Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FLOTTANS MÄN GOTLAND 2020

Kamratföreningen Flottans Män Gotland har som syfte att verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan/Marinen samt att genom samvaro främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar. Detta sker normalt främst genom uppskattade månatliga ärtmiddagar, där vi oftast bjuder på ett program med mycket givande och intressanta föredrag med anknytning till Flottan/Marinen. Styrelsen ser gärna att fler medlemmar deltar.

 

Tyvärr har den pågående pandemin som drabbade världen i februari 2020 och fortfarande pågår lagt en våt filt över jordklotet och fört med sig kraftiga regleringar i smittskyddande syfte. Bla har det inte varit möjligt att träffas vilket lett till att vår egen verksamhet i huvudsak har pausats från och med mars 2020 och tills vidare. Vi lyckades dock 3 september anordna en träff på KOVIKS FISKERIMUSEUM med presentation av dess ordförande tillika fd länsmuseichefen Lars Sjösvärd. Med hänvisning till FHM rekommendationer avseende covid-19 fick var och en anvisning att själv ta sig till Kovik medförande kaffekorg och lämpligt underlag att sitta på. Som tack beslutade deltagarna om ett bidrag till museiföreningen.

 

Vi har påbörjat planeringsarbetet kring MARINEN 500 år och vårt eget 80-årsjubileum 2022. Lars D är vår sammanhållande för marinjubiléet och Lars E för vårt eget jubileum. Styrelsen har antagit ett preliminärt program som underlag för fortsatt arbete för såväl för Marinen 500 år som vårt 80-årsjubileum.

När vi åter kan mötas kommer villiga att välkomnas i arbetet inför jubileumsåret.

 

Föreningen har informerat på Flottans Män hemsida www.flottansman.se samt skrivit i GA/GT under rubriken ”Föreningsbrev” samt haft återkommande artiklar i vår egen föreningstidskrift.

För att stärka medlemmarnas framtidstro har ordföranden skickat flera informationsmejl som förhoppningsvis medverkat till att hålla ångan uppe bland medlemmarna!

 

Vid årets början bestod föreningen av 79 medlemmar och vid årets slut av 78 medlemmar varav 2 st. hedersmedlemmar och 1 ständig medlem.

Under året har 3 medlemmar avlidit och 2 nya medlemmar valts in.

 

Styrelsen 2020

Ordförande                                    Lars Ellebring
Vice ordförande                             Lars Danielson

Sekreterare                                    Margaretha Sandelin

Kassör                                           Marita Wöldern

Ledamot/Klubbmästare                 Olle Håkansson

 

 

Övriga funktionärer

Programkommittén                        Lars Danielson ordförande, Christer Wallin, Erik Hoffstedt

Webmaster/tillika pressref             Lars Ellebring

Revisorer                                       P-O Andersson, Lars Grönberg.

Valberedning                                 Kent Svensson (sammankallande), Göran Kronqvist, Olle Håkansson

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2020 haft 3 protokollförda fysiska möten. Utöver detta har styrelsebeslut i några fall fattats via e-postkonversation.

Egna aktiviteter under året 2020
30 januari Ärtmiddag Magnus Thorn kåserar över Läget i Marinen

 

29 februari Årsmöte Ordföranden informerar

 

3 september utflykt till Koviks Fiskerimuseum

 

Föreningens ekonomi
Räkenskapsåret löper per kalenderår.

Resultat och balansräkning för året redovisas i separat bilaga.

Representation
Föreningen har uppvaktat medlemmar som fyllt jämna år enligt fastställda regler.

 

Föreningen representerar på anhörigas begäran vid avliden kamrats begravning.

 

 

Styrelsen i Flottans Män Gotland

 

 

 

Lars Ellebring                         Lars Danielson                    Margaretha Sandelin

 

 

 

 

Marita Wöldern                              Olle Håkansson