Årsberättelser

FM Årsrapport 2019

FM Åsrapport 2020

FM Årsrapport 2021

 

FM ÅRSRAPPORT 2022

 

  1. MEDLEMSMÖTEN

 

Under årets första sex månader avhölls sju medlemsmöten,som vanligt den andra torsdagen i månaden, i möteslokalen på Maskingat 2, Trelleborg. De var som följer:

 

13jan:  Årets första sammankomst var ett Extra möte för den första behandlingen av styrelsens förslag till reviderade stadgar.  Mötet tillstyrkte revideringen för slutligt godkännande i det kommande stadgeenliga årsmötet.

 

Omedelbart efterdet extra mötethölls det första reguljära medlemsmötet under vilket vår Vice Ordförande, Maths Witt, gav oss en överblick av ”Svensk Ubåtstillverkning” som mycket klart visade Sveriges höga kompetens och framskjutna roll i utveckling och tillverkning av icke-atomdrivna ubåtar.(Se FLOTTANS MÄN, Nr1 2022, sid 48.)

 

10feb:  Det stadgeenliga Årsmötet hölls denna dag i vilket 31 medlemmar deltog.  Mötet godkände styrelsens förslag för de reviderade stadgarna med omedelbar verkan såsom att Skattmästaren valdes av mötet för en period av två år och att suppleanterna valdes som ordinarie ledamöter.  Detaljer visas nedan under 6. Styrelsen.

10 mar:  Vår medlem, Fredrik ”Figge” Hallström berättade om sin 37-åriga verksamhet inom Marinen under rubriken ”Ett Ubåtsliv”.Efter fem års förberedelser av studier, träning och övningar var det dags (1975) för den första ”riktiga” kommenderingen – som sambandsofficer på SJÖHÄSTEN. Detta följdes sedan av ett femtontal olika befattningar under de kommande 30 åren som till mycket stor del var placerade under vatten och avslutades med ett par år som fristående konsult.(Se FLOTTANS MÄN, N 2 2022, sid 4–5.)

07 apr:  Vår medlem,Tommy Gyllinberättade kortfattat om ”Resor med gamla fartyg i handelsflottan”.  Höjdpunkter under hans första resa som 4:de maskinist på Transatlantics METTAWUNGA från Sölvesborg till Boston var mötet med den dubbelverkande dieselbjässen på 9600 Bhp från Burmeister &Wain och fartygskaptenens positiva sociala egenskaper.Under en av hans resor var Tommy närvarande vid ett knivmord i Finland som lätt klarades upp av tillkallad finsk polis. Det andra var en båtsman som begick självmord genom att hoppa över bord i Sydatlanten.  De som känner Tommy vet att han gärna kryddar sina berättelser och åsikter med kraftfulla uttryck som inte alltid gör sig bra i text.  Den som vill höra mera, kontakta gärna Tommy.

12 maj:  Malin Anselmsson, Saab Kockums, och sedan 2019, Ledare för utvecklingsdelen av A26 projektet berättade om ”Erfarenheter från utvecklingsprojektet A26; utmaningarna utöver att bygga båt”.
Malin summerade utmaningarna som följer:  En Ubåt är en mycket avancerad teknisk lösning för att både göra sitt jobb och för att fungera som arbetsplats och boende för besättningen.  Kravställningen på A26 följer i flera fall civila kravställningar för modernt miljötänk, både vad gäller regler för arbetsmiljö och boende men även för t.ex. kemikalier vid både produktion och drift.  Byggkraven och bevisföringen för att vi konstruerar en säker båt, samt alla krav på att båten ska vara tyst, klara stöt och viktkrav mm, gör att ingenjörsarbetet måste sträva efter goda kompromisser i en kompromisslös verklighet.  En stor utmaning är att säkerställa att alla som har krav på konstruktionen har haft möjlighet att påverka och samarbeta för att skapa ubåtsmässiga lösningar till rättkostnad och i rätt tid.

09 jun:Vid det sista medlemsmötet före sommaruppehållet, presenterade vår sekreterare, Lars Engvall, ”Berättelser om fiske och fiskebåtar från FN-uppdrag i Peru och Sydostasien”.En del av presentationen handlade om svårigheterna att planera exploateringen av ett fiskeri som det för ansjovis i Peru där fångsterna kan variera från 12 till mindre än 1 miljoner ton/år inom ett par år. Anledningen är den oregelbundna varma havsströmmen El Nino.

En annan del var utvecklingen av små fiskebåtar i Indien, kapabla att operera från de öppna sandstränderna (Beach Landing Craft).   De är under stora delar av året inte navigeringsbara med konventionella båtar genom de stora vågorna.

Den tredje delen var utvecklingen av små oceangående fiskebåtar i Sri Lanka.  Behovet och potentialen för en sådan utveckling förutsågs på 60-talet men det tog 25–30 år innan det blev verklighet genom att en av ett dussintal olika prototyper accepterades av fiskeribefolkningen.  Det nya fisket fullkomligt exploderade. Nya och något större båtar av varierande design och storlek byggdes febrilt.  Hamnarna förbättrades och utvidgades. Idag finns där cirka 4 000 båtar som fiskar över hela Indiska Oceanen från Afrika i väster till Indonesien i öster och upp i Bengaliska Bukten.En intressant fråga är; varför tog det så lång tid att förverkligas?

11 aug:Föreningen hade äran att få välkomna Chefen för Första Ubåtsflottiljen (1Ubflj), Kommendör Fredrik Lindén, som gäst.  Han bjöd på en mycket innehållsrik, informativ och underhållande presentation av det svenska ubåtsvapnet.  Den omfattade 1Ubflj idag med dess personal, verksamhet och vissa speciella fartygstyper och system samt tankar och tecken om vägen framåt för 1Ubflj och Marinen som helhet.(Se FLOTTANS MÄN, Nr 4 2022, sid 49–50).

08 sep:  Mattias Bruzelius, Saab Kockums, berättade om riskerna i vår digitala värld under titeln ”Cyberhot mot våra marina enheter”.  Anledningen till dagens cyberhot mot ett modernt krigsfartyg är det tekniksprång som har skett i samband med digitaliseringen av praktiskt taget alla funktioner och kommunikationen mellan dem.  Informationssäkerhet och IT-arkitektur har därför gradvis blivit mycket viktiga ämnen under det senaste årtiondet vid projektering och konstruktion av marina enheter.  

De vanligaste hoten anses kunna komma från angripare som är någon typ av insider som söker att få tillgång till information, stänga ner system, plantera falsk information etc. och förbli osedd.  Mattias nämnde några fall av kända cybersabotage mot; anrikningen av uran i Iran, vattenreningssystemet i Florida, kraftnätet i Ukraina, banker och myndigheter i Estland, och utpressningar mot större ekonomiska organisationer.

 

Vad gör man då för att skydda sig mot hoten? 

Åtgärder för den fysiska säkerheten är klara gränser för omslutningsytan och uppdelning i sektioner, installation av säkerhetsskåp och larm, passerkontroll, etc.

IT säkerheten kräver behörighetskontroll, säkerhetsinloggning, intrångsdetektion, skydd mot skadlig kod (virus), obehörig signalering och avlyssning, mm.

Den administrativa säkerhetenomfattas av sådant som klar policy, systemdesign, organisation, rutiner, dokumentation och utbildning.

 

13okt:  DettaHöstmöteär inte längre ett stadgeenligt möteefter revideringen av stadgarna och syftet är därför begränsat till ”ljugarkväll”. Hur mycket av det som sades var sant eller osant är svårt att uppskatta men deltagandet var livligt och ljudligt med Maths som sångledare.  Och som vanligt njöt alla av Jonnys tyska läckerheter.

 

10 nov:”Trelleborgs hamn – nutid och framtid” var kvällens ämne som presenterades av hamnens Logistik & Säkerhetschef, Jonas Bramsved.Hanbeskrev hamnens tillväxt och framtida mål att bli ännu större. Hamnen har ca 35 avgångar per dygn och är den näst största RoRo hamnen i Skandinavien.(Se www.trelleborgshamn.se)

 

08 dec:Året avslutades som det börjat med Maths Witt som populär berättare om design och konstruktion av ubåtar.  Ämnet denna gång var ”Livstidsförlängning(LTF) av Collins-båtarna i Australien”. År 2016 beställde Australien 12 st konventionella ubåtar av typ Attack från Frankrike. Denna order avbeställdes dock 2021 då Australien ingick enpakt med US och UK (AUKUS) för att anskaffa atomdrivna ubåtar.Leveransen av nya ubåtar har därmed blivit avsevärt försenad.  Det har därför beslutats att i väntan på de nya ubåtarna skall de existerande Collins båtarna livstidsförlängas.  Arbetet skall utföras på ACS-varvet i Adelaide och Kockums-Saab har blivit kontrakterade att medverka vid planeringen och utförandet av modifieringsarbetet. Vi hoppas att få mer detaljerad information om detta publicerad genom tidskriften Flottans Män.

 

 

  1. ANDRA AKTIVITETER

 

Tor. 07 apr:Medlemmar (20) och anhöriga (4) deltog i en guidad busstur runt de nya (50 ha) anläggningarna i Trelleborgs hamnsom motsvarar i det närmaste en fördubbling av kapaciteten.  (seFLOTTANS MÄN, Nr 3 2022, sid. 48).

 

Sön. 29 maj, på Veterandageninvigdes ett nytt Veteranmonument i Östervångsparken i Trelleborg i vilket ett par styrelsemedlemmar med föreningsflaggorna och några andra medlemmardeltog.  (se FLOTTANS MÄN, nr 3 2022, sid. 48).

 

Sön 16 okt:  Ett trettiotal medlemmarbordade en minibuss vid klubblokalen för att åka till Köpenhamn för observation av startandet avBurmeister &Wains superstora dieselmotoroch besöka Sjöfartsmuseet i Helsingör.Tyvärr gav bussuthyraren fel adress till chauffören, vilket gjorde att vi inte kunde komma i tid till startandet.  Bussuthyraren har erbjudit sig att utan kostnad för föreningen ordna med ett nytt besök till B&W under våren 2023.

Besöket på museet genomfördes som planerat.

 

Lör. 06 nov:  Den traditionsenliga Minnesstunden vid den Okände Sjömannens Grav på norra kyrkogården avhölls med vår kaplan Anders Blomstrand som officiant i närvaro av flaggvakten och ett 20-tal medlemmar och anhöriga.  Det hela avslutades på föreningslokalen med kaffe, glögg och av klubbmästaren nybakade lussekatter.

 

  1. MEDLEMMAR

 

Antalet medlemmarvid årets slut, dvs 31 dec. 2022,är81vilket är en ökningmed fyra (4) medlemmar under 2022.

 

Årets fyranya medlemmar är:

Olle Olsson

Ronny Eriksson

Lars Sigurdh

Magnus Lagerborg

 

 

Förtjänsttecken har utdelats under året till följande medlemmar:

 

Ankarmedalj i silver (6):

Jan Lundqvist, Ronny Trulsson, Thomas Ohlsson, Bengt Grip, Bengt Åkesson,

Jan Ohlsén

 

Hederstecken (4):

Ronny Eriksson, Thomas Svensson, Bo Bergström, Thomas Andersson

 

Veterantecken (16):

Stefan Dahl, Jan Lundqvist, Ronny Trulsson, Maths Witt, Ronny Eriksson, Thomas Ohlsson, Jonny Svenning, Sonny Spurr, Bertil Henriksson, Sven-Bertil Arnberg, Kurt Allan Modig, Thomas Svensson, Kenneth Leo, Lanny Göransson

 

 

  1. EKONOMI

 

Resultaträkning för 2022 visar ett positivt resultat på SEK 8 616. Tillgångarna vid slutet av året uppgick till SEK 110 507.

För detaljer, se separat ekonomisk rapport.

 

 

 

 

 

  1. FÖRENINGSLOKALEN

 

Uthyrning av lokalen har fortsatt att vara en väsentlig del av föreningens inkomst som framgår av den ekonomiska rapporten.  Hyresintäkterna har stått för 37 % av de totala intäkterna.

 

I lokalens mötesrum har utseende förbättrats genom ommålning av väggarna.

 

En donation av böckerhar mottagits frånKommendör/Mariningenjör Jan Nordenmanoch har adderats till biblioteket i sällskapsrummet.

Som dekoration för föreningslokalen har också en fartygsmodell donerats av Lars Fränngård.

 

Mobilt bredband för användning av medlemmar, styrelse, föredragshållare och hyresgästersamt ett nytt a/v system, för främst föredragshållare,har diskuterats i styrelsen men ännu inte materialiserats.

 

 

  1. STYRELSEN

Efter val av styrelsen i årsmötet i februari 2022 och det konstituerande styrelsemötet 2022-02-26 har den beståttav:

Befattning

Namn

Valperiod

Ordförande

Thomas Ohlsson

2022

Vice Ordförande

Maths Witt  

2022–23

Skattmästare

Sonny Spurr

2022–23

Sekreterare

Lars Engvall

2022–23

Klubbmästare

Jonny Svenning

2022

Hemsida & Foto

Lanny Göransson

2022

Flaggvakt

Bengt Grip

2022–23

Medlemsansvarig

Jan Ohlsén

2022

Lokalansvarig

Ronny Trulsson

2022–23

Evenemangsansvarig

Bengt Åkesson

2022

 

Styrelsen har hållit elva (11) protokollförda möten och mötesnärvaron har varit hög (79%).

I tillägg till sina uppgifter som Skattmästare och Klubbmästare har Sonny och Jonny ansvarat för uthyrningen av lokalen.

22 dec:  På föreningens vägnar uppvaktades vår kaplan Anders Blomstrand på sin 90-årsdag med plakett och blommor av Thomas och Sonny

 

Förberedelser för firandet av föreningens 20-årsjubileum har påbörjats. En jubileumsmiddag kommer att anordnas 10 februari 2023.

 

Styrelsemedlemmar har representerat föreningen i följande regionala och nationella möten i kronologisk ordning:

 

16–17 mar:  Thomas och Sonny deltog iSMKR/Sydsvårmöte i Ängelholm.

Vision och delmål för Region Syd” var en huvudpunkt och en projektgrupp på tre personer, där Sonny var en av dem, bildades för att utarbeta ett förslag till vision till nästa möte.

 

02 apr:  Thomas och Sonny deltog i Lof/Syds vårmöte i Karlshamndär huvudämnen för diskussion var Marinen 500, rekrytering av nya FM medlemmar, värdförbansarrangemang och frekvensen och lokaliseringen av regionmöten.

 

08–10 maj:Sonny deltog i RIKS-årsmötet och Lof/konferensenombord m/s Baltic Queen till Tallinn.

 

15 okt:  Föreningen representerades av Thomas och Sonny i höstens Lof/Syd möte i Karlskrona.  Detinformerades frånRIKS att det diskuteras att ändra ”Män”i förningsnamnet för att göra den könsneutral.  Betydelsen och innehållet i FM tidskriften diskuterades i samband med Olle Melins avgång som redaktör.Det beslöts att FM Tbg skall vara värd för vårmötet i Karlskrona.

 

19–20 okt: Sonnydeltog iSMKR’s/Sydhöstmöte i Skillingarydi vilket arbetsgruppens preliminära resultat för analysen av ”Vision och delmål för Region Syd” redovisades.

 

 

  1. REVISORER(Valda av årsmötet 2022)

Ledamot            Per-Erik Johansson

Ledamot            Stephan Bladh

 

 

  1. VALBEREDNING(Valda av årsmötet 2022)

Ledamot            Bertil Burheim

Ledamot            Lars Hedin

Suppleant          Robert Vernsgård

 

 

  1. BACKLAGSMÄN(Utsedda av styrelsen 22-02-26)

Lars-G Hansson

Bengt Åkesson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TACK

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, föreningsfunktionärer, övriga medverkande och alla våra gynnare samt sist men inte minst ber vi att få tacka för förtroendet under det gångna året.

 

 

 

 

Thomas Ohlsson

 

 

 

Maths Witt

 

 

 

Sonny Spurr

 

 

 

Bengt Åkesson

 

 

 

Ronny Trulsson

 

 

 

Jonny Svenning

 

 

 

Jan Ohlsén

 

 

 

Lanny Göransson

 

 

 

Bengt Grip

 

 

 

Lars Engvall