Verksamhetsberättelse 2022-01-01 – 2022-12-31.

I enlighet med stadgarna § 7 får styrelsen för Kamratföreningen Flottans Män Karlskrona avlämna följande verksamhetsberättelse.

Styrelse.

Föreningens styrelse för 2022 har bestått av:

Ordinarie ledamöter.

Lars Sager                           Ordförande

Göran Kullving                   Vice ordförande

Stellan Andersson              Sekreterare

Bo-Inge Andersson            Kassör

Lennart Håkansson            Intendent

Tommy Johansson             WEB-ansvarig

Per Nejdefelt                       Ledamot

Lars Gelderman                 Ledamot

Göran Löfgren                    Adj.för: NMK-mötet och MK Peenemünde besök.

 

Klubbmästare.

Ingvar Stenmark

Revisorer.

Rolf Johansson                   Ordinarie

Peter Fjellvind                    Ordinarie

Kenneth Fager                    Suppleant

Phillip Nielsen                    Suppleant

Valberedning.

Ingeman Jönsson (sammankallande), Göran Löfgren och Anders Björk.

 

Föreningens medlemsantal.

Medlemsantalet uppgick den 31 december 2022 till 219 medlemmar

Detta är en ökning med 1 medlem jämfört med föregående år.

Under 2022 fick vi 18 nya medlemmar.

Under året avled 10 av våra kamrater.

 

Mötesverksamheten i sammandrag.

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse haft 11 protokollförda sammanträden.

Medlemmarna har varit kallade till 4 medlemsmöten, utöver årsmöte, i huset Fylgia på Skönstavik, med intressanta föreläsningar och filmafton.

Verksamheten i sammandrag:

 • Medlemsmötet den 20 januari blev inställt p g a fortsatt smittrisk av covid.

 

 • Vid medlemsmötet den 17 februari berättade Örlkn Johan Melin om upplägget för firandet av ”Marinen 500 år”. 20 deltagare.

 

 • Stadgeenligt årsmöte hölls den 17 mars. 32 deltagare.

Årsmötet beslutade att till ny ordförande välja Lars Sager. Lars Gelderman nyvaldes som ordinarie ledamot i styrelsen.

Lennart Håkansson, Göran Kullving och Per Nejdefelt omvaldes.  Övriga i styrelsen hade ett år kvar av mandattiden.

Nyval av Peter Fjellvind som ordinarie revisor och Phillip Nielsen som revisorssuppleant. De övriga revisorerna hade ett år kvar av mandattiden.

Till klubbmästare omvaldes Ingvar Stenmark.

Valberedning valdes och består av Ingeman Jönsson, Göran Löfgren och Anders Björk.

 

Föreningen hade 14 medlemmar som efter 18 år och är berättigade att erhålla Veterantecken.  Av dessa var fyra närvarande och ordföranden dekorerade dem med Veterannålen.

 

Göran Löfgren överlämnade ordförandeklubban till Lars Sager och önskade honom all framgång i sin nya roll.

Avgående ordföranden Göran Löfgren avtackades för sina 10 år som ordförande och för det stora arbete han lagt ner i föreningens utveckling och verksamhet.

Göran Löfgren gav en resumé över sina 10 år som ordförande och framhöll ett antal milstolpar såsom 75- och 80-årsjubileum, resor och utbyten med vår vänförening

MK Peenemünde samt den föreningsutveckling som skett.

Avgående ledamöter i valberedningen, Bengt – Ivar Magnevall och Paul Franke, samt avgående revisorn Kjell Forsbrand avtackades för sitt arbete under många år.

 

 • Studiebesök den 21 april på Karlskrona Nya Ambulanscentral. 25 deltagare.

Inleddes med lunch på Fylgia. Vår medlem Olle Hjorth bjöd föreningen på kroppkakor, vilket vi framförde stort tack för.

På nya Ambulanscentralen gav avd. chef Ulf Lindberg en presentation av anläggningen och därefter rundvandring i lokaliteterna.

 

 • Den 19 maj genomfördes en utflykt till Sjöräddningsstationen på Hasslö och vidare till Fiskemuseet på Hasslö. 20 deltagare.

Stationschefen Rolf Svensson presenterade verksamheten och de räddningsbåtar Sjöräddningssällskapet har till sitt förfogande.

Vid Fiskemuseet berättade Jan Holmberg om museets tillkomst och verksamhet. Visning av deras välordnade museum.

 

 • Den 18 augusti genomfördes vår traditionella grillfest vid Fylgia med ett 60-tal deltagare.

Ordföranden hälsade alla välkomna till en trevlig eftermiddag varefter svenska flaggan hissades under högtidliga former.

Elva kamrater från F M Norrtälje gästade vår förening och trivdes väl med vårt arrangemang.

Det blev en verkligt trevlig eftermiddag då grillmästarna Ingvar Stenmark och Elving Gustafsson dukade upp en grillbuffé, vilken var av hög klass.

 • Den 22 september hade vi höstens första medlemsmöte. Ett 30-tal medlemmar

hade mött upp för att lyssna till föreläsning om ”Gribshunden”. Projektledaren Anders Engblom berättade och visade bilder från det år 1495 förlista danska fartyget.

 

 • Den 13 oktober, medlemsmöte med temat ”Oktoberfest”. Ett nytt tema, vilket lockade 31 deltagare. Det serverades en meny bestående av grillad vildsvinskorv, hamburgare med grillad vildsvinskarré, dressing, sauerkraut. Till detta tysk Oktoberöl med snaps. Apfelstrudel med kaffe och avec som avslutning.

 

 • Den 17 november var temat för medlemsmötet ”Försvarsinformation”. Ett 35-tal medlemmar kom för att lyssnas till förvaltare Mikael Hultzén Bank från 3:e sjöstridsflottiljen. En föreläsning med bilder av hög klass om läget inom Marinen vad avser fartyg, förmågor, personal, utbildning, ÖB´s krav till politiken fram till 2030 samt de utmaningar Försvarsmakten har i rådande försämrat världsläge tillsammans med utmaningarna att inpassas i Nato och att samtidigt uppnå 2 % målet.

 

 • Verksamhetsåret avslutades med traditionellt julsamkväm den 3 december med ett 40-tal deltagare. Det blev en mycket trevlig sammankomst med ett välkomponerat och smakrikt julbord där inget saknades.

 

Övriga verksamhetsaktiviteter.

 

 • Flottans Män Riksårsmöte 2021 i Tallinn.

Riksårsmöte genomfördes den 8 – 10 maj ombord på Baltic Queen, vilken avgick från Frihamnen till Tallinn. Ett 20-tal medlemmar deltog från vår förening.

Vid Riksårsmötet valdes Thomas Engevall till ny ordförande efter Örjan Sterner.

Hedersankare tilldelades Göran Löfgren, Olle Melin och Dag Åshage. Ankarmedalj i silver tilldelades Lars Sager.

Efter riksårsmötet anordnades en rundtur med guide i Estlands huvudstad med efterföljande fria aktiviteter.

På kvällen samlades alla deltagarna till en festfylld bankett i fartygets matsal.

 

 • Veterandagen den 29 maj.

Firades i Amiralitetskyrkan med särskilt inbjudna deltagare. Representanter från F M Karlskrona deltog.

Ordföranden Lars Sager och tre representanter från Karlshamn närvarade vid invigningen av Veteranmonumentet i Ronneby Brunnspark.

 

 • NMK, Nordiskt Marint Kamratföreningsmöte .

De 10-12 juni hölls det Nordiska Marinmötet för 21:a gången. Denna gång var det Flottans Män Sverige som var ansvarig för genomförandet. Förbundets vice ordförande Göran Löfgren var ansvarig för planering och genomförande. Arbetet påbörjades redan 2021 med planläggning och information. Hela styrelsen i Karskrona var involverade i arbetet fram till det lyckade genomförandet.

Deltagare kom från alla nordiska länderna. Programmet bestod av presentation av Örlogsstaden Karlskrona, besök på Marinbasen, Repslagarbanan, Wasaskjul, Polhemsdockan och Kungsholms fort samt Marinmuseum.

 

 • Marinen 500 år/Marinens dag.

Den 13 augusti genomfördes Marinen dag i Karlskrona. Beroende på det aktuella världsläget var arrangemanget förlagt utanför Marinbasens område.

Vår förening var på plats utanför Amiralitetskyrkan, där vi informerade om vår verksamhet och arbetade med medlemsvärvning.

 

 • FM Karlskronas vänförening MK Peenemünde i Tyskland.

Den 15-19 september  hade vi besök av 36 medlemmar från vår vänförening i Tyskland.  Vid vårt besök på deras 30-års jubileum 2021 inbjöd vi dem till återbesök hos oss och det skedde nu med en grupp på 36 personer.

Styrelsen hade arbetat fram ett program med besök i Kosta Älgpark, Kosta Glasbruk, Marinmusem och Amiralitetskyrkan samt bussrundtur i Karlskrona. Förbrödrings- och festmiddagar hölls på Fylgia.

 

 • Flaggvakt i Amiralitetskyrkan.

FM Karlskrona deltog med Flaggvakt i Amiralitetskyrkan vid adventsgudstjänsten den 27 november.  Som flaggvakter tjänstgjorde Lennart Håkansson och Bo-Inge Andersson.

 

 • Specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan.

Den 15 december deltog Lars Sager vid Specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan. FM Karlskrona delade ut bokpremie till Kn Kristoffer Lindqvist för hans ”goda instruktörsinsatser”.

 

Regionmöten Syd.

Föreningen har under verksamhetsåret deltagit vid två Regionmöte Syd.

 • Den 2 april i Karlshamn. FM Kristianstad var värdförening.

Vid mötet deltog sex av åtta Syd föreningar.

Ifrån FM Karlskrona deltog: Lars Sager och Tommy Johansson.

Ett antal gemensamma frågor behandlades:

 1. Firandet av Marinen 500 år.
 2. Lokalföreningarnas stöd från Försvarsmakten.
 3. Riksårsmöte 2022 i Tallinn.
 4.  Medlemsrekrytering

 

 • Den 15 oktober i Fylgia. FM Växjö var värdförening.

Vid mötet deltog alla åtta föreningarna från Region Syd.

Ifrån FM Karlskrona deltog: Lars Sager, Tommy Johansson och Stellan Andersson.

Ett antal gemensamma frågor behandlades:

 1. Riksårsmötet 2023 i Helsingfors.
 2. Försvarsmaktens stöd till lokalföreningarna.
 3. Flottans Mäns tidskrift. Ingmar Elofsson deltog och presenterade sig.
 4. Rekrytering till styrelser och ersättarplanering.
 5.  Medlemsrekrytering

 

Ekonomisk redovisning.

Avseende den ekonomiska redovisningen av resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse kommer dessa att redovisas av kassören.

Vi kan dock konstatera att föreningen lyckats bibehålla balansen mellan intäkter och kostnader på ett mycket bra sätt och visar på ett plusresultat. Föreningen står väl rustad ekonomiskt inför kommande år.

Slutord.

Styrelsen har aktivt arbetat för föreningens intressen och att våra aktiviteter och sammankomster skall vara intressanta och väl besökta och uppskattade av medlemmarna. Vi har arbetat för att ha ett gott och utvecklande samarbete med föreningarna i Region Syd. Under året har vi också arbetat mycket aktivt med att rekrytera nya medlemmar och haft framgång i detta arbete.

Styrelsen vill också framföra tack till föreningens medlemmar och till enskilda personer för allt stöd och de gåvor vi erhållit under året i vårt arbete. Ett stort tack till Marinbasen för det goda samarbete och det stöd vi fått i olika former under året till vår verksamhet.

Vi har förhoppningen att år 2023, då föreningen firar 85 år, skall bli fylld av aktiviteter till medlemmarnas bästa.

 

Karlskrona den 14 februari 2023

 

 

Lars Sager

Ordförande

 

 

Göran Kullving                         Stellan Andersson                     Bo-Inge Andersson

Vice ordförande                       Sekreterare                                Kassör

 

Lennart Håkansson                 Tommy Johansson

Intendent                                Web-ansvarig

 

Per Nejdefelt                          Lars Gelderman

Ledamot                                 Ledamot