Medlemmar

KRAV

För att bli medlem i föreningen fordras generellt att man är myndig svensk medborgare och är eller har varit anställd vid Flottan/Marinen i militär, civilmilitär eller civil befattning samt tjänstgör eller har tjänstgjort som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera. Annan myndig svensk medborgare, med stort intresse för Flottan/Marinen eller totalförsvaret och föreningens verksamhet kan också erhålla medlemskap efter prövning av styrelsen.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan och godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.