Årsmötesprotokoll

FLOTTANS MÄN KARLSKRONA

ÅRSMÖTE 2023                                 

Tid :                                                         2023-03-16 kl 18.00 – 19.00.

Plats:                                 Fylgia, Skönstavik.

Närvarande:                     34   medlemmar.

PARENTATION

Ordföranden påkallade tystnad och med tre kraftfulla slag med klubban beordrade alla att resa sig upp för att hedra minnet av under 2022 bortgångna kamrater.

Dessa är:    Eje Mårtensson

Kurt Johansson

Lars Källemark

Bernt Wahlström

Bernt-Eric Mattisson

Göran Nordin

Clas Öquist

Jarl-Erik Johansson

Nils Svahn

Lars Iger

Efter genomförd parentationsakt inleddes årsmötet.

 • 1. Årsmötets öppnande.

 Ordförande Lars Sager hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 • 2. Mötets utlysande.

 Ställdes fråga avseende mötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötet godkände att utlysning skett i laga tid.

 • 3 Val av årsmötespresidium.

Till årsmötesordförande valdes enhälligt Lars Sager och till årsmötessekreterare

Stellan Andersson.

 • 4. Val av justeringsmän.

Till justeringsmän, att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll, valdes

Arne Askeroth och Phillip Nielsen.

Dessa valdes också till att vara rösträknare.

 • 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Sekreteraren Stellan  Andersson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022.

Denna godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

 • 6. Styrelsens ekonomiska redovisning.

Kassören Bo-Inge Andersson föredrog styrelsens resultaträkning och balansräkning för år         2022. Denna föranledde inga anmärkningar och godkändes och lades till handlingarna.

 • 7. Revisorernas berättelse.

Revisorn Rolf Johansson presenterade genomförd granskning av verksamheten och den

ekonomiska förvaltningen har inte föranlett någon anmärkning. Revisorerna föreslår därför att styrelsen tillerkännes full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

 • 8. Beslut om ansvarsfrihet.

Beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 • 9. Beslut om medlemsavgift för år 2024.

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften för 2024 blir 250 kr, vilket innebär oförändrad

medlemsavgift.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften blir 250 kr för 2024.

 • 10. Styrelsens budgetförslag för år 2023.

Kassören Bo-Inge Andersson föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen föreslår en budgetram på 66 000 kr.

Beslutade årsmötet att godkänna förelagd budget för år 2023.

 • 11. Ärenden som Riksförbundet hänskjutit till vår förening.

 Anmäldes inga sådana ärenden för beslut.

 • 12. Motioner som stadgeenligt inkommit från medlemmar.

Inga motioner från medlemmar har inkommit.

 • 13. Personval enligt stadgarna.

Förrättades val till ordförande, styrelseledamöter, ersättare och övriga funktionärer enligt       följande:

Föredragande: Valberedningen Ingeman Jönsson.

Mandat utgår år

Ordförande         1 år             Lars Sager                     omval      1 år                    2024

Ord. ledamot      2 år             Stellan Andersson        omval      2 år                    2025

Bo-Inge Andersson        omval     1 år                    2024

Lennart Håkansson                                                   2024

Göran Kullving                                                            2024

Tommy Johansson          omval     2 år                    2025

Per Nejdefelt                                                             2024

Anders Björk                     nyval     1 år                     2024

Revisorer

Revisor 1            2 år             Rolf Johansson              omval                               2025

Revisor 2                                 Peter Fjellvind                                                          2024

Rev. suppl. 1        2 år             Christerr Cardell              nyval                                2025

Rev. suppl. 2                           Phillip Nielsen                                                          2024

Klubbmästare     1 år             Kristoffer Karlsson           nyval                                 2024

Valberedningen.

Sammankallande   1 år           Ingeman Jönsson          omval                             2024

Ledamot                1 år           Göran Löfgren              omval                             2024

Ledamot                1 år           Lars Gelderman            nyval                              2024

 • 14. Utmärkelser, avtackningar m.m.

         F M Hederstecken.

Ordföranden dekorerade Sven Stene med Flottans Mäns Hederstecken för fleråriga insatser för Flottans Män och för de gåvor i form av fotosamling och skulptur, vilka Sven har skänkt till FM Karlskrona.

Veteranerna år 2023.                                                                                         Läste ordföranden upp namnen på de medlemmar som tillhört föreningen i 18 år, invaldes år      2005, och som därmed är berättigade att bära förbundets Veterantecken:

Åke Larsson, Tommy Melin och Kenneth Silverflod.

Då ingen av Veteranerna hade möjlighet att deltaga vid årsmötet kommer veterantecknet att översändas till dem per post efter årsmötet.

Tack/Avtackningar.

Avgående styrelseledamoten Lars Gelderman avtackades av ordföranden för sina insatser i styrelsen med blomma och presentkort.

Avgående revisorssuppleanten Kenneth Fager kunde inte närvara vid årsmötet och kommer att erhålla avtackning senare.

Avgående klubbmästaren Ingvar Stenmark avtackades efter 15 års arbete som klubbmästare i FM Karlskrona. Ordföranden överlämnade blommor och betonade vilken betydande kraft Ingvar varit för föreningen. Hans omsorg om att laga förstklassig mat och att ha hög kontroll på kostnaderna för föreningens bästa.

Även Ingvar Stenmarks assistent, Elving Gustafsson, avtackades med blommor för de insatser han gjort för föreningen i samband med årsmöten, grillfester och julsamkväm.

Framförde ordföranden sitt tack till styrelsekamrater, revisorer, valberedning, klubbmästare      och hans medhjälpare samt alla medlemmar som på olika sätt bidragit med engagemang i föreningens verksamhet och utveckling.

Stellan Andersson framförde styrelsens tack till Lars Sager för ett mycket väl utfört arbete under sitt första ordförandeår.

 • 15. Övriga frågor

Informerade ordföranden om kommande aktiviteter:

Studiebesök på Karlshamns Sjöfartsmuseum den 20 april.

Riksårsmötet i Helsingfors den 7-9 maj. Anmälan senast den 4 april.

Guidad tur i Brunnsparken och besök på Gribshundsmuseet, Ronneby, den 25 maj.

 • 16. Årsmötets avslutning.

         Avslutade ordföranden Lars Sager årsmötet och inbjöd till förfriskning och därefter till en välsmakande 3-rätters meny bestående av Matjesilltårta till förrätt, Varmrökt lax med romsås, ärtor, majs och potatis samt Rulltårtsbakelse och kaffe som avslutning. Allt anordnat av klubbmästaren Ingvar Stenmark tillsammans med Elving Gustafsson.

Vid protokollet:

Stellan Andersson                                                       Lars Sager

Sekreterare                                                                  Ordförande

Justeras:

Arne Askeroth                                                             Phillip Nielsen

Justeringsman                                                             Justeringsman