Verksamhetsberättelse 2023-01-01 – 2023-12-31.

I enlighet med stadgarna § 7 får styrelsen för Kamratföreningen Flottans Män Karlskrona avlämna följande verksamhetsberättelse.

Styrelse.

Föreningens styrelse för 2023 har bestått av:

Ordinarie ledamöter.

Lars Sager                           Ordförande

Göran Kullving                    Vice ordförande

Stellan Andersson               Sekreterare

Bo-Inge Andersson             Kassör

Lennart Håkansson             Intendent

Tommy Johansson              WEB-ansvarig

Per Nejdefelt                       Ledamot

Anders Björk                       Ledamot

 Klubbmästare.

Kristoffer Karlsson

Revisorer.

Rolf Johansson                    Ordinarie

Peter Fjellvind                    Ordinarie

Christer Cardell                  Suppleant

Phillip Nielsen                     Suppleant

Valberedning.

Ingeman Jönsson (sammankallande), Göran Löfgren och Lars Gelderman.

 Föreningens medlemsantal.

Medlemsantalet uppgick den 31 december 2023 till 211 medlemmar

Detta är en minskning med 8 medlemmar jämfört med föregående år.

Under 2023 fick vi 9 nya medlemmar.

Under året avled 6 av våra kamrater.

4 medlemmar valde att begära utträde och 7 medlemmar att inte förnya sitt medlemskap.

  Mötesverksamheten i sammandrag.

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse haft 12 protokollförda sammanträden.

Medlemmarna har varit kallade till 4 medlemsmöten, utöver årsmöte, i huset Fylgia på Skönstavik, med intressanta föreläsningar och filmafton. Dessutom har föreningen haft 3 studiebesök till olika utflyktsmål.

Verksamheten i sammandrag:

Medlemsmötet den 19 januari hade ämnet Järnvägshistoria med Ingmar Elofsson som föreläsare. 32 deltagare.

 Vid medlemsmötet den 16 februari berättade Bo Lindahl, VHFK, om Varvshistoriska Föreningen och dess verksamhet. 42 deltagare.

 Stadgeenligt årsmöte hölls den 16 mars. 34 deltagare.

Årsmötet beslutade följande sammansättning av styrelsen för 2023:

Omval av Lars Sager som ordförande. Omval av Stellan Andersson, Bo-Inge Andersson och Tommy Johansson. Kvarvarande mandat har Göran Kullving, Lennart Håkansson och Per Nejdefelt. Nyval av Anders Björk. Lars Gelderman hade avböjt omval och lämnade styrelsen.

Nyval av Christer Cardell som revisorssuppleant efter Kenneth Fager som avböjt omval. De övriga revisorerna kvarstår i sina funktioner.

Till klubbmästare nyvaldes Kristoffer Karlsson. Ingvar Stenmark hade avböjt omval efter drygt 15 år som klubbmästare.

Valberedning valdes och består av Ingeman Jönsson, Göran Löfgren och Lars Gelderman.

 Föreningen hade 3 medlemmar som efter 18 år och är berättigade att erhålla FM Veterantecken.  Ingen av veteranerna Åke Larsson, Tommy Melin och Kenneth Silverflod hade möjlighet att närvara vid årsmötet. De har erhållit sina Veterantecken med post.

 FM Hederstecken utdelades av ordföranden till Sven Stene som tack och uppskattning för de gåvor Sven tidigare skänkt till föreningen.

 Avgående styrelseledamoten Lars Gelderman, klubbmästaren Ingvar Stenmark och Elving Gustafsson avtackades med blommor.

 Efter årsmötet bjöds på förfriskning och därefter en vällagad 3-rätters meny.

 Studiebesök den 20 april till Karlshamns Sjöfartsmuseum. 20 deltagare.

Inleddes med förmiddagskaffe i FM Karlshamns klubbhus.

Därefter förflyttade vi oss till Sjöfartsmuseet där Thore Dahl guidade oss runt i detta välordnade museum.

Efter guidningen avslutade vi med lunch i AKK´s matsal.      

 Den 25 maj genomfördes en utflykt till Ronneby Brunnspark. 20 deltagare.

Första anhalt var Naturum där föreståndaren Robert Ekholm guidade oss runt och berättade om Ronneby Brunns historia och Naturums roll i verksamheten.

Veteranmonumentet i Brunnsparken besöktes.

Därefter fortsatte vi till Gribshundsmuseet där Lena Israelsson tog emot och berättade om Gribshundsfynden.

Avslutning med lunch på Ronneby  Brunn.

 Den 17 augusti genomfördes vår traditionella grillfest vid Fylgia med ett 50-tal deltagare.

Ordföranden hälsade alla välkomna till en trevlig eftermiddag varefter svenska flaggan hissades under högtidliga former.

Det blev en verkligt trevlig eftermiddag då klubbmästaren Kristoffer Karlsson serverade en grillbuffé till deltagarna med assistans av styrelsen.

För att uppmärksamma vårt 85-års jubileum bjöd föreningen på önskad dryck till grillbuffén

 Den 14 september genomförde vi ett studiebesök i Museum Rörligt KA på Aspö. Ett 20-tal medlemmar deltog.

Hans Assarsson guidade genom detta välordnade och intressanta museum

Efter genomgången serverades grillad korv med bröd samt kaffe och kaka.

 Den 12 oktober, medlemsmöte med temat ”Oktoberfest”. Ett nytt tema, vilket lockade 20 deltagare. Det serverades en meny bestående av grillad korv av olika slag, potatissallad och sauerkraut. Till detta tysk Oktoberöl med snaps. Apfelstrudel med kaffe och avec som avslutning.

 Den 16 november var temat för medlemsmötet ”Försvarsinformation”. Ett 30-tal medlemmar kom för att lyssnas till översten i Flygvapnet Johan Elofsson. En föreläsning med bilder av hög klass om hans verksamhet inom Flygvapnet och från hans utlandsuppdrag.

 Verksamhetsåret avslutades med traditionellt julsamkväm den 9 december med ett 40-tal deltagare. Det blev en mycket trevlig sammankomst med ett välkomponerat och smakrikt julbord där inget saknades, vilket kocken Hans-Peter Nilsson tagit fram.

  Övriga verksamhetsaktiviteter.

 Flottans Män Riksårsmöte 2023 i Helsingfors.

Riksårsmötet genomfördes den 7 – 9 maj ombord på M/S Silja Symphony, vilken avgick från Frihamnen till Helsingfors. Ifrån FM Karlskrona deltog Lars Sager och Ingmar Elofsson.

Ankarmedalj i guld tilldelades Per Nejdefelt och ankarmedalj i silver till Tommy Johansson. Medaljerna utdelades i samband med grillfesten den 17 augusti.

Efter Riksårsmötet anordnades en rundtur med guide i Helsingfors med efterföljande fria aktiviteter.

På kvällen samlades alla deltagarna till en festfylld bankett i fartygets matsal.

 Veterandagen den 29 maj.

Firades i år i Ronneby Brunnspark med särskilt inbjudna deltagare. Representanter från F M Karlskrona deltog.

 Flaggvakt i Amiralitetskyrkan.

FM Karlskrona deltog med Flaggvakt i Amiralitetskyrkan vid adventsgudstjänsten den 3 december.  Som flaggvakter tjänstgjorde Lennart Håkansson och Bo-Inge Andersson.  

 • Specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan.

Den 14 december deltog Lars Sager vid Specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan. FM Karlskrona delade ut bokpaket för ”bästa idrottsprestation” till Emma Larsson och Fabian de Wachter.

En ”pristavla” överlämnades till kurschefen att användas i den fortsatta idrottsliga verksamheten.

 Regionmöten Syd.

Föreningen har under verksamhetsåret deltagit vid två Regionmöten Syd.

 • Den 4 mars i Karlskrona. FM Trelleborg var värdförening.

Vid mötet deltog samtliga åtta Syd föreningar.

Ifrån FM Karlskrona deltog: Lars Sager och Tommy Johansson.

Ett antal gemensamma frågor behandlades:

 1. Rapportering från Riksförbundet.
 2. Lokalföreningarnas stöd från Försvarsmakten.
 3. Riksårsmötet n 2023 i Helsingfors.
 4. Medlemsrekrytering 
 • Den 7 oktober i Karlshamn. FM Kalmarsund var värdförening.

Vid mötet deltog 6 av de 8 föreningarna från Region Syd.

Ifrån FM Karlskrona deltog: Lars Sager och Tommy Johansson.

Ett antal gemensamma frågor behandlades:

 1. Synpunkter på hemsidan och dess användning
 2. Försvarsmaktens stöd till lokalföreningarna.
 3. Pågående arbete med framtida namn på Flottans Män
 4. Riksårsmötet 2025.

 Ekonomisk redovisning.

Avseende den ekonomiska redovisningen av resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse kommer dessa att redovisas av kassören.

Vi kan dock konstatera att föreningen lyckats bibehålla balansen mellan intäkter och kostnader på ett mycket bra sätt och visar på ett plusresultat. Föreningen står väl rustad ekonomiskt inför kommande år.

 Slutord.

Styrelsen har aktivt arbetat för föreningens intressen och att våra aktiviteter och sammankomster skall vara intressanta och väl besökta och uppskattade av medlemmarna. Vi har arbetat för att ha ett gott och utvecklande samarbete med föreningarna i Region Syd. Under året har vi också arbetat mycket aktivt med att rekrytera nya medlemmar och haft framgång i detta arbete.

 Styrelsen vill också framföra tack till föreningens medlemmar och till enskilda personer för allt stöd och de gåvor vi erhållit under året i vårt arbete. Ett stort tack till Marinbasen för det goda samarbete och det stöd vi fått i olika former under året till vår verksamhet.

Vi har förhoppningen att år 2024 skall bli fylld av aktiviteter till medlemmarnas bästa.  

 

Karlskrona den 13 februari 2024

 

Lars Sager

Ordförande

 

Göran Kullving                          Stellan Andersson                       Bo-Inge Andersson

Vice ordförande                        Sekreterare                                Kassör

 

Lennart Håkansson                  Tommy Johansson

Intendent                                 Web-ansvarig                   

 

Per Nejdefelt                          Anders Björk

Ledamot                                 Ledamot