållskostnader för graven som ej bestrids av kyrkogårdsförvaltningen får belasta gravfonden.  

AVSÄTTNINGAR TILL FONDEN Fonden skall årligen tillföras av styrelsen föreslagna och av årsmötet beslutade medel. Därut­över kan fonden erhålla gåvor och bidrag från enskilda personer eller organisationer, där giva­ren speciellt angivit att medlen skall tillföras fonden.

UTTAG FRÅN FONDEN Uttag från fonden skall godkännas av styrelsen.   

Kalendarium

apr
25
tor
2024
18:00 25/4 KLUBBAFTON Bo Renner c SÄPO... @ Marinstugan
25/4 KLUBBAFTON Bo Renner c SÄPO... @ Marinstugan
apr 25 kl. 18:00 – 21:00
25/4 KLUBBAFTON Bo Renner c SÄPO Väst @ Marinstugan
Bo Renner är strategisk rådgivare åt Ukrainska polisen BIO från 17.00 Föredrag om hot och risker samt främmandeaktiviteter i vårt närområde. Bo Renner chef för Säpo Väst talar för vår förening. Högintressant med anledning av[...]
maj
5
sön
2024
heldag Riksårsmötet i Tallinn
Riksårsmötet i Tallinn
maj 5 – maj 7 heldag
Riksårsmötet i Tallinn
Riksårsmötet 2024 arrangeras av FM Stockholm och kommer att genomföras 2024-05-05 — 2024-05-07 under kryssning med M/S Baltic Star till Tallinn Eftersom det blev ganska kort tid mellan distribution av vår tidskrift och sista dag[...]
maj
16
tor
2024
13:00 Introduktionsmöte @ Marinstugan
Introduktionsmöte @ Marinstugan
maj 16 kl. 13:00 – 15:00
Kom på eftermiddagsträff den 16 maj kl 1300 i Marinstugan! Det blir mingel med fika och information/diskussion om hur vi kan hitta intressanta aktiviteter att samlas kring. Vi kommer under hösten att starta upp olika[...]