Stadgar

STADGAR FÖR KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN KARLSKRONA.

 

Fastställda vid sammanträden den 23 febr. och 22 nov. 1937, 4 mars 1938 med ändringar gjorda 22 febr. 1941 och 21 maj 1964.

Reviderade enligt beslut vid årsmöten 1984, 2002 och 2021.

 

§ 1.               Ändamål.

Flottans Män i Karlskrona är en opolitisk lokalförening (LoF) för Karlskrona med omnejd av Riksförbundet Flottans Män och har till ändamål:

·         att i samverkan med Riksförbundet bedriva försvarsupplysningsverksamhet.

·         att som ideell förening med öppenhet beträffande medlemskap främja verksamhet av intresse för medlemmarna.

·         att utgöra en föreningslänk mellan dem som tjänstgör eller har tjänstgjort vid Marinen.

·         att vårda Flottans traditioner men också följa det moderna sjöförsvarets uppgifter, verksamheter och utveckling såväl inom som utom landet.

·         att genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar och med liknande föreningar.

 

§ 2.               Medlemskap

För att erhålla medlemskap fordras, därest styrelsen ej annorlunda medger, att vara eller ha varit anställd i Marinen. alternativt att där tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig. Medlemskap kan också vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Marinen och föreningens verksamhet.

Beslut angående medlemskap fattas av föreningsstyrelsen genom dess arbetsutskott (AU).

Styrelsen äger till föreningen kalla hedersmedlem och korresponderande medlem.

Medlem kan efter beslut i styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslutet skall vara enhälligt.

 

Medlem skall före februari månads utgång erlägga årsavgift. Är denna därefter ej erlagd inom en månad efter påminnelse, anses medlemmen efter beslut i AU, ha utträtt ur föreningen.

Aktuellt medlemsregister skall finnas.

Beträffande medlemsregistrets förande skall anvisningar från Riksförbundets kansli följas.

 

§ 3.               Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen utser vid första sammanträde efter årsmöte inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare, vice sekreterare, intendent och militär kontaktman.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören gemensamt eller var för sig.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ordinarie ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem av dess ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Kallelse kan ske på enklaste sätt.

Styrelsen äger kalla adjungerad ledamot, liksom också att tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper/ kommittéer.

 

§ 4.               Arbetsutskott (AU).

Syftet med arbetsutskottet är att avlasta styrelsen mindre rutinärenden och verkställighetsdiskussioner samt att handlägga ärenden, som enligt stadgarna och av styrelsen delegerats till arbetsutskottet.

Utskottet utgöres av ordföranden eller vice ordföranden, sekreteraren och kassören. Det sammanträder på kallelse av tjänstförrättande ordf.

AU äger inte att ta beslut i principiella frågor.

AU sammanträder vid behov och äger att till sig adjungera andra personer.

Vid sammanträde med AU skall föras protokoll, som vid närmast följande styrelsesammanträde i sin helhet delgives styrelsen.

 

 

 

§ 5.               Avgifter.

Årsavgift skall täcka föreningens löpande kostnader inklusive avgifter till Riksförbundet.

Årsavgift skall hållas så låg som det är möjligt. Storleken bestäms på årsmöte att gälla nästkommande verksamhetsår.

Samtliga medlemmars avgifter till Riksförbundet betalas av föreningen. Antalet avgifter på medlemsantalet 31 december förlidet kalenderår.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Medlem, vars medlemskap upphört, äger ej rätt att få ersättning för avgifter och insatser.

 

§ 6.               Revision.

Föreningens verksamhets- och arbetsår är kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall, avslutade av kassören, lämnas till föreningens revisorer senast den 20 februari. Revisorerna skall senast vid årsmötet avlämna sin revisionsberättelse.

 

§ 7.               Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutade instans. Det hålles under mars månad och skall på vederbörligt sätt utlysas senast tjugo dagar före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

2.      Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare).

3.      Val av tvenne justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll.

4.      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

5.      Revisorernas berättelse.

6.      Beslut angående ansvarsfrihet.

7.      Fastställande av budget och avgifter.

8.      Ärenden som av Riksförbundsstyrelsen hänskjutits till vår LoF.

9.      Frågor som stadgeenligt väckts av enskilda medlemmar.

10.  Val enligt § 8.

 

 

§ 8.               Val.

Ordföranden väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Vid årsmötet skall väljas, förutom i § 3 nämnd styrelse, två revisorer jämte ersättare, en valberedning om tre personer samt klubbmästare. Dessa väljes till halva antalet för en tid av två år.

Avgår funktionär innan mandattidens utgång, sker fyllnadsval vid årsmötet.

 

§ 9.               Valberedning.

Valberedning skall vara representativ och kunna arbeta helt oberoende.

Valberedning utser inom sig ordförande/sammankallande.

Valberedning åligger att senast en månad före årsmöte till styrelsen inge förslag på kandidater enligt § 8, utom valberedning.

 

§ 10.            Rösträtt och beslut.

Röstberättigad är varje medlem, för vilken stadgad avgift till Riksförbundet erlagts.

Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor som omfattas av § 12 och 13 samt då det gäller uteslutning enligt § 2.

Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden företräder utom vid val och vid sluten omröstning, där lottning sker.

Ordförandens utslagsrätt gäller även vid sammanträde med styrelse och arbetsutskott.

 

§ 11.            Förslagsrätt.

Enskild medlem som önskar få ärende prövat av föreningens årsmöte, skall före den

1 februari lämna frågan skriftligen till styrelsen, som lägger fram den med eget yttrande.

 

§ 12.            Ändring av stadgar.

Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte och skall, för att äga giltighet, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

Ändrade stadgar äger giltighet f.o.m. ingången av nästkommande verksamhetsår.

§ 13.            Föreningens ägodelar.

Över föreningen ägda föremål och inventarier, även hos föreningen deponerade sådana, skall förteckning föras. Förteckningen jämte försäkringshandlingar skall förvaras på säkert sätt. Deponerade föremål förses med ägarens namn.

Föremål av musealt värde får ej avyttras utan särskilda skäl och skall dessförinnan ha erbjudits annan LoF av Flottans Män samt därefter museer inom föreningens intresseområde.

Beslut av avyttring av föremål och inventarier tas av styrelsen efter EN bordläggning. Saken skall rapporteras till årsmötet.

 

§ 14.            Upplösande av lokalföreningen.

Beslut om föreningens upplösande skall, för att vara giltigt, ha fattats av två på varandra följande allmänna sammanträden, varav det ena skall vara ett årsmöte. Beslutet om upplösning skall vid vart och ett av dessa möten ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Då fråga om föreningens upplysande väckts, åligger det LoF-styrelsen att vid årsmötet framlägga förslag till disponerande av föreningens tillgångar på sätt. som gagnar Flottans Mäns syften.

När beslut angående föreningens upphörande fattats, skall dess handlingar överlämnas till Flottans Mäns Riksförbunds kansli.

Ovanstående stadgar fastlagda genom beslut vid årsmötet 2002.d

För lokalföreningens styrelse:

Kjell Hartvig                                            

Ordförande                                              Vidimeras:

                                                                 Folke Pettersson

                                                                 Sekreterare

Rätt avskrivit och överfört till Word-dokument den 14 november 2018 intygas av:

Göran Löfgren                                          Stellan Andersson

Ordförande                                              Sekreterare

Stadgedokumentet reviderat vid årsmöte den 12 augusti 2021 då beslut togs att styrelsen från år 2022 skall bestå av 8 (åtta) ordinarie ledamöter.             

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ship helm
green trees on cliff
ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset
body of water during golden hour

Kalendarium

maj
23
tor
2024
09:00 Studiebesök eso.
Studiebesök eso.
maj 23 kl. 09:00 – 15:00
Studiebesök eso. Samling Skönstavik kl.eso Kostnad eso. Anmälan till Per Nejdefelt.  
maj
29
ons
2024
heldag Veterandagen firas i Karlskrona.
Veterandagen firas i Karlskrona.
maj 29 heldag
Veterandagen firas i Karlskrona i ett samarrangemang mellan Marinbasen och F17. Program och plats meddelas senare.
aug
15
tor
2024
16:00 Grillfest.
Grillfest.
aug 15 kl. 16:00 – 21:00
Grillfest Sönstavik/Freja. Samling 1600. Sista anmälningsdag: eso Kostnad: eso Anmälan till Per Nejdefelt.
sep
12
tor
2024
18:00 Föredrag.
Föredrag.
sep 12 kl. 18:00 – 21:00
Föredrag, ”Religion och mission”, av Amiralitetspastor Daniel Bremert. Plats: Freja. Kostnad ej fastställd. Anmälan till Per Nejdefelt.
okt
17
tor
2024
18:00 Oktoberfest.
Oktoberfest.
okt 17 kl. 18:00 – 21:00
Oktoberfest i Freja. Vi kör enligt tidigare koncept med någon överraskning! Kostnad ej fastställd. Anmälan till Per Nejdefelt.