Årsmöte 2024

19 mars, 2024

FLOTTANS MÄN KARLSKRONA

Årsmöte den 14 mars 2024.

Årsmöte hölls den 14 mars i Freja med 29 deltagare. Mötet inleddes med högtidlig parentation för avlidna kamrater under 2023. Dessa var: Åke Malmgren, Sven Nejdefelt, Tommy Boström, Sven-Otto Ullnér, Kenneth Olsson och Lars Göran Söderström.

Ordförande Lars Sager hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2023 föredrogs av sekreteraren Stellan Andersson. Ekonomiska redovisningen av resultat- och balansräkningar för 2023 föredrogs av kassören Bo-Inge Andersson. Det ekonomiska utfallet visade ett resultat i nivå med lagd budget. Styrelsen föreslår att erhållen ränteutdelning tillföres eget kapital, vilket årsmötet beslutade. Revisorn Rolf Johansson rekommenderade årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket årsmötet beslutade.

Budgetförslag för 2024 föredrogs av kassören och budgetramen på 62 500 kr godkändes av årsmötet.  Årsmötet beslutade även att årsavgiften för 2025 blir oförändrad, 250 kr.

Valberedningen presenterade förslag till val av styrelse och funktionärer för de personer, vilka mandattiden utgått. Till ordförande för 1 år omvaldes Lars Sager.  Omval av Lennart Håkansson och Anders Björk på 2 år och Per Nejdefelt på 1 år. Tommy Johansson har 1 år kvar av sitt mandat.

Nyval till styrelsen av Anders Olofsson på 1 år, Carl-Olof Nordbäck på 2 år och Hans Tornerhjelm på 1 år.  Göran Kullving, Bo-Inge Andersson och Stellan Andersson lämnar sina platser i styrelsen.

Till klubbmästare omvaldes Kristoffer Karlsson. Till föreningens revisor omvaldes

Peter Fjellvind, ordinarie ledamot. Rolf Johansson kvarstår på ytterligare 1 år på sitt mandat.  Omval av Phillip Nielsen som revisorssuppleant. Christer Cardell kvarstår ytterligare 1 år på sitt mandat.

Till valberedning omvaldes Ingeman Jönsson, Lars Gelderman. Nyval av Kenneth Jönsson. Göran Löfgren hade avböjt omval.

Styrelsen för 2024 består av: Lars Sager, ordförande, och styrelseledamöterna Per Nejdefelt, Tommy Johansson, Anders Björk, Lennart Håkansson, Anders Olofsson, Carl-Olof Nordbäck och Hans Tornerhjelm.

Fem kamrater har varit medlemmar i FM Karlskrona i 18 år, invaldes år 2006, och är berättigade att erhålla förbundets Veterantecken. Dessa är Åke Dagnevik, Tomas Fredriksson, Henrik Lindén, Arne Nilsson och Christer Svensson. Två veteraner var närvarande och ordföranden delade ut Veterantecken till Åke Dagnevik och Christer Svensson.  Till de icke närvarande veteranerna kommer Veterantecknet att översändas per post.

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamöterna Göran Kullving, Bo-Inge Andersson och Stellan Andersson med blommor.  De avgående ledamöterna tackade för sin givande tid i styrelsen.

Göran Löfgren tackades av ordföranden för det arbete han lagt ner i valberedningen.

Framförde ordföranden sitt tack till styrelsekamrater, revisorer, valberedning, klubbmästare samt till alla medlemmar som på olika sätt bidragit med engagemang i föreningens verksamhet.

Ordföranden gav aktuell status och information om vår lokal Fylgia. Vår ambition och målsättning år att arbeta för att komma tillbaka till Fylgia under senare delen av 2024.

Arbete pågår i Förbundsstyrelsen med att ta fram framtida namnförslag på vår förening. Flottans Män anses inte vara könsneutralt namn, när en allt större del av anställda i Försvarsmakten är kvinnor. Även namnet på vår tidskrift kommer att få ny titel. Möjligheterna att få sponsring från företag hämmas av att vi idag heter Flottans Män. Förslag finns framtagna och kommer att skickas ut till lokalföreningarna och även till alla medlemmar som har e-postadress. Möjligheten ges då att få ge synpunkter på förslagen från så många som möjligt.

Lars Sager avslutade årsmötet med att ge en kort information över kommande aktiviteter:

  • Studiebesök på Blekinge Museum, Rosenholm den 18 april.
  • Riksårsmöte i Tallinn den 5 – 7 maj. Anmälan och inbetalning senast den 2 april.
  • Medlemsmötet den 23 maj är inte fastlagt ännu. Gå in på hemsidan för aktuell information.
  • Veterandagen den 29 maj i Karlskrona.
  • Marinens dag den 3 augusti i Karlskrona.

Efter årsmötet bjöds deltagarna på en förfriskning innan en 3-rätters meny serverades. Förrätt Silltallrik á la Björk, huvudrätt Favoritbuffé från Citygross och som dessert glass och kaffe.

Stellan Andersson

2024-03-18

Årsmötet inleddes med högtidlig parentation över avlidna kamrater.

Stellan Andersson avtackades efter mångårig gärning och för sitt gedigna arbete som sekreterare.

Bo-Inge Andersson avtackades efter alla år i styrelsen där han bidragit som webmaster, fotograf och inte minst som kassör.

Göran Kulving avtackades efter många år som såväl eminent busschaufför och vice ordförande.

Åke Dagnevik och Christer Svensson tilldelades FM Veterantecken efter 18 års medlemskap.

Stor koncentration under årsmötesförhandlingarna i väntan på mat och drycker!

Senaste nyheterna

Besök på Militärhemmet maj 2024

Torsdagen den 23 maj kl.1700 anlände 20 medlemmar till Militärhemmet i Karlskrona.    Vi togs emot av verksamhetschefen Håkan Friberg och hans handgångne man Thomas Blomdahl. Båda med ett förflutet i Flottan. Håkan inledde med en kort historik om Militärhemmets...

läs mer

Studiebesök Blekinge Museum Rosenholm. Den 18 april besökte 24 medlemmar Blekinge museums samlingar på Rosenholm. Samlingarna finns i fd. KA 2:s serviceförråd. Vi välkomnades av Hanna Sjöberg och Jonas Eckerbom som assisterade vid den obligatoriska...

läs mer

Utflyttning från Fylgia.

Fredagen den 16 februari flyttades våra inventarier från Skönstavik till FMLOG:s lokaler i Vedeby. Flytten har förberetts med arbetsdagar sedan början på året. Styrelsen med flera kamrater har sorterat och packat. Under flytten fick vi gedigen hjälp från MarinB. Stort...

läs mer