LOTTANS MÄN KARLSKRONA ÅRSMÖTE                                

 Tid :                                  2024-03-14 kl. 18.00 – 19.00.                  

Plats:                                 Freja, Skönstavik.

Närvarande:                    29  medlemmar.

 PARENTATION

 Ordföranden påkallade tystnad och med tre kraftfulla slag med klubban beordrade alla att resa sig upp för att hedra minnet av under 2023 bortgångna kamrater.

 Dessa är: Åke Malmgren

                   Sven Nejdefelt

                   Tommy Boström

                   Sven-Otto Ullnér

                   Kenneth Olsson

                   Lars-Göran Söderström

 Efter genomförd parentationsakt inleddes årsmötet.

 1. Årsmötets öppnande.

                     Ordförande Lars Sager hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 2. Mötets utlysande.

                     Ställdes fråga avseende mötets stadgeenliga utlysande.

                    Årsmötet godkände att utlysning skett i laga tid.

 3. Val av årsmötespresidium.

                    Till årsmötesordförande valdes enhälligt Lars Sager och till årsmötessekreterare  

                    Stellan Andersson.

 4. Val av justeringsmän.

                    Till justeringsmän, att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll, valdes

                    Kurt Böhme och Sven Stene.

                    Dessa valdes också till att, vid behov, vara rösträknare.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

                     Sekreteraren Stellan Andersson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023.  

                    Denna godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

 6. Styrelsens ekonomiska redovisning.

                     Kassören Bo-Inge Andersson föredrog styrelsens resultaträkning och balansräkning för år 2023. Denna föranledde inga anmärkningar och                               godkändes och lades till handlingarna.

 7. Revisorernas berättelse.

                    Revisorn Rolf Johansson presenterade genomförd granskning av verksamheten och den ekonomiska förvaltningen har inte föranlett någon                            anmärkning. Revisorerna föreslår att styrelsen tillerkännes full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

                    Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

 8. Beslut om ansvarsfrihet.

                    Beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 9. Beslut om medlemsavgift för år 2025.

                    Styrelsens förslag är att medlemsavgiften för 2025 blir 250 kr, vilket innebär oförändrad medlemsavgift. 120 kr av medlemsavgiften går till                              Riksförbundet för att finansiera deras verksamhet.

Beslut:       Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften blir 250 kr för 2025.

 10. Styrelsens budgetförslag för år 2024.

                     Kassören Bo-Inge Andersson föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2024.

                     Styrelsen föreslår en budgetram på 62 500 kr.

                     Beslutade årsmötet att godkänna förelagd budget för år 2024.

 11. Ärenden som Riksförbundet hänskjutit till vår förening.

                     Anmäldes inga sådana ärenden för beslut.

 12. Motioner som stadgeenligt inkommit från medlemmar.

                     Inga motioner från medlemmar har inkommit.

 13. Personval enligt stadgarna.

                      Förrättades val till ordförande, styrelseledamöter, ersättare och övriga funktionärer enligt följande:

                      Föredragande: Valberedningen Ingeman Jönsson.

                                                                                                                                                 Mandat utgår år                   

                      Ordförande         1 år             Lars Sager                        omval      1 år                    2025 

                      Ord. ledamot       2 år             Lennart Håkansson       omval      2 år                    2026                               

                                                     Anders Björk                                       omval      2 år                    2026                          

                                                     Tommy Johansson                                                                         2025

                                                     Per Nejdefelt                                       omval     1 år                     2025                                                                                     

                                                     Anders Olofsson                                fyllnadsval  1 år                 2025

                                                     Carl-Olof Nordbäck                            nyval        2 år                    2026

                                                     Hans Tornerhjelm                               fyllnadsval 1 år                 2025

          Revisorer

          Revisor 1             2 år             Rolf Johansson                                                                           2025

          Revisor 2                                 Peter Fjellvind                                  omval                                2026                                            

          Rev. suppl. 1        2 år            Christer Cardell                                                                         2025                                       

          Rev. suppl. 2                           Phillip Nielsen                                  omval                               2026

 

          Klubbmästare      1 år             Kristoffer Karlsson                         omval                                2025

           Valberedningen.

          Sammankallande   1 år           Ingeman Jönsson                          omval                                 2025

          Ledamot                  1 år           Lars Gelderman                            omval                                 2025         

          Ledamot                  1 år           Kenneth Jönsson                           nyval                                  2025

  14. Utmärkelser, avtackningar m.m.

          Veteraner år 2024.                                                                                                                                             

         Läste sekreteraren upp namnen på de medlemmar som tillhört föreningen i 18 år, invaldes år 2006, och som därmed är berättigade att bära                           förbundets Veterantecken: Åke Dagnevik, Tomas Fredriksson, Henrik Lindén, Arne Nilsson och Christer Svensson.

         Av veteranerna var Åke Dagnevik och Christer Svensson närvarande och ordföranden överlämnade Veterantecken till dem.

         Övriga veteraner hade inte möjlighet att närvara vid årsmötet och kommer att få veterantecknet översänt per post efter årsmötet.

          Tack/Avtackningar.

          Avgående styrelseledamöterna Bo-Inge Andersson, Göran Kullving och Stellan Andersson avtackades för sina insatser i styrelsen och erhöll blommor            av ordföranden.

          Avgående ledamoten i valberedningen, Göran Löfgren, avtackades av ordföranden för sina arbetsinsatser i valberedningen.

         Framförde ordföranden sitt tack till styrelsekamrater, revisorer, valberedning och klubbmästare samt alla medlemmar, som på olika sätt bidragit                   med  engagemang i föreningens verksamhet och utveckling.

 15. Övriga frågor

          Ordföranden gav aktuell status och information om vår lokal i Fylgia. Vår ambition och

          målsättning är att arbeta för att komma tillbaka till Fylgia under senare delen av 2024.

          Informerade ordföranden om kommande aktiviteter:

          Studiebesök på Blekinge Museum , Rosenholm den 18 april.

          Riksårsmötet i Tallinn den 5-7 maj. Anmälan och inbetalning senast den 2 april.

          Medlemsmötet den 23 maj är inte fastlagt ännu. Gå in på hemsidan för att få aktuell

           information.

          Veterandagen den 29 maj i Karlskrona.

          Marinens dag den 3 augusti i Karlskrona.

 

          Arbete pågår i Förbundsstyrelsen med att ta fram framtida namnförslag på vår förening.

          Flottans Män anses inte vara könsneutralt namn, när en allt större del av anställda i

          Försvarsmakten är kvinnor. Även namnet på vår tidsskrift kommer att få en ny titel.

          Möjligheterna att få sponsring från företag hämmas av att vi idag heter Flottans Män.

          Förslag finns framtagna och kommer att skickas ut till lokalföreningarna och även till alla medlemmar som har e-postadress. Möjligheten ges då att              få synpunkter på förslagen från så många som möjligt.

  16. Årsmötets avslutning.

         Avslutade ordföranden Lars Sager årsmötet och inbjöd till förfriskning och därefter till måltid bestående av silltallrik á la Björk till förrätt, Favorit buffé           från Citygross som huvudrätt och glass och kaffe som avslutning. En mycket god förplägnad och bidrog till den trevliga stämningen under årsmötet.

 

 

          Vid protokollet:

 

          Stellan Andersson                                                        Lars Sager

          Sekreterare                                                                  Ordförande

 

          Justeras:

 

 

          Justeringsman                                                    Justeringsman

 

          Kurt Böhme                                                        Sven Stene

 

 

Stellan Andersson avtackades efter mångårig gärning och för sitt gedigna arbete som sekreterare.

Bo-Inge Andersson avtackades efter alla år i styrelsen där han bidragit som webmaster, fotograf och inte minst som kassör.

Göran Kulving avtackades efter många år som såväl eminent busschaufför och vice ordförande.

Åke Dagnevik och Christer Svensson tilldelades FM Veterantcken efter 18 års medlemskap.

Stor koncentration under årsmötesförhandlingarna i väntan på mat och drycker!