Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FLOTTANS MÄN GOTLAND 2021

Kamratföreningen Flottans Män Gotland har som syfte att verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan/Marinen samt att genom samvaro främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar. Detta sker normalt främst genom uppskattade månatliga ärtmiddagar, där vi oftast bjuder på ett program med mycket givande och intressanta föredrag med anknytning till Flottan/Marinen. Styrelsen ser gärna att fler medlemmar deltar.
Tyvärr har den pågående pandemin som drabbade världen i februari 2020 och fortfarande pågår lagt en våt filt över jordklotet och fört med sig kraftiga regleringar i smittskyddande syfte. Bla har det inte varit möjligt att träffas vilket lett till att vår egen verksamhet i huvudsak har pausats under första halvåret 2021. Lättnader i restriktionerna under sommaren och hösten innebar att vi kunde ”lätta ankar” och inleda vårt program i september och oktober med inledande kåserier om både flottans och kustartilleriets historia på Gotland. Allt i syfte att introducera medlemmarna inför det stora jubileumsåret 2022 där Marinen 500 år och Flottans män Gotland 80 år ska uppmärksammas och firas.

Lars D har fortsatt varit sammanhållande för marinjubiléet och Lars E för vårt eget jubileum. Styrelsen har antagit ett preliminärt program som underlag för fortsatt arbete för såväl för Marinen 500 år som vårt 80-årsjubileum.

När vi åter kan mötas kommer villiga att välkomnas i arbetet inför jubileumsåret.

Föreningen har informerat på Flottans Män hemsida www.flottansman.se samt skrivit i GA/GT under rubriken ”Föreningsbrev” samt haft återkommande artiklar i vår egen föreningstidskrift.

För att stärka medlemmarnas framtidstro har ordföranden fortsatt att skicka flera informationsmejl som förhoppningsvis medverkat till att hålla ångan uppe bland medlemmarna!

Vid årets början bestod föreningen av 78 medlemmar och vid årets slut av 78 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar och 2 ständiga medlemmar.

Under året har 1 medlem valt att lämna och 1 ny medlem valts in.

Styrelsen 2021

Ordförande/sekreterare                                   Lars Ellebring                               
Vice ordförande/programansvarig                 Lars Danielson                             

Kassör                                                              Marita Wöldern

Ledamot/Klubbmästare                                  Olle Håkansson

Övriga funktionärer

Programkommittén                        Lars Danielson ordförande, Christer Wallin, Erik Hoffstedt

Webmaster/tillika pressref             Lars Ellebring

Revisorer                                         P-O Andersson, Lars Grönberg.

Valberedning                                  Kent Svensson (sammankallande), Göran Kronqvist, Olle Håkansson

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2021 haft 2 protokollförda fysiska möten. Utöver detta har styrelsebeslut i några fall fattats via e-postkonversation.

Aktiviteter under året 2021

September Ärtmiddag Lars Danielson kåserar över Flottan och dess roll på och runt Gotland

Oktober Ärtmiddag Krister Arweström kåserar över KA/Amfibie på Gotland

24 november deltog ordförande och vice ordförande i SMKR regionala möte med  nya SMKR-regionen Gotland där förutom regionala frågor även utbildning/information gavs av SMKR kansli för att kamratföreningarna ska kunna bidra inom projektet ”Försvarsvilja och folkförankring”.

December Jullunch med föredrag av Adrian Ström och Sten Gattberg om HMS Gladans atlantsegling 1986 till USA:s 200 årsdag. Imponerande.

Föreningens ekonomi

Räkenskapsåret löper per kalenderår.

Resultat och balansräkning för året redovisas i separat bilaga.

Representation

Föreningen har uppvaktat medlemmar som fyllt jämna år enligt fastställda regler.

Föreningen representerar på anhörigas begäran vid avliden kamrats begravning.

 

Styrelsen i Flottans Män Gotland

 Lars Ellebring                                 Lars Danielson           

 Marita Wöldern                              Olle Håkansson

 

body of water during golden hour

Bildtext

Kalendarium

feb
25
lör
2023
13:00 ÅRSMÖTE @ Marinstugan
ÅRSMÖTE @ Marinstugan
feb 25 kl. 13:00 – 15:00
Medlemmarna i Flottans män Gotland kallas till stadgeenligt årsmöte. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 13/2. Slutlig kallelse också via mejl i w 06 då handlingarna också skickas ut. Föreningen bjuder på kaffi med dopp.[...]
mar
30
tor
2023
18:00 ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
mar 30 kl. 18:00
Ärtsoppa med tillbehör  med kåseri av Christer Wallin med rubriken ”På däck under tretungad flagg”. Påmönstring från kl 17.15 VÄLKOMNA/styrelsen  
apr
27
tor
2023
18:00 ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
apr 27 kl. 18:00
Ärtsoppa med tillbehör med kåseri av John Stövring – Nielsen KA 3 kamratförening med rubriken ”Nedslag i Marinens historia på Gotland”. Påmönstring från kl 1715 VÄLKOMNA/styrelsen