Om föreningen

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan oss som tidigare har tjänstgjort i Marinen och om den gemenskap som finns mellan oss och dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Marinens traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Föreningen bildades 1935 och har idag ca 3 500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar.

 

Tillkomsten av FLOTTANS MÄN LYSEKIL.

Föreningen grundades den 28 februari 1939 av grupp ”unga män för bildandet av en kamratförening bland salta gossar från Svenska Flottan”. Sjöombudsmannen Kapten Frithiof Hjelmvik var initiativtagaren och valdes till föreningens ordförande vilken befattning han hade i sjutton år. För att manifestera föreningens tillkomst och för att attrahera fler medlemmar kontaktades Nya Varvet där Kapten Lilieqvist lovade ett jagarbesök i Lysekil i samband med en övning den 6 maj. Ombord på jagaren Wrangel samlades den inbjudna skaran medlemmar till en sjötur med demonstration av artilleriskjutning. Senare höll Kapten Lilieqvist ett föredrag i Lysekils församlingshem om ”Västkustens Marindistrikt dess organisation och uppgifter”. Dagen därefter kunde allmänheten få tillträde till fartyget i regi av Flottans Män .

Denna inledning är en förkortad tolkning av tillkomsten för kamratföreningen Flottans Män Lysekil vilken senare kommer att publiceras under länken FM-Lysekil/historik.

 

Lysekils betydelse under andra världskriget.

Vid årsmötet 1940 kom kriget allt närmare och beredskapen höjdes, från de marina förband som var stationerade i Lysekil var tre gäster inbjudna att föredra sina uppgifter. Vid årsmötet beslutades att studiecirklar för hemvärnsmän skulle anordnas och man fasställde föreningens årsavgift till 2 kr. I Gullmarsfjorden kunde fartyg läggas upp i skydd av de omgärdande branta klipporna. Även de krigförande ländernas U-båtar kunde finna sina skyddade gömställen för att vid lämpliga tillfällen överraska konvojer med förnödenheter för deras krigföring. År 1941 sänktes först tyska lastfartyget AMASIS av den engelska U-båten Sunfish, sedan sänktes också andra lastfartyget ANTARES. Överlevande av besättningarna fördes till Lysekil där de inkvarterades.

Göteborgs hamn var alltför välbevakad och hade en svårnavigerad farled för de små och snabba engelska transportbåtarna. Dessa fartyg skulle i skydd av goda gömställen och sämsta väder transportera de så viktiga kullagren från SKF till den engelska försvarsindustrin som nu gick på högvarv. Därför var Lysekil med den geografiska placeringen och järnväg till hamnen en strategisk plats.

 

Vårt Klubbhus

Länge var Lysekil utposten där uppsikt kunde hållas på transporter som trafikerade Skagerak, Lotsutkiken byggdes och var en viktig källa för information om sjöfarten och säkerheten tillsjöss. Genom etableringen av Preemraff blev en ny lotsstation byggd i inloppet till Brofjorden och övervakningen kunde utföras elektroniskt varvid denna högt belägna gamla lotsutkiken fick annan användning. Den tredje mars 1999 övergick området med byggnad till Flottans Män i Lysekil. Föreningens verksamhet blev därmed att underhålla området och man kunde med goda krafters hjälp inreda huset och bygga en altan för föreningens möten och aktiviteter som 2016 är vindskyddat genom ett plexiglasmontage på insidan av räcket. Insamlade föremål har på ett professionellt sätt kunnat exponeras som ett Marint Museum. Detta för att visa några av de vapen som krävt många sjömäns liv och påminna om Flottans mäns slagord Kamratskap Örlogstradition Sjöförsvar.

 

Idag

Medlemsantalet är i juni 2021 är 148st och är därmed är vi den 4:de största lokalföreningen av de 25 lokalföreningarna. Vår ambition att föryngra medlemsantalet går lite trögt men med vår medlemsvärvargrupp ser vi möjligheter att attrahera personer från andra delar av Bohuslän och trestadsregionen.

För medlemskap

Du kan bli medlem om du uppfyller följande krav: 

Tjänstgör eller tjänstgjort i Marinen Flottan eller KA
Officer, värnpliktig eller anställd
Kvinna eller man har ingen betydelse
Starkt marint intresse kan också meritera för ett medlemskap