Stadgar

Stadgar för Föreningen Flottans Män i Norrtälje

 Dessa reviderade stadgar är fastställda av årsmötet 2013.

§ 1.  Ändamål

Föreningen Flottans Män i Norrtälje, som är en lokalförening inom Riksförbundet Flottans Män, skall verka för gemenskap och sammanhållning inom Marinen, främja kamratskapen mellan dem som tjänstgjort och tjänstgör vid Marinen, vårda Marinens traditioner inom  Flottans Män och genom samhällskontakter i övrigt sprida upplysning om Marinens uppgifter, verksamhet och utveckling.

 Den skall vara en ideell förening med allmännyttigt ändamål genom försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap.

 § 2.  Medlemskap

För att erhålla medlemskap fordras att vid Marinen vara eller ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig i Marinen.

Medlemskap kan därutöver efter särskild prövning vinnas av svensk medborgare, man såväl som kvinna, med stort och aktivt intresse för Marinen och för föreningens ändamål.

Beslut angående medlemskap fattas av styrelsen. Medlem kan även uteslutas ur föreningen av styrelsen. Beslut härom skall vara enhälligt.

 § 3.  Avgifter

Medlem erlägger årsavgift som fastställs av årsmötet. Föreningen inbetalar viss del av årsavgiften till Riksförbundet.

 § 4.  Räkenskaper och revision

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskapsredovisningen skall omfatta samma tidsperiod. Bokslut och årsberättelse skall vara revisorn tillhanda senast den 31 januari.  Revisionsberättelsen skall avlämnas senast den 15 februari.

 § 5.  Föreningens styrelse och övriga funktionärer

Föreningens styrelse skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt en suppleant och utgöras av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ytterligare en ledamot samt en suppleant.

 Utöver styrelsens ledamöter skall följande funktionärer utses: en revisor, en revisorssuppleant, en valberedning med två ledamöter, en klubbmästare  med ersättare, en lokalansvarig samt minst två flaggvakter.

 § 6.  Årsmöte

Årsmötet skall hållas under mars månad och skall av styrelsen utlysas minst fjorton dagar före mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst tio dagar före mötet.

I dagordningen skall följande ärendepunkter förekomma:

 -Parentation över under året avlidna medlemmar

– Val av ordförande och sekreterare för mötet

– Godkännande av dagordning

– Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

– Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning

– Revisionsberättelse

– Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

– Val enligt § 5 i dessa stadgar

– Fastställande av årsavgift för nästkommande år

– Motioner eller andra anmälda ärenden

– Avtackning av funktionärer och utdelning av hedersutmärkelser m m

§ 7.  Rösträtt och beslut

Röstberättigade är vid årsmötet alla föreningens medlemmar som är närvarande och vilka erlagt stadgade avgifter. 

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Undantag är röstning om stadgeändring eller föreningens upplösande enligt § 9 och 10.

 Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder utom vid val, då lottning ska ske.

 Vad som sägs om ordförandes utslagsröst gäller även vid styrelsemöten.

 § 8.  Val och mandatperioder

Ordförande väljs för  ett år, två ledamöter väljs jämna år och de övriga två ledamöterna väljs udda år. Styrelsesuppleanten och övriga funktionärer väljs för ett år. Omval får ske utan tidsbegränsning.

 § 9.  Ändring av stadgar

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. Röstberättigade är endast vid årsmötet närvarande medlemmar.

 § 10.  Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösande skall för att vara giltigt ha fattats på två på varandra följande möten, vara det ena skall vara årsmöte. Vid vart och ett av dessa möten erfordras att besluten biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. Då fråga om föreningens upplösande väcks åligger det styrelsen att vid det första mötet framlägga förslag till hur föreningens tillgångar skall disponeras.

 Har beslut om föreningens upplösande fattats skall dess handlingar överlämnas till  Riksförbundet Flottans Män för arkivering.