Stadgar

för Kamratföreningen Flottans Män i Växjö

Antagna på årsmötet den 29 januari 2022.

§ 1 Organisation

Flottans Män i Växjö är en lokal förening, som är ansluten till Riksförbundet Flottans Män.
Föreningen har sitt säte i Växjö.

 § 2 Föreningens ändamål

Föreningen ska:

 • verka för gemenskap och sammanhållning inom flottan/marinen
 • främja kamratskapet mellan dem som tjänstgjort och tjänstgör vid flottan/marinen
 • vårda flottans/marinens traditioner
 • inom FLOTTANS MÄN och genom samhällskontakter i övrigt sprida upplysning om marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret
 • genom sin försvarsbefrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap, vara en ideell organisation med allmännyttigt ändamål
 • vara partipolitiskt obunden

§ 3 Medlemskap

Medlem är också medlem i Riksförbundet. För att erhålla medlemskap fordras att vid flottan/marinen vara eller ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, alternativt tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig. Medlemskap kan efter särskild prövning av styrelsen även vinnas av svensk medborgare med stort intresse för Flottans Mäns ändamål. Styrelse i lokalförening äger att kalla hedersmedlem i egen förening.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 7 ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen ska, förutom av ordförande, bestå av vice ordförande, sekreterare, kassör. Ordförande och kassör utses av årsmöte, övriga befattningar utses inom styrelsen vid konstituerande möte. Styrelsen tecknar föreningens firma genom ordföranden och kassören gemensamt eller var för sig. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst fyra av ledamöterna så påfordrar och är beslutsmässig när minst tre av styrelsens ledamöter är närvarande samt endera ordförande eller vice ordförande. Styrelsen utser redaktör för Kamratbladet samt webbredaktör.

§ 5 Avgifter

Årsmöte fastställer medlemsavgifter att gälla nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgift erläggs som årsavgift senast den 31 januari.

§ 6 Revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall avslutade överlämnas till föreningens revisorer för granskning senast två veckor innan årsmötet. Revisorerna skall senast en vecka innan årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse innehållande bland annat förslag angående ansvarsfrihet.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast under februari månad och utlysas av styrelsen minst tre veckor före mötet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 2. Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare).
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötesordförande justera mötesprotokollet.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Beslut angående ansvarsfrihet.
 7. Föredragning av budget.
 8. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 9. Ärende, motion eller proposition, som enligt stadgarna hänskjutits till årsmötet.
 10. Val enligt § 8 i föreningens stadgar.

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner erforderligt och utfärdar kallelse på sätt som för årsmöte är föreskrivet. Vid extra årsmöte får andra frågor än de som angivits i kallelsen till mötet endast upptagas till behandling om de är en direkt följd av de under mötet fattade besluten.

Årsmötet ska åtföljas av konstituerande möte.

§ 8 Val

Styrelsen väljs vid årsmöte för en tid av två år förutom ordförande och kassör som väljs för ett år. Årsmötet väljer ordförande och kassör. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Styrelsen väljs enligt följande: två ledamöter jämna år, övriga ledamöter ojämna år. Två revisorer samt en revisorssuppleant väljs vid årsmöte för ett år. Valberedning om två ledamöter väljs vid årsmöte för en tid av ett år. Årsmötet väljer även två klubbmästare och en stugfogde för ett år.

§ 9 Valberedningens uppgifter

Valberedningen utser inom sig ordförande (sammankallande). Valberedning åligger att senast två veckor innan årsmötet till styrelsen överlämna förslag till kandidater till i § 8 föreskrivna val, utom valberedning.

§ 10 Rösträtt och beslut

Medlem som erlagt stadgade avgifter har rösträtt. Rösträtt tillkommer också hedersledamot. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fråga enligt § 12 och 13. Omröstning sker öppet, om sluten omröstning ej begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val och vid sluten omröstning sker avgörandet genom lottning.

§ 11 Förslagsrätt

Medlem som önskar få ett ärende (motion) prövat inger detta till föreningens styrelse senast tre veckor före årsmötet.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

§ 13 Upplösande av föreningen

Beslut om föreningens upplösande skall för att äga giltighet ha fattats av två på varandra följande årsmöten och vid vart och ett av dessa ha biträtts av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande. Då fråga om föreningens upplösande väckts åligger det styrelsen att vid det första årsmötet framlägga förslag till disponerande av föreningens tillgångar på sätt som är förenligt med föreningens syften.

Kalendarium

jun
6
tor
2024
19:00 Nationaldagsfirande FM @ Marinstugan
Nationaldagsfirande FM @ Marinstugan
jun 6 kl. 19:00
Ta med respektive! Föreningen bjuder på Föreningen bjuder på sill och potatis och jordgubbstårta Anmälan senast en vecka innan till Leif Carlsson 070-316 35 74 eller Jan Hjortsberg 072-740 13 07 eller e-post till vaxjo@flottansman.se[...]