Aktuella frågor

23 juni, 2022

Vem försvarar Sverige?
På grund av omständigheter i vår omvärld, som vi alla dagligen oroas av har vi i styrelsen diskuterat hur Flottans Män skall leva upp till ett viktigt ändamål i våra stadgar. Nämligen att verka för: “Upplysning om marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret.”
I någon mån gör vi redan detta genom utövandet av våra ordinarie traditionella verksamheter.
Vi har emellertid i styrelsen på förekommen anledning tagit upp frågan om vi på något sätt även på lokal nivå kan bli bättre i vår ambition att sprida denna upplysning om vårt lands försvar.
I dagens digitala samhälle kan ett bra sätt att sprida sådan upplysning vara att hänvisa till den samlade information, som redan finns på Internet.
Vi har därför beslutat att hänvisa/länka till hemsidor, som har värdefull och kvalificerad information om hur Sverige vid behov skall och kan försvaras vid hot från illasinnat håll.
Här nedan kommer därför en lista på länkar, som ger dig sådan värdefull information.
Första och kanske viktigaste länken är till Försvarsmakten, som är den statliga myndighet, som ansvarar för Sveriges säkerhet i händelse av krig.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/

Förutom denna statliga myndighet finns även ett stort antal civila organisationer med olika verksamheter, som är viktiga för att undervisa civilsamhället i hur även icke statligt anställda vid behov kan vara till hjälp för det militära försvaret.
Förhållandet mellan “Försvarsmakten” och dessa “frivilliga försvarsorganisationer” regleras i en förordning, som beslutats i Sveriges riksdag:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1994524-om-frivillig_sfs-1994-524

En lista på och information om frivilliga försvarsorganisationer kan du hitta här:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/frivilliga/ffo/

Senaste nyheterna

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.