Stadgar

Stadgarna fastställda vid sammanträde 18 november 1987.
Senaste ändring vid årsmötet 25 maj 2021.

§1. Föreningens ändamål

Flottans Män i Haninge, som är en lokalavdelning för Haninge med omnejd av
Riksföreningen Flottans Män, har till ändamål:

– att främja kamratskap mellan i tjänst varande och före detta fast anställda
och värnpliktiga vid Flottan.

– att vårda Flottans traditioner och följa dess utveckling.

– att genom samvaro främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar.

– att inom avdelningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom
om Flottans uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret.

– att genom försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap
vara en ideell förening med allmännyttigt ändamål.

– att upprätta och upprätthålla goda kontakter med övriga avdelningar av Flottans Män,
liksom med marinföreningarna i våra vänorter utomlands.

– att vara partipolitiskt obunden.

§ 2. Medlemskap

För att bli medlem i avdelningen fordras, att vara eller ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig i Flottan. Beslut angående medlemskap fattas av avdelningsstyrelsen genom dess verkställande utskott.

Medlemskap kan därutöver, efter särskild prövning av styrelsen, vinnas av svensk
medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och för föreningens ändamål.

Styrelsen äger kalla hedersledamot i avdelningen. Riksföreningens styrelse äger jämväl kalla hedersledamot i föreningen på förslag av lokalavdelning.

Avdelningen äger kalla korresponderande ledamot.

Medlem kan uteslutas ur avdelningen. Styrelsen äger att besluta härom. Sådant beslut skall vara enhälligt.

Ändringar i medlemsförteckningen (adressändringar mm) skall snarast meddelas RF styrelse.

§ 3. Avgifter

Årsavgiften bestäms till sin storlek av avdelningens årsmöte. Årsavgiften erläggs snarast till föreningens postgiro eller kontant till kassören.

Avdelningen inbetalar för sina medlemmar till RF det belopp, som RF bestämmer som likvid för tidskriften Flottans Män.

För hedersledamot och korresponderande ledamot erlägger avdelningen fastställd avgift till RF.

Riksårsmötet fastställer medlemsavgift till RF att gälla nästa verksamhetsår.

Avdelningen må vid trängande behov uttaga extra avgifter av sina medlemmar.

4. Styrelse

Avdelningens angelägenheter handhas av en styrelse på sju (7) personer med följande funktioner: ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, klubbmästare och två (2) ledamöter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst fyra (4) av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

5. Styrelsens åliggande

Styrelsen åligger att, årligen utarbeta och fastställa program för avdelningens verksamhet. Styrelsen äger att vid behov med sig adjungera andra personer.

§ 6. Revision

Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Avdelningens räkenskaper skall avslutade överlämnas av kassören till avdelningens revisorer för granskning senast 31 januari.
Revisorerna skall senast 15 februari avlämna revisionsberättelsen.

§ 7. Årsmöte

Årsmöte hålls under mars månad och skall av styrelsen utlysas minst
åtta (8) dagar före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

– Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare).

– Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

– Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning.

– Revisorernas berättelse.

– Beslut angående ansvarsfrihet.

– Ärenden som av styrelsen hänskjutits till avdelningen.

– Frågor som väckts av enskild medlem på sätt som stadgarna föreskriver.

– Val enligt § 9.

§ 8. Extra möten

Extra möte hålls då styrelsen finner det erforderligt och utfärdar kallelse
på sätt, som är föreskrivet för årsmötet.

9. Val

Vid årsmöte skall väljas:

Styrelse enligt § 4.

Styrelsemedlemmar väljs i första hand på två (2) år men om det finns anledning, på ett (1) år. Härvid skall målsättningen vara att mandatperiodens utgång för ordförande och vice ordförande liksom för sekreterare och kassör inte sammanfaller.

– Två (2) revisorer jämte två (2) revisorssuppleanter samt en valberedning, bestående av två (2) personer för en tid om ett (1) år.

§ 10. Valberedning

Valberedning utser inom sig ordförande. Valberedningen åligger att senast
en månad före årsmötet till styrelsen inge förslag på kandidater till i § 9 föreskrivna val.

§ 11. Rösträtt och beslut

Röstberättigade är alla avdelningens medlemmar, vilka erlagt
stadgade avgifter.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet såvida ej sluten begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val, där lottning skall företagas.

Vad som sägs om ordförandens utslagsröst gäller även vid styrelsemöte och vid sammanträde med verkställande utskottet.

§ 12. Förslagsrätt

Enskild avdelningsmedlem som önskar få ärende prövat på avdelningsmöte,
skall senast en (1) månad före mötet avlämna skriftlig framställning till
styrelsen, som med eget yttrande överlämnar ärendet till mötet.

Önskar avdelningen prövning av ärenden vid Riksårsmöte skall detta skriftligen
anmälas till RF styrelse senast 1 mars samma år.

§ 13. Ändring av stadgar

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet och skall för att äga giltighet
biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.  

14. Avdelningens upplösande

Beslut om avdelningens upplösande skall för att vara giltigt ha fattats av
två (2) på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte och vid
vart och ett av dessa möten ha biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de
röstningen deltagande. Då fråga om avdelningens upplösande väckts, åligger det
styrelsen att vid det första mötet framlägga förslag till disponerande av
avdelningens tillgångar på sätt som gagnar avdelningens syften.
Har beslut angående avdelningens upplösande fattats, skall dess handlingar
överlämnas till RF för arkivering.

body of water during golden hour
Vi sitter kanske inte i samma båt. Men havet är densamma.

Kalendarium

sep
4
ons
2024
21:00 Pubafton med musik
Pubafton med musik
sep 4 kl. 21:00 – 22:00
Pubafton med musik. Ja, vi hälsar vårt husband ”Angasarbaletten” hjärtligt välkomna till denna pubafton. Preliminärt Program: 17.00 – 18.00 Mingel 18.00 – 18.30 Angasarbaletten 18.30 – 19.30 Middag 19.30 – 20.00 Angasarbaletten 20.00 – 21.00[...]