Föreningens historia

När vi sökte svaret på när det förekom något om Flottans Män på Gotland fann vi ett kort från 1941 på en restaurang förmodligen i Visby där någon antecknat några namn. Bla Brannehielm, Furustubbe, Edström, Wigren, Karlén och Gardelin omgivna av yngre pojkar/män i blåkrage sittande vid dukat bord i en flaggspelsprydd lokal någonstans i Visby. Kanske det var stommen till det som sen 1942 möttes den 2:a lördagen i månaden på Strandgatan 16 i Visby. Där låg bla restaurang Jakob Dubbe under 70-talet. 1942 ökade medlemsantalet och man var uppe i 297 förväntansfulla män och pojkar (ur Rikstidningen nr2/1943). Möteslokalen var belägen på Strandgatan 16 i Visby där man träffades 2: a lördagen varje månad kl. 1900. Tyvärr upplöstes föreningen under 1943. I juli 1972 besökte stadsjagaren HMS Visby sin ”hemmahamn”. Naturligtvis ordnades med ett besök ombord efter uppmaning från Tord Jansson. Deltagandet skedde med ett 10-tal intresserade ”flottister” med bla biskop Olof Herlin (f.d. marinpastor). Sällskapet samlades i gunrummet där man beslutade att bilda en kommitté i syfte att återuppväcka Flottans Män på Gotland. I kommittén ingick bla Kihlander, Edström, Nilsson och Jansson. I september 1972 avhöll 17 kamrater ett konstituerade möte på Hemse Hotell varvid en styrelse valdes. 1972/73 var man 24 medlemmar. Hedersledamot var gotlänningen amiral Oscar Krokstedt. Medlemsantalet ökade efter hand för att 1980 vara upp i 80 intresserade ”flottister”. Tyvärr hade föreningen ingen fast punkt utan fick genomföra sammankomsterna främst på Hemse hotell hos krögaren Nisse Sundberg med fru Marianne, Slite hotell, restaurang Lindgården, Skeppargillet men också på de olika mässarna vid öns regementen. Främst på A 7 på Korsbetningen i Visby och på KA 3 i Fårösund. 1982 står FM Gotland som värd för Riksårsmötet som avhölls på Fårö i maj månad varvid tankarna på att anskaffa en egen lokal/byggnad väcktes. Stöd för tanken erhålls från riksförbundets ordförande Ville Fritz och de vid mötet närvarande C KA3, C A7, C P18 och C Lv2 som lovade att efter förmåga biträda föreningen i dessa strävande. En tänkbar föreningsbarack om 85 kvm som använts som kontor mm fick föreningen av dåvarande C KA 3 översten Torsten Engberg mot krav att den flyttades från sitt läge i Fårösund. Dåvarande ordf. FM Gotland Göran Kronqvist förhandlade med Gotlands kommun om en lämplig placering – helst i området kring Hällarna, Söderväg/Gutebacken. Kanske där den sedan 15 år tidigare nedbrunna hemvärnsgården hade varit belägen, och där ännu anslutningar till vatten & avlopp och el fanns kvar. Men då visade det sig att 2 st. baracker byggda på 1940- talet skulle flyttas/rivas. De ägdes av MKG som även ägde marken. Den ene av dem hade då namnet Fridtorpsgården och hade disponerats av kyrkan fram till att den slutliga Visborgskyrkan var klar. I Fridtorpsgården gavs konfirmandundervisning och söndagsskola. Delar användes även som kontor och bostad för lärarna. En av föreningens medlemmar– numera avliden – hade tjänstgjort där som präst. Baracken som under kriget också använts som förläggningsbarack för en pluton ur Lv2, är byggd i krisstandard där exempelvis väggarna i brist på annat isoleringsmaterial är fyllda med kolstybb. Detta är orsaken till att den inte är lämplig/möjlig att flytta i bitar till annan plats. Försvaret sålde i början på 80-talet barocken till en privatperson. Denna kom på obestånd och i den vevan fick FM Gotland tillgång till baracken och kvarvarande inventarier. Nu byggdes det till duschrum i förrådsutrymmet mot söder. Från KA3 erhölls elradiatorer, belysningsarmatur, elkabel mm samt möbler till matsalen, sovrum och pub som kom från en nedlagd ytterförläggning vid KA3. Sanitetsgods, köksspisar, diskmaskin och varmvattenberedare erhölls från kommunens överskottsförråd. Ankarprydda tallrikar, kaffegods, bestick, glas, och serveringsutrustning erhölls från Muskö från den då avrustade jagaren Uppland. Flygplanskryssaren Gotlands skeppsklocka deponerades från Marinmuseum i Karlskrona och användes bl. a vid parentation. I överenskommelsen med kommunen angående arrende av marken ingick att FM skulle arrangera Skogsmullebesök, saft & bulle-dagar för dagisbarn mm. Något som även skedde. Ropet från FM-gubbarna gömda i buskarna var: ” kolli-kock i skogen ”. Där kan vi kanske ana det märkliga namn på den skog, Kokkolokkoskogen, som varit så omskriven nu senast när det har byggts ett hotellbygge intill. Under åren 1983–2018 har föreningen bedrivit omfattande verksamhet och många är de lustfyllda minnen som har berättats av de dryga 80-talet medlemmar som valt att samlas till ärtmiddagar under huvudmottot i föreningens ändamål ” verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan samt främja kamratskapet”. Vid skeppspipans vissling ställde man upp i givakt, utropade ”Flottans skål”, varefter ordf. deklarerade ”Fortsätt skaffningen”. Under 2000-talet har försvarsbesluten avlöst varandra och tyvärr har antalet presumtiva kamrater till föreningen minskat i antal. Flottans närvaro på och runt ön har kraftigt reducerats vilket fått till följd att yngre gotländska män och kvinnor som fn tjänstgör i Flottan inte är så många. Förhoppningsvis ska trenden vända under 2019 då återuppbyggnaden av försvaret påbörjats. 2012 beslutade Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar (FSSS) i Visby att bli ett aktivt utskott i Flottans Män Gotland med uppgift i FSSS anda ”att arbeta för ökad förståelse för havets betydelse och ett ökat intresse för såväl örlogsflottan som sjöfarten”. Torde kunna stå som modell vid kommande fusioner föreningar emellan. 2017 tvingades föreningen lämna sin Marinstugan vid Söderväg i Visby pga. av att Gotlands kommun/Region Gotland inte accepterade att baracken kan stå kvar och föreningen arrendera en bit mark på vad som kallas ”parkmark”. Gotlandsbolagets Eric D. Nilsson la under hösten 2017 fram ett förslag att Flottans män och Sjövärnskåren tillsammans med GotlandsResor/Scandic Visby skulle planera för en ny Marinstuga inom hotellet. Ett intensivt arbete startade upp vintern 2017/2018 för att nå sin kulmen försommaren 2018 när invigning ägde rum. Ur ordförandes Lars Ellebring tal går att läsa: Kära Marinstuga. ÄNTLIGEN! Med hela Östersjön omkring Dig kära Marinstuga har Du goda utsikter att kunna bli en inspirerande plats. Ett nytt liv här i Villa Manhem som kommer att ge dig stora utmaningar. Navigare necesse est Att segla är nödvändigt och därmed önskar vi nu Dig, Marinstugan i Villa Manhem, välkommen att påbörja din seglats. Utöver samvaron i Marinstugan kommer föreningen aktivt verka för att Gotlands försvarsmuseums marindel i Tingstäde utökas med en gestaltning av den sjögående verksamhet som främst den s.k. Visbyavdelningen bedrev i Visby under 40-talet men också av den motortorpedsdivision med lag i Valleviken samt den hjälpminsvepardivision med lag som var utgångsbaserad i Fårösund. Vi hoppas och tror oss ha möjligheter till att bygga upp en utställning att kunna visa framtida besökare att flottan visst haft verksamhet på och runt Gotland. Föreningen startade 2018 också upp en samverkan med Gotlands sjövärnskår i syfte att öka möjligheten för ungdomar att få kontakt med Flottans Män och dess möjligheter att senare i livet få tillgång till den kamratskap flottister emellan som är grundbulten i Flottans Män verksamhet.