Stadgar

STADGAR
FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND
Orgnr: 834001–0993
FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.
REVIDERADE VID ÅRSMÖTET 20170225, ÅRSMÖTET 20200229,
ÅRSMÖTET 20210904, ÅRSMÖTET 20220226

§ 1. ÄNDAMÅL

Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt har till ändamål:
att   verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan,
att   främja kamratskap mellan dem som tjänstgjort eller tjänstgör i Flottan,
att   inom Flottans Män och genom samhällskontakter i övrigt sprida upplysning om marina uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret,
att   vårda Flottans traditioner,
att   i försvarsbefrämjande verksamhet vara en ideell förening med allmännyttigt ändamål,
att   genom fri och otvungen samvaro främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar.
att    möjliggöra gemenskap och kamratskap för medlemmarnas närstående.

§ 2. MEDLEMSKAP

För att bli medlem krävs att man är eller varit anställd i Flottan/Marinen som militär, civilmilitär eller civilbefattning eller fullgör/har fullgjort sin värnplikt i Flottan.

Medlemskap kan därutöver efter särskild prövning av styrelsen vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens verksamhet.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. Styrelsen utser hedersledamot/-medlem i föreningen.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om avgiften inte betalas eller om medlem inte anses följa föreningens ändamålsparagraf §1. Styrelsen fattar beslut därom. Sådant beslut ska vara enhälligt.

§ 3. AVGIFTER

Årsavgiften fastställs på föreningens årsmöte och avser det nästkommande året. Årsavgiften erläggs före mars månads utgång eller av ny medlem i samband med dennes inträde i föreningen till föreningens konto.

Hedersledamot/-medlem kan avgiftsbefrias.
Föreningen inbetalar för sina medlemmar till Riksförbundet det belopp som Riksförbundet fastställer som likvid för tidskriften Flottans Män mm.
För hedersledamot erlägger föreningen fastställda avgifter till Riksförbundet.
Föreningen må vid behov utta extra avgift av sina medlemmar

§ 4. ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet hålls under februari månad och ska av styrelsen utlysas minst 8 dagar före mötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.  Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare).
2.  Val av 2 personer att jämte ordförande justera dagens protokoll samt tillika vara rösträknare
3.  Fastställande av dagordning.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet samt beslut om medelsdisposition
7. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
8. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
9. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
10. Budgetförslag för kommande år.
11. Val enl. § 8.
12. Verksamhetsplan.

§ 5. STYRELSE

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på 5 personer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre (3) av styrelsens ledamöter däribland ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Mandatperioden för alla styrelseledamöter är två år. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 6. REVISION

Föreningens verksamhet- och räkenskapsår är kalenderår.

Föreningens räkenskaper ska avslutade avlämnas till föreningens revisorer för granskning senast 15 januari.

Föreningens revisorer ska senast 31 januari avlämna revisionsberättelse.

§ 7. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt och kallelse utfärdas på sätt som är föreskrivet för årsmötet.

§ 8. VAL AV STYRELSE mm

Val av styrelse ska ske växelvis enligt § 5.

Vid årsmötet ska väljas:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare

Valberedningen kan som alternativ välja att föreslå ordförande + 4 ledamöter där styrelsen själv konstituerar sina befattningshavare.

Nedanstående funktionärer väljs på ett år:
Två revisorer
Valberedning bestående av minst tre personer varav en sammankallande.

Ett antal tillikabefattningar ska tillsättas av styrelsen:

ceremonimästare
kommunikationsansvarig
programansvarig

Styrelsen ska vid avsägelse/förfall på eget initiativ bland medlemmarna kalla adjungerad ledamot intill nästkommande årsmöte.

Frivilliga (valberedningen sonderar men medlem anmäler sig själv):

Programkommittén (2 st)
Klubbkommittén (2 st)
Kontaktman örlogsflottan

§ 9. VALBEREDNING

Valberedningen åligger att senast en månad före årsmötet till styrelsen inge förslag på kandidater i § 8 föreskrivna val.

§ 10. RÖSTRÄTT OCH BESLUT

Röstberättigade är alla medlemmar vilka erlagt stadgade avgifter.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begärs.

Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.

Vad som sägs om ordförandens utslagsrätt gäller även vid styrelsemöte.

§ 11. FÖRSLAGSRÄTT

Enskild föreningsmedlem som önskar få ärende prövat på årsmöte ska senast en månad före mötet avlämna skriftlig framställan till styrelsen, som med eget yttrande föredrar ärendet vid mötet.

Önskar föreningen prövning av ärende vid Riksårsmötet ska detta skriftligen anmälas till Riksförbundet senast 1 mars samma år.

§ 12. ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet och ska för att vara giltigt biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

§ 13. UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN

Beslut om föreningens upplösande ska för att vara giltigt ha fattats av två på varande följande möten, varav det ena ska vara årsmöte och vid vart och ett av dessa möten ha biträtts av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande.

Då frågan om föreningens upplösande väckts åligger det styrelsen att vid det första mötet framlägga förslag till disponerade av föreningens tillgångar på sätt som gagnar föreningens syften.

Har beslut angående föreningens upplösande fattats, ska dess handlingar överlämnas till Regionarkivet (motsv.) för arkivering.

 

VISBY DEN 19 FEBRUARI 1994 (Ändring avseende Damklubben infördes efter årsmötesbeslut 20170225).

Folke Eriksson                                                               Jan Håkansson
Folke Eriksson                                                               Jan Håkansson
Ordförande                                                                    Sekreterare

Rätt avskrivet från originalhandlingen intyga:              Lars Sillén/Lars Ellebring

 

VISBY DEN 26 FEBRUARI 2022.

 

Lars Ellebring                                                                Lars Danielson
Ordförande/sekreterare                                                 Vice ordförande