Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31.

I enlighet med stadgarna § 7 får styrelsen för Kamratföreningen Flottans Män Karlskrona avlämna följande verksamhetsberättelse.

Styrelse.

Föreningens styrelse för 2020 har bestått av:

Göran Löfgren                    Ordförande

Lars Sager                           Vice ordförande och v. sekreterare

Stellan Andersson               Sekreterare

Bo-Inge Andersson             Kassör

Lennart Håkansson             Intendent

Göran Kullving                    Ledamot

 

Ersättare.

Per Nejdefelt

Tommy Johansson              WEB-ansvarig

Klubbmästare.

Ingvar Stenmark

Revisorer.

Rolf Johansson                    Ordinarie

Kjell Forsbrand                   Ordinarie

Kenneth Fager                    Suppleant

Peter Fjellvind                    Suppleant

 

Föreningens medlemsantal.

Medlemsantalet uppgick den 31 december 2020 till 210 medlemmar

Detta är en minskning med 5 medlemmar jämfört med föregående år.

Under 2020 fick vi 8 nya medlemmar.

Under året avled5av våra kamrater.

 

Mötesverksamheten i sammandrag.

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse haft 9 protokollförda sammanträden.

Medlemmarna har varit kallade till 3 medlemsmöten, utöver årsmöte, i huset Fylgia på Skönstavik, med intressanta föreläsningar i olika ämnen.

Efter vårt årsmöte den 12 mars 2020 avstannade verksamheten när covid-19 pandemin utbröt och restriktioner infördes avseende tillåtet antal deltagare i offentliga sammanhang.

Detta har inneburit att i stort sett alla planerade aktiviteter i vår årsprogram inte gått att genomföra. Det blir därför en mycket tunn verksamhetsberättelse för är 2020.

Verksamheten i sammandrag:

·         Verksamhetsåret inleddes med medlemsmöte den 23 januari med föredrag om Gamla fängelset  på Björkholmen. Vår medlem Bernth Svensson höll ett intressant föredrag och visade bilder från dessa gamla miljöer.

 

·         Vid medlemsmötet den 13 februari föreläste Örlkn Torbjörn Haraldsson om Norska fregatten Helge Ingstad haveri utanför Bergen, Norge i november 2018.

 

·        Den 14 mars hölls stadgeenligt årsmöte.Styrelsen fick ett antal förändringar. Mångårige styrelseledamoten Hans Pettersson hade önskat att få lämna styrelsen. Till ny ordinarie ledamot valdes  Lars Sager, tidigare ersättare. Till ny ersättare i styrelsen invaldes adj. ledamoten Tommy Johansson.

Till ny ordinarie revisor valdes Kjell Forsbrand efter Sven-Otto Ullnér. Till ny revisorssuppleant valdes Peter Fjellvind efter Kjell Jansson.

 

Veterantecken, efter 18 års medlemskap,  utdelades till:Bo-Inge Andersson, Arne Askeroth. Bernt Berntsson, Paul Franke, Bo Gullne, Lennart Håkansson,Ingeman Jönsson, Göran Löfgren, Lars Olsson och Anders Porshammar.

Dekorerade ordföranden den närvarande medlemmarna, därefter dekorerades ordföranden av vice ordföranden Göran Kullving.

Karl-Erik Andersson, Karl-Gustav Ekström, Jarl-Erik Johansson, Hans Johnsson, Hans Knutsson, Gert Leander, Lars Lundquist, Lars Sareklint, Birger Sörensson, Rune Wallin och Dag Åshage var inte närvarande vid årsmötet och erhöll sina Veterantecken senare.

 

Ordföranden framförde stort tack till avgående styrelseledamoten Hans Pettersson, som arbetat i styrelsen under många år, som ledamot och som kassör åren 2000 – 2016. Varit representant i Förbundsstyrelsen och även i etableringen med vänföreningen MK Peenemünde.

Styrelsen hade beslutat att utse Hans Pettersson till Hedersledamot i FM Karlskrona. Ordföranden överlämnade utmärkelse och blombukett till Hans Pettersson.

 

 

 

Styrelsen hade också beslutat att utse f. d. ordföranden Rolf Svensson till Hedersledamot i FM Karlskrona. Rolf var ordförande under åren 2003 – 2009 och har utfört stora insatser för föreningen och i etableringen av kontakten med MK Peenemünde. Ordföranden överlämnade hedersutmärkelsen till Rolf Svensson.

 

Efter förhandlingarna bjöds på förfriskning och därefter en 3-rätters meny.

 

·         Planerad  vinprovning på restaurang Eken  den 23 april inställes p g a civid-19.

 

·         Kulturvandringen runt Stortorget i Karlskrona den 14 maj blev inställd p g a pandemin.

 

·         Grillfesten den 13 augusti blev också inställd p g a covid-19.

 

·         Föreläsningen den 24  september om “Gribshunden” blev också inställd p g a

covid-19.

 

·         Under hösten blev covid-19 spridningen tillfälligt lägre och det blev tillåtet att ha offentliga möten med begränsat antal deltagare om man iakttog avstånd mellan deltagarna  och att handsprit fanns tillgängligt.

Vi anordnade “Minnenas afton” den 15 oktober med endast 15 deltagare närvarande och måltiden serveras i förslutna portionsförpackningar. Det blev en trevlig men annorlunda kväll mot tidigare medlemsmöten.

 

·         Den 12 november blev programpunkten  “Försvarsinformation”  inställd beroende på att covid-19 ökat i spridning återigen.

 

·         Verksamhetsårets traditionella julsamkväm den 5 december blev också inställd beroende på covid-19 pandemin.

 

 

Övriga verksamhetsaktiviteter.

 

·         Flottans Män Riksårsmöte i Riga den 24 -26 maj.

Ursprunglig plan var att genomföra Riksårsmötet den 24-26 maj med färja från Stockholm till Riga.

Då pandemin ökade från mars månad togs beslut att skjuta fram Riksårsmötet till den 30 augusti – 1 september med samma destination. Det visade sig inte möjligt att genomföra detta heller.

Förbundsstyrelsen beslöt därför i juli månad att Riksårsmötet skall genomföras genom att alla underlag  utsändes till samtliga lokalföreningar och att årsmötet ersätts med en WEB-baserad enkät. Varje lokalförening gick igenom underlagen och besvarade enkäten.

Underlag utsändes till lokalföreningarna den 19 augusti. Enkätsvar lämnades den 9 september. Mellan den 15 – 29 september upprättade Förbundsstyrelsen protokoll, sände ut underlaget för justering. Den 29 september genomförde Förbundsstyrelsen konstituerande möte. Den 6 oktober utsändes protokollet från det WEB-baserade Riksårsmötet till samtliga lokalföreningar.

 

·         Veterandagen den 29 maj.

Genomfördes utanför Amiralitetskyrkan med en inspelning med flaggor, placerade i flaggställ,  från Flottans Män , KA 2 kamratförening och Fredsbaskrarna. Musik, präst och några ytterligare deltog vid inspelningen, dock ingen publik.

 

·         Flaggvakt i Amiralitetskyrkan den 29 november.

FM Karlskrona föreningsflagga fanns på plats vid gudstjänsten. Ingen personlig närvaro.

 

·         Specialistofficersexamen vid Sjöstridsskolan den 10 december.

På grund av pandemin genomfördes en enklare, anpassad utnämning, av kadetterna i anslutning till examensdagen den 10 december på Berga respektive Sjöstridsskolan. En traditionell examen i Amiralitetskyrkan, inklusive utdelning av premier, planeras att genomföras under kvartal 2 eller 3, 2021. Jacob Malm är utsedd att, vid detta tillfälle, ta emot Flottans Mäns stipendium “för goda insatser som instruktör”.

 

 

Regionmöten Syd.

 

Föreningen har under verksamhetsåret deltagit vid två Regionmöte Syd.

 

·         Den 6 — 7 mars i FM Karlshamns föreningshus.

Ett flertal frågor behandlades bl. a. Försvarsmaktens stöd till LoF och implementering av Flagg och Heders instruktionen. En stående punkt är medlemsrekrytering och medlemsvård. Ifrån vår förening deltog ordföranden och sekreteraren.

 

·         Den 24 oktober 2020 i FM Karlshamns föreningshus.

Region Syd möte genomfördes denna gången med ett endags  möte beroende på pandemirestriktionerna.

De ämnen som behandlades var bl. a. föreningarnas överenskommelser om stöd från Försvarsmakten, remiss av Flagg- och Heders instruktionen, medlemsrekrytering, FM tidskrift m.m.

Ifrån vår förening deltog ordföranden och v. ordföranden.

 

 

Ekonomisk redovisning.

 

Avseende den ekonomiska redovisningen av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer den att presenteras av kassören.

Vi kan dock konstatera att föreningen lyckats bibehålla  balansen mellan intäkter och kostnader på ett mycket bra sätt. Föreningen står väl rustad ekonomiskt inför kommande år.

 

 

 

 

Slutord.

 

Styrelsen har aktivt arbetat för att tillvarataga föreningens intressen och att våra aktiviteter och sammankomster skall bli väl besökta och uppskattade av medlemmarna. Vi har arbetat för att ha ett gott och utvecklande samarbete med föreningarna i Region Syd.

 

Styrelsen vill framföra sitt tack till föreningens medlemmar och till enskilda personer för allt stöd och gåvor vi erhållit under året i vårt arbete. Ett stort tack även till Marinbasen för det bistånd och stöd vi fått i olika former under året till vår verksamhet.

Vi har förhoppningen att år 2021 skall bli mera av aktiviteter och frånvaro av pandemi.

 

 

Karlskrona den 11mars 2021

 

 

Göran Löfgren

Göran Löfgren

Ordförande

 

Lars Sager                    Stellan Andersson       Bo-Inge Andersson

Lars Sager                           Stellan Andersson               Bo-Inge Andersson

Vice ordförande                   Sekreterare Kassör

 

 

Lennart Håkansson   Göran Kullving

Lennart Håkansson             Göran Kullving

Intendent                           

 

 

Per Nejdefelt                Tommy Johansson

Per Nejdefelt                                            Tommy Johansson

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ship helm
green trees on cliff
ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset