Stadgar

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS
Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män Västerås

$1 Ändamål
Flottans Män i Västerås är en av f.n. 26 lokalavdelningar i Sverige
underställda Riksförbundet Flottans Män, Stockholm.
Lokalföreningens ändamål är:
–   Att verka för gemenskap och sammanhållning inom flottan.
–   Att främja kamratskapet mellan dem som tjänstgör eller har tjänstgjort
inom flottan.
–   Att genom samhällskontakter sprida kännedom om flottans uppgifter,
verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret.
–   Att vårda flottans traditioner.
–   Att genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet
beträffande medlemskap vara en ideell förening med allmännyttigt
ändamål.
–   Att vara partipolitiskt obunden.

$2 Medlemskap
För att erhålla medlemskap i lokalavdelningen fordras, att vid flottan vara
eller ha varit anställd i militär-, civilmilitär- eller civil befattning eller att ha
tjänstgjort som värnpliktig.
Medlemskap kan därutöver vinnas av person med stort och aktivt
intresse för flottans och föreningens ändamål.
Styrelse i lokalavdelning äger kalla till hedersledamot i egen lokalavdelning.

Beslut angående medlemskap fattas å riksförbundsstyrelsens vägnar av
lokalavdelningens styrelse.
Medlem kan av lokalavdelningens styrelse å riksförbundsstyrelsens
vägnar uteslutas ur föreningen.

Ändringar i medlemsförteckningen skall snarast meddelas riksförbundets
kansli.
Årsavgiften, som skall hållas så låg som möjligt, bestäms till sin storlek
vid lokalavdelningens årsmöte.

$3 Årsmöte
Årsmöte skall hållas i januari och skall av lokalstyrelsen utlysas minst
fjorton (14) dagar före mötet.

Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden behandlas:
1. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
2. Styrelsens årsberättelse.
3. Revisionsberättelsen.
4. Beslut angående ansvarsfrihet.
5. Val enligt § 10.
6. Eventuella ärenden som riksförbundet hänskjutit till
lokalavdelningens styrelse.
7. Frågor som av enskild medlem väckts på ett sätt som stadgarna
föreskriver.

$4 Extra möten
Extra möte hålles då styrelsen finner erforderligt. Kallelse utfärdas på
sätt som för årsmöte är föreskrivet.

$5 Styrelse
Lokalavdelningens styrelse skall bestå av sex (6) medlemmar, bl.a.
ordförande, vice ordförande, samt sekreterare.
Styrelsen sammanträder normalt åtta (8) gånger per år på kallelse av
ordförande eller då minst fyra (4) av ledamöterna så påfordrar. Styrelsen
är beslutsmässig då minst fyra (4) av dess medlemmar är närvarande,
däribland ordföranden eller vice ordföranden.

§6 Rösträtt och beslut
Röstberättigade är alla avdelningens medlemmar vilka erlagt stadgade
avgifter.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet såvida ej
sluten sådan begäres.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder utom vid
val då votering skall företagas.
Ordförandens utslagsrätt gäller även vid styrelsemöten.

$7 Förslag från enskild medlem
Enskild avdelningsmedlem, som önskar få ärende förelagt till avdelnings-
möte, skall minst en (1) månad före mötet avlämna skriftlig framställning
till avdelningsstyrelsen, vilken framlägger densamma jämte eget yttrande
för mötet.

§8 Avgifter
Medlemsavgift erlägges såsom årsavgift. Denna skall vara
lokalavdelningens kassör tillhanda senast den sista februari .
Lokanavdelning skall utan anmaning inbetala medlemsavgifterna till
förbundsstyrelsen senast den 31 mars årligen.
Avgift skall erläggas även för ständiga medlemmar, hedersmedlemmar
och korresponderande medlemmar.
Förbundsstyrelsen beslutar årligen storleken av den medlemsavgift som
lokalavdelningen skall erlägga per medlem.
Alla medlemsavgifter till förbundsstyrelsen grundar sig på medlemsläget
31 december föregående år.

$9 Lokalföreningskonferens
Förbundsstyrelsen ordnar två (2) gånger årligen lokalföreningskonfe-
renser. Vid dessa deltager förbundsstyrelsen. Lokalavdelning äger att
till dessa konferenser sända befullmäktigat ombud, samt om så önskas
erforderligt, bisittare.

$10 Val
Vid årsmöte skall väljas:

–   Ordförande för en tid av två (2) år Kan omväljas.
Vice ordförande för en tid av två(2) år Kan omväljas.
(Ordförande och vice ordförande får ej avgå samtidigt .)

–   Kassör för en tid av två (2) år Kan omväljas.
–   Sekreterare för en tid av två (2) år Kan omväljas.
–   Två (2) ledamöter för en tid av ett (1) år Kan omväljas.

–   Två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år Kan omväljas.
Vidare väljes:
–   En av två revisorer för en tid två (2) år Kan omväljas.
–   Valberedning för en tid av två (2) år Kan omväljas.
–   Klubbmästare
–   Flaggvakter

$11 Valberedningens uppgifter
Valberedning utser inom sig ordförande (sammankallande).
Valberedning åligger att senast en (1) vecka före årsmöte till
avdelningsstyrelsen överlämna
förslag till kandidater till i $10 föreskrivna val.

Valberedningen bör bestå av f.d. styrelsemedlemmar men skall vara helt skild från
styrelse och övriga ledamöter.

$12 Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring fattas vid årsmöte och skall för att äga giltighet
biträdas av minst två (2) tredjedelar av i röstningen deltagande avdelningsmedlemmar.

$13 Upplösning av avdelningen
Beslut om avdelningens upplösning skall för att vara giltigt ha fattats på
två (2) med två (2) månaders mellanrum på varandra följande avdelningsmöten och vid
vart och ett av dessa ha biträtts av minst två (2) tredjedelar av de röstande.

Då fråga om avdelningens upplösning väckts åligger det styrelsen, att vid
det första av de möten där frågan upptages till behandling, framlägga
förslag till disponerandet av avdelningens tillgångar.

Har beslut om avdelningens upplösning fattats, skall dessa handlingar
överlämnas till förbundsstyrelsen.

§14 Revision
Lokalavdelningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
Avdelningens räkenskaper skall avslutade överlämnas till revisorerna
senast den tionde(10) januari för granskning.
Revisorerna skall senast den femtonde (15) samma månad till
avdelningsstyrelsen överlämna revisionsberättelse innehållande bl.a.
förslag angående ansvarsfrihet.

Jämlikt beslut fattat vid extra årsmöte på ” Landero” 1992-06-25
bemyndigas ordföranden jämte kassören att i samverkan teckna firman.
Dessa stadgar reviderades och fastställdes vid årsmöte i
lokalföreningens klubbhus. Lördagen den 7 Februari 2015,
att gälla fr.o.m. 8 Februari samma år.