Stadgar

Stadgar

Föreningen Flottans Män
Härnösand

Fastställda vid årsmötet 2000

§ 1
Organisation m.m.
Föreningen Flottans Män i Härnösand är en lokal kamratförening under Riksförbundet Flottans Män. Föreningen led av en styrelse som har sitt säte i Härnösand.
Riksförbundet är anslutet till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

§ 2
Ändamål
Föreningen skall

 • Verka för gemenskap och sammanhållning inom marinen
 • Främja kamratskapet mellan de som tjänstgjort eller ha tjänstgjort inom marinen
 • Verka för möjligheten att följa marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret
 • Vårda marinens tradition
 • Främja sådan verksamhet som kan vara av intresse för medlemmarna
 • Genom samverkan med riksförbundet bedriva en utåtriktad försvarupplysningsverksamhet

§ 3
Medlemskap, medlemsavgift
Medlemskap i föreningen medför medlemskap i riksförbundet.

För medlemskap i föreningen fordras att man är eller har varit anställd som militär, civilmilitär eller civil befattning alternativt tjänstgör eller tjänstgjort som värnpliktig inom marinen.

Medlemsavgift betalas som årsavgift senast den 1 maj och fastställs vid ordinarie årsmöte. Medlem kan uteslutas om stadgad avgift efter anmaning inte betalats. För att kunna uteslutning skall äga giltighet krävs minst fyra styrelsemedlemmars enighet.

§ 4
Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Härnösand och skall bestå av sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

Ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs växelvis vid årsmötet för en tvåårig mandatperiod. Suppleanter väljs vid årsmötet för en ettårig mandatperiod.

I övrigt konstituerar sig styrelsen och utser bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.

Styrelsen träder i funktion omedelbart efter valet.

Styrelsen är beslutsför med ordförande och tre närvarade.

 Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5
Arbetsordning
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning samt informerar medlemmarna kontinuerligt om föreningens verksamhet genom skrivelser och möten.

§ 6
Revision
Föreningens verksamhets och räkenskapsår utgör kalenderår.

För att granska föreningens räkenskaper väljer årsmötet

 • Två revisorer för en tvåårig mandatperiod (växelvis avgång)
 • Två revisorssuppleanter för en ettårig mandatperiod

Avgående revisorer och revisorssuppleanter kan omväljas.

Räkenskaperna för föregående verksamhetsår skall senast den 15 februari överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna skall senast den 1 mars till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse innehållande bl.a. förslag om ansvarsfrihet.

§ 7
Valberedning
Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallandande.
Valberedningen förbereder valen inför kommande årsmöte.

Senast fjorton dagar före årsmötet överlämnar valberedningen förslag till styrelsekandidater och revisorer.

§ 8
Ordinarie årsmöte, dagordning
Årsmöte skall hållas under tiden mars-april och utlysas fjorton dagar före mötet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

 • fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet
 • styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • revisorernas berättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • beslut om årsavgift
 • val av styrelse och suppleanter enligt § 4
 • val av revisorer en enligt § 6
 • val av valberedning enligt § 7
 • val av fanbärare enligt § 12
 • motioner
 • övriga frågor

§ 9
Medlemsmöten
Medlemsmöten är ett samlande begrepp för den samvaro som är föreningens ändamål enligt § 2. Möten kan vara traditionella s.k. ärtmiddagar, föredrag, filmförevisningar, studiebesök på gästande örlogsfartyg m.m.
Styrelsen kallar till medlemsmötena

§ 10
Motioner
Förslag från medlemmarna till motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före ordinarie årsmöte. Förslag skall vara skriftliga.

 § 11
Stadgeändringar
Beslut om stadgeändringar fattas vid årsmöte. Besluten skall för att vara giltig, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

 § 12
Fanbärare
Årsmötet väljer två fanbärare samt två ersättare för dessa.

§ 13
Veterantecken
Medlem tilldelas veterantecken efter femton års medlems skap i förbundet.§§

 § 14
Övriga angelägenheter
I övriga angelägenheter tillämpas Riksförbundet Flottans Män stadgar.

§ 15
Upplösning av förening
Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattats vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte och vid vart och ett av dessa ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

 

 

 

green trees on cliff
ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset