Stadgar

STADGAR

för

Kamratföreningen Flottans Män i Södertälje
Lokalförening i FLOTTANS MÄNS RIKSFÖRBUND

Fastställda maj 2016

§ 1.

Ändamål

Föreningens ändamål är:

· att verka för gemenskap och sammanhållning inom flottan

· att främja kamratskapet mellan dem som tjänstgjort och dem som tjänstgör vid flottan

· att inom föreningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom om flottans uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret

· att bidra till vårdandet av flottans traditioner

· att genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell förening med allmännyttigt ändamål samt att vara politiskt obunden.

§ 2.

Medlemskap

För att erhålla medlemskap fodras att vid flottan vara eller ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig och såvida föreningens styrelse ej annorlunda medgiver vara bosatt inom Södertälje med omnejd.

Medlemskap kan där utöver efter särskild prövning vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för flottan och för föreningens ändamål.

Sådant medlemskap förbereds av styrelsen och föreläggs årsmötet för beslut.

Medlem som, trots påminnelse, ej erlagt av föreningen beslutade avgifter utesluts ur föreningen av styrelsen. Medlem som uppenbart skadat föreningen, dess verksamhet och anseende kan av styrelsen meddelas varning.

Om medlem inte rättar sig efter erhållen varning kan styrelsen besluta om uteslutning. Utesluten medlem har ingen del av föreningens tillgångar.

Varning och beslut om uteslutning skall meddelas skriftligt och motivering skall anges.

Om medlem inte är nöjd med styrelsens åtgärd kan överklagan göras till denna som då har att hänskjuta frågan till extra medlemsmöte.

§ 3.

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledarmöter- ordföranden medräknad – samt två ersättare valda av årsmötet. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses av årsmötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av ordinarie ledamöter så påfodrar och är beslutsmässig då minst fyra av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande, varibland endera ordförande eller vice ordförande.

§ 4.

Verkställande utskott

Verkställande utskott består av ordföranden, kassören och sekreteraren. Det åligger verkställande utskottet att, med ledning av de direktiv som styrelsen givit, årligen utarbeta program för verksamheten, vilket sedan fastställs av styrelsen. Verkställande utskottet äger vid behov till sig adjungera andra personer. Verkställande utskottet får inte besluta i principiella frågor.

§ 5.

Avgifter

Årsavgiften anpassas så att den täcker avgifter till riksförbundet och de utgifter styrelsen beräknar för föreningens verksamhet och för underhåll av Notholmen.
Årsavgiften betalas senast den 1 februari.Vid trängande behov kan styrelsen besluta om extra avgift, varav ej någon betalning till riksförbundet görs.

§ 6.

Revision

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår . De skall avslutade överlämnas till föreningens revisorersenast 15 februari.Revisorerna skall även granska föreningens protokoll och revisionsberättelse skall avlämnas vid årsmötet.

§ 7.

Årsmöte

Årsmöte skall hållas i mars månad och skall av styrelsen utlysas minst 14 dagar före detsamma. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Val av två personer att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

4. Styrelsens berättelse.

5. Kassarapport.

6. Revisorernas berättelse.

7. Beslut om ansvarsfrihet.

8. Val enligt § 9 i stadgarna.

9. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

10. Frågor som av enskild medlem väckts på sätt som i § 12 stadgas.

§ 8.

Extra möten

Extra möten hålls då styrelsen så finner eller då minst 10 % av föreningens medlemmar så önskar. Kallelse till sådant möte sker på sätt som för årsmötet är föreskrivet. Vid extra möte får inga andra frågor än de som upptagits i kallelsen behandlas. Undantag görs för följdfrågor till ovanstående.

§ 9.

Vid årsmötet skall väljas

1. Ordförande och vice ordförande väljs växelvis för en mandatperiod av två år. Kassör och sekreterare väljs av årsmötet växelvis för 2 år.

2. Styrelsens övriga medlemmar väljs växelvis för en mandatperiod om två år. Ersättare i styrelsen väljs för ett år.

3. Två revisorer jämte två ersättare för dessa, om så anses erforderligt.

4. Valberedningskommitté bestående av tre personer samt en ersättare.

5. Firmatecknare.

§ 10.

Valberedning

Valberedning utser inom sig ordförande. Valberedning åligger att senast en vecka före årsmötet till styrelsen ingiva förslag på kandidater till i § 9 föreskrivna val.

§ 11.

Rösträtt och beslut

Röstberättigade är alla föreningens medlemmar som erlagt stadgade avgifter och är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet såvida ej sluten sådan begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val och sluten omröstning då lottning skall ske. Vad som sägs om ordförandens utslagsröst gäller även vid styrelsemöte, medlemsmöte och vid sammanträden med verkställande utskottet.

§ 12.

Ingivande av förslag m.m. från enskild medlem

Enskild medlem, som önskar få ärende förelagt för prövning på föreningens årsmöte, skall minst en månad före mötet lämna skriftlig framställan till styrelsen, som framlägger ärendet jämte eget yttrande däröver till årsmötet.

§ 13.

Ändring av stadgar

Beslut om stadgeändring fattas vid årsmötet och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av i röstningen deltagande medlemmar. Förslag till stadgeändring skall tillställas samtliga medlemmar och tas upp till behandling på medlemsmöte. Slutligt beslut fattas på följande årsmöte på sätt som i första stycket stadgas.

§ 14.

Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas på två med minst två månaders mellanrum på varandra följande medlemsmöten och vid vart och ett av dessa ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Då frågan om föreningens upplösning väckts åligger det styrelsen att vid det första av de möten där frågan tas upp till behandling framlägga förslag till disponerande av föreningens tillgångar.

Har beslut om föreningens upplösning fattats skall dess handlingar överlämnas till FLOTTANS MÄNS RIKSFÖRBUND.

body of water during golden hour

Kalendarium

jun
15
lör
2024
11:00 Sillfrukost på Notholmen med til...
Sillfrukost på Notholmen med til...
jun 15 kl. 11:00
I år så har vi beslutat att göra som vi gjorde förra året och sammanstråla Medlemsmötet med sillfrukosten. Tidpunkter att lägga på minnet: Medlemsmöte kl 11:00 Sillfrukost kl 13:00
aug
31
lör
2024
heldag Region Mitt 5-kamp 2024 på Notho...
Region Mitt 5-kamp 2024 på Notho...
aug 31 heldag
I år har FM Södertälje äran att arrangera Region Mitt 5-kampen som kommer att gå av stapeln på Notholmen. Sist FM Södertälje hade äran att få arrangera denna tillställning var 2016. I år kommer vår[...]