STADGAR

                                                                                                               FÖR

                                                                                                        FÖRENINGEN

                                             FLOTTANS MÄN

                                                                                                          Sundsvall

                                                                                                        Fastställda 1994

§ 1 Föreningens ändamål

Lokalföreningen FLOTTANS MÄN i Sundsvall med omnejd har som syfte

— att vara en förbindelselänk mellan de som tjänstgör eller har tjänstgjort vid MARINEN och Svenska Handelsflottan

— att verka för möjligheten att följa MARINENS uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret — att vårda MARINENS traditioner

— att vara ideell partipolitiskt obunden förening som skall främja sådan verksamhet som kan vara av intresse för medlemmarna

— att verka för ett gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på grundval av gemensamma minnen

— att genom samverkan med Riksförbundet bedriva en utåtriktad försvarsupplysningsverksamhet

§ 2 Medlemskap, medlemsavgift

För att få medlemskap i föreningen fordras att man är eller har varit anställd vid MARINEN i militär, civilmilitär eller civil befattning samt tjänstgör eller har tjänstgj ort som värnpliktig i MARINEN.

Efter särskild prövning av styrelsen kan annan svensk medborgare, som har stort intresse för MARINEN och föreningens verksamhet erhålla medlemsskap i föreningen.

Styrelsen äger rätt att utse hedersmedlem i föreningen. Medlemsavgiften erlägges som årsavgift senast 31 mars och fastställes till storlek vid ordinarie årsmöte.

Medlem kan uteslutas om stadgade avgifter efter uppmaning ej inbetalts. För att en uteslutning skall vara giltig krävs att minst fem (5) styrelsemedlemmar är eniga.

§ 3 Styrelsen

Styrelsen, som har sitt säte i Sundsvall, skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter för vilka det skall finnas två (2) suppleanter. Ordförande väljes vid årsmötet för en tid av ett (1) år. Hälften av styrelsens övriga ledamöter och suppleanter väljes vid årsmötet för en tvåårig mandatperiod.

§ 4 Arbetsordning

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning, samt informerar medlemmarna kontinuerligt om föreningens verksamheter genom skrivelser eller möten. Styrelsen utser inom sig

— vice ordförande

— sekreterare

— kassör  klubbmästare

Styrelsen är beslutsför med ordföranden och fyra (4) ledamöter närvarande.

vid omröstning med lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

§ 5 Revision

Föreningens verksamhets— och räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet väljer 3 revisorer att granska föreningens räkenskaper.

Räkenskaperna skall senast den 15 februari året efter räkenskapsåret av kassören överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall senast den 28 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse innehållande bl a förslag om ansvarsfrihet.

§ 6 Valberedning

Valberedning väljes vid ordinarie årsmöte och skall bestå av tre (3) medlemmar varav en är sammankallande.

Senast 14 dagar före årsmötet överlämnar valberedningen förslag till styrelsen på kandidater att inväljas i styrelsen samt revisorer.

§ 7 Ordinarie årsmöte, dagordning

Årsmöte skall hållas under april — maj och utlysas minst fjorton (14) dagar före årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma :

— Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

— Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jä ordförande justera protokollet

— Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

— Revisorernas berättelse

— Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

— Beslut om årsavgift

— Val av styrelse och suppleanter enligt § 3

Val av revisorer enligt § 5

Val av valberedning § 6

— Motioner

— Övriga frågor

§ 8 Medlemsmöten

Medlemsmöten är ett samlande begrepp för den samvaro som är föreningens ändamål enligt S 1. Möten kan vara traditionella s k ärtmiddagar, föredrag, filmförevisningar, studiebesök på gästande örlogsfartyg etc.

Styrelsen kallar till dessa sammankomster.

§ 9 Motioner

Förslag från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före ordinarie årsmöte. Förslag skall vara skriftligt.

S 10 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas vid årsmöte och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande medlemmarna.

§ 11 Övriga angelägenheter

I övriga angelägenheter — som avser föreningen Flottans Mäns verksamhet — tillämpas Riksförbundets stadgar.

§ 12 Upplösande av föreningen

Beslut om föreningens upplösande skall för att vara giltigt ha fattats av två (2) på varandra följande möten — varav ett skall vara årsmöte — och vid vart och ett av dessa ha biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande medlemmarna.