Bakgrund

Riksförbundet Flottans Män bildades 1935 och är partipolitiskt obundet, och består f.n. av 25 lokala kamratföreningar, som tillsammans utgör ett riksförbund som leds av en förbundsstyrelse. Flottans Män är den kollektiva benämningen på både medlemmar och organisationsenheter.

Amiralen H.M. Konung Carl XVI Gustav är förbundets Höge Beskyddare.

Chefen for Marinen är vår Rikshedersordförande. 

Lokalföreningen Flottans Män i Trelleborg bildades 2003 av en grupp av medlemmar som vid den tiden var medlemmar av lokalföreningen i Malmö, men bosatta i Trelleborg med omnejd.

Ändamål
Föreningen har som ändamål att vara en ideell och allmännyttig organisation med sammanhållande och informerande funktioner.
Den ska verka för:
– gemenskap och sammanhållning och främja kamratskapet mellan dem som tjänstgjort och tjänstgör vid flottan/marinen
– vårdnad av traditionerna inom flottan/marinen
– upplysning om marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen for totalförsvaret.
Ändamålen skall uppfyllas genom organisation av föredrag och diskussioner om marina ämnen och av studiebesök och deltagande i möten och evenemang organiserade av flottan, andra vapengrenar och marina intresseorganisationer – allt under fri och otvungen samvaro.