Tratten A-Ö

STORA TRATTEN

Flottans Män har en egen ö i Stockholms mellersta skärgård som heter Stora Tratten. Den ligger utmed Husaröleden, syd om Finnhamn på pos: N 59° 28´ E 18° 49´.

Öns areal är 37 640 m² och införskaffades år 1944. Uppförandet av byggnader påbörjades då och har även skett successivt under åren.

Flottans Män i Stockholm arrenderar ön av Riksförbundet på 50 år. Enligt arrendeavtalet är syftet att ön ska drivas som en semesteranläggning för alla som är medlemmar i någon av Flottans Mäns lokalföreningar.

Drift och underhåll av ön sker på frivillig basis, varför all hjälp av medlemmarna uppskattas. Gästerna på ön är välkomna att delta i vissa underhållsarbeten för att förbättra trivseln och komforten för sig själva och andra kamrater.

På ön finns sju gäststugor, ett klubbhus, en stuga för holmvärden och ett antal ekonomibyggnader. Bastu på avskild del av ön finns naturligtvis. Den är döpt till ”Fläskoset”. En bra hamn med bryggor för gästande båtar. Intill hamnen finns också en liten fin badvik med sandstrand och sandbotten för de mindre barnen.

Stugorna är döpta efter Evert Taube och hans visor eftersom Evert Taube var en av våra första medlemmar och föreningens beskyddare under många år. Det är inga lyxhus men de är mycket prisvärda. Man har tillgång till liten motorsnipa att hyra, kanoter, rodd- och segelbåtar samt en underbar skärgårdsnatur med tillfällen till rekreation och bad. Inte minst viktig är samvaron med andra kamrater och deras anhöriga som gästar ön.

Man hyr stugorna för självhushåll. I gäststugorna finns gasolkök, gasolkylskåp, bord och stolar samt bäddutrustning. Medtag handdukar, lakan eller sovsäck. Vatten hämtas från avsaltningsanläggningen vid miljöstationen.

Uppgifter om stughyra och bokning framgår i tidskriften nr 1 varje år och på vår hemsida. Man kan även ringa holmvärden och efterhöra om lediga utrymmen finns.

Man tar sig till Stora Tratten med egen båt eller med turbåt via brygga på Finnhamn, både Waxholmsbolaget och Cinderellabåtarna trafikerar denna brygga. Ring holmvärden och kom överens om hämtning som sker med Stora Trattens båt. För stuggäster ingår hämtning och lämning i samband med ankomst och avresa.

Aktuella uppgifter för Stora Tratten:

Telefon: 070-20 30 743 telefontid 9-10 och 17-18
övr tid telefonsvarare

Postgiro: 35 80 22-2
Swish 123 449 22 11

Postadress:

Flottans Män, Stora Tratten
PL 326
130 25 Ingmarsö

Stora Tratten från A – Ö

Alkohol

Alkoholförtäring är tillåten på ön så länge det sker under trevliga former. Missbruk tolereras ej och missbrukande gäster kan avvisas trots att hyrestid ej löpt ut.

Anmälan

Anmälan om ankomst och avfärd görs i god tid till holmvärden. Hämtning från och transport till Finnhamn kan ske genom holmvärdens försorg.

Avgifter

Hyror och avgifter fastställs av styrelsen årligen och framgår i nr 1 av tidskriften

Badplats

Innanför pontonbryggan finns en liten sandstrand. Mycket lämplig för mindre barn att leka vid. Hjälp till att hålla den ren. Räfsa finnes. Hjälp till att kratta upp och lägga tång i komposthögen.

Bastu

Bastu finns på nordöstra udden och får disponeras av gästerna. Var och en som använder bastun ska städa efter sig samt se till att ved finnes för nästa badande. Ta gärna med ved från vedboden när Du går till bastun. Vill Du hälla vatten över stenarna får endast sötvatten användas och det ska medtas. Vattenkärl finnes vid klubbstugan. Använder Du saltvatten rostar bastugrytan sönder alltför fort.

Besökare

Varje besökare uppmanas att:
Vårda naturen och inte skräpa ner
Vårda föreningens egendom
Efterkomma holmvärdens meddelande och direktiv.
Härutöver ska från brandförsvarssynpunkt envar veta vad som gäller beträffande:

Rökning och levande ljus
Skötsel av gasol
Holmvärdens stuga – läge och telefon
Grillning och eldning
Tillgång till och handhavande av släckredskap
Vad göra om brand inträffar

Var och en bör komma ihåg att STORA TRATTEN är vår gemensamma egendom, vars tillkomst möjliggjorts genom kamraters förutseende och arbetsinsatser under åren. Fråga Dig själv vad Du kan göra för att det ska bli bättre?

Arbetsinsatser från medlemmarnas sida förbättrar förhållandena och ökar trivseln samt ekonomin för Stora Tratten. Var och en är välkommen att delta i skötsel och underhåll av vår ö.

Bibliotek

Böcker finnes i klubbhuset och får lånas. Återställ efter Dig.

Bokning

Bokning av stugor sker enligt anvisningar i tidskriften nr 1 resp år samt på hemsidan. Efteranmälningar kan göras under säsongen om lediga stugor finns. Ring då till holmvärden som kan ge upplysningar och hyra ut stugor. Lediga stugor framgår av hemsidan www.flottansman.se

Brandredskap

Brandsläckare finns i varje stuga, klubbhuset och verkstaden.

Brandvarnare

Finns i varje stuga. Kontrollera funktionen då och då. Batterier byts inför säsongen av holmvärden.

Brand

Med hänsyn till brandförsvarets långa insatstid ställs det stora krav på aktsamhet av båtägare och gäster. Det förebyggande brandförsvaret och hantering av eld är alltså väldigt viktigt och ställer krav på samtliga gäster att veta var brandutrustning finns och hur den fungerar.

Om brand inträffar:

Utrym brinnande och hotad byggnad. Sätt dig själv och andra människor i säkerhet
Larma brandförsvaret och andra gäster
Släck mindre bränder själv om det inte är förenat med risker.

Båtar

Roddbåtar och segelbåt finns att låna. Båt med motor kan hyras. Hänvändelse till holmvärden.

Roddbåtarna disponeras högst tre timmar per gång om inte annat överenskommits med holmvärden. Båten ska för allas trevnad återställas väl rengjorda och förtöjas på anvisad plats. Åror och årtullar lyfts ur och läggs i båten.

För ”Karl-Alfred” (Stora Tratten-båten) gäller: För att undvika att omfattas av regeln för passagerarfartyg får högst 12 passagerare medföras. Med passagerarfartyg avses enligt lag SFS 1988:49 fartyg som medför fler än tolv passagerare, som passagerare räknas varje person ombord utom besättningen.

Handbrandsläckare finns samt flytvästar för samtliga ombordvarande.

Ekonomi

Holmvärden tar upp hyror för stugor samt avgifter för hamn, transporter, telefonavgifter o. d. Det går att betala med Swish och de vanligaste kreditkorten.

Eldning

Får endast ske på iordningställda platser.

Expedition

Expeditionen finns i holmvärdens stuga. Expeditionstider 0900-1000 och 1700-1800.

Fiske

Till ön hör ett mindre fiskevatten. Dessutom arrenderas ett större fiskevatten. Skiss utvisande dessa fiskevatten är uppsatt på expeditionen. För täckande av arrendekostnader kan de som fiskar lämna bidrag härtill.

Bedriv inte rovfiske utan fiska med omdöme.

Försäkringar

Försäkring finns för byggnader, brand-/inbrottsförsäkring samt ansvarsförsäkring.

Försäljning

Försäljning sker genom holmvärdens försorg av läsk/öl, standert, tröjor m. m.

Gasol

För kök och kylar används gasol. Holmvärden ombesörjer byte av tomma tuber. Holmvärden lämnar anvisningar om hur gasolen ska användas.

Grillning

Hink med vatten skall finnas vid grillning. Grillning får endast ske på iordningställda grillplatser. När minderåriga grillar ska alltid en vuxen ansvarig vara närvarande. Tänk på gnistspridning.

Hamn

Hamnen är i första hand avsedd för FM-medlemmars båtar. Stora Trattens båtar har fasta platser.

Handelsresor

Handelsresor sker två gånger i veckan, normalt tisdagar och fredagar. För stuggäster ingår dessa transporter i stughyran. Stuggäster har företräde mot båtgäster om platsbrist uppstår. Övriga resor kan mot avgift bokas hos holmvärden.

Holmvärd

På Stora Tratten finns en holmvärd, som ansvarar för verksamheten. Holmvärdens uppgift är att göra vistelsen för våra gäster så trivsam som möjligt. Hjälp henne/honom att sköta vår ö.

Husdjur

Husdjur är välkomna på ön. Hundar ska hållas kopplade eller uppföra sig som om den vore kopplad, dvs omedelbart lyssna på instruktion. Ta upp efter djuret. Tänk på att andra människor kan vara rädda eller allergiska mot husdjur.

Instruktioner

Instruktioner finns i regel i ”Instruktionspärmen” på holmvärdens expedition.

Inventarier

Anmäl skada eller förlust (t ex sönderslaget porslin och lampglas) till holmvärden och kom överens om ersättningsbelopp.

Klubbhuset

Klubbhuset är öppet för alla gäster. Var och en som uppehåller sig i klubbhuset hjälper självklart till med att hålla det rent och snyggt. Skriv gärna in Dig i gästboken. Klubbhuset kan lånas av medlemmar för firande av högtider o. d. Hör med holmvärden.

Levande ljus

Vid användning av levande ljus ska stor varsamhet iakttas för att förhindra brand. Ljusen ska stå i stabila och brandsäkra ljusstakar. Tända ljus får ej lämnas ens för korta stunder utan ska då släckas. Detta gäller även fotogen- och gasollampor.

Livbojar

Livbojar är avsedda för livräddning och får ej användas för lek. Anmäl ev. skador eller brister till holmvärden.

Miljöstation

Miljöstation finns vid hamnen. Föreskrifter för skötsel är anslaget vid stationen.

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter finns i stugorna, i övrigt gäller ”A – Ö föreskrifterna”. Brott mot föreskrifterna kan leda till avhysning och anmälan till styrelsen i Stockholmsföreningen.

Post

Brevlåda finns i Finnhamn. Postkontor finns på S. Ingmarsö i handelsboden.

Rökning

Rökning är tillåten vid bryggorna och utanför uthyrda stugor.

Rökning är förbjuden inne i klubbhuset. Askkoppar finns utanför.

Stigar

För att undvika för stor nedslitning ska stigarna användas. Det finns mycket sjöfågel på ön och de ligger ofta i anslutning till stigarna.

Stugor

Hjälp till att underhålla och förbättra. Tala med holmvärden för att få erforderliga direktiv och material.

Sopor

Sopor lägges i avsedda kärl i miljöstationen.

Städning

Var och en är skyldig att vid avflyttning städa efter sig. Gör rent hus! Anmäl skador och brister till holmvärden.

Sängutrustningen

I varje säng finns madrass, kuddar, filtar. Övrig utrustning medtas av gästen. Lakan eller sovsäck ska användas. Utrustningen får ej användas utomhus.

Telefon

Telefon finns på holmvärdens expedition. Akuta meddelande från anhöriga eller andra kan lämnas till holmvärden.

Laddning av mobiltelefon kan ske hos holmvärden. 12-voltsadapter för cigarettändaruttag medtages. Alternativt kan laddning ske i samband med att elverket körs i vanligt eluttag, fråga holmvärden när elverket kommer köras

Telefonlista

Telefonlista med aktuella telefonnummer finns hos holmvärden.

Toaletter

Det finns sex stycken. Fyra bakom miljöstationen vid Stora bryggan och två nedanför Albertina. För allas trevnad bör var och en hjälpa till med att hålla snyggt.

Tältning

Får ske efter holmvärdens anvisningar.

Underhållsarbeten

Genomförs av arbetslag enligt underhållsplan. Vissa underhållsarbeten genomförs löpande enligt förteckning i ”Arbetsboken”. Här finns förtecknat arbeten som ska genomföras och som gästerna kan hjälpa till med. Fråga holmvärden som ger anvisningar. Det är roligt att ha något att göra i glada vänners lag samt veta att man hjälpt till att underhålla vår ö.

Ungdomsläger

Om ungdomar använder Stora Trattens anläggning ska utspisning ske kollektivt. De ska sova i sovsäckar. Individuell matlagning med gasolkök och vedeldning får ej förekomma. Ansvarig vuxen ska alltid vara med. (Krav från brandmyndigheter)

Vatten

Färskvatten finns att hämta vid avsaltningsanläggningen vid miljöstationen.

Var sparsamma med färskvattnet. Det är dyrt att framställa. Diska och tvätta i saltvatten eller regnvatten.

Verkstad

Verkstad finns i ”Fritiof Andersson”. Verktyg får lånas men ska återställas.

Ved

Gäster hugger själva ved. Det är tillåtet att hugga mer än till sig själv. Ved finns på vedbacken strax söder om ”Evert Taube”.

Öl och läsk

Öl och läsk säljs genom holmvärdens försorg.

Öppning och stängning

Öppning och stängning av ön sker enligt särskild instruktion.

 

 

Kalendarium

mar
6
ons
2024
17:30 Årsmöte @ Sjöfartshuset
Årsmöte @ Sjöfartshuset
mar 6 kl. 17:30 – 19:30
Välkommen till föreningens årsmöte torsdagen den 6 mars klockan 17.30. Som vanligt samlas vi i Sjöfartshusets trevliga lokaler på Skeppsbron 10. Formell kallelse sänds till medlemmarna under januari 2024. / KHN
mar
7
tor
2024
08:00 Båtmässan Allt för sjön I @ Älvsjömässan
Båtmässan Allt för sjön I @ Älvsjömässan
mar 7 kl. 08:00 – mar 10 kl. 15:00
Båtmässan är uppdelad i två perioder, dels den 7 – 3 mars och dels den 14 . 17 mars 2024. Under mässdagarna informerar föreningen i en egen monter om Flottans Män.Besök gärna mässan!
mar
14
tor
2024
08:11 Båtmässan Allt för sjön II @ Älvsjömässa
Båtmässan Allt för sjön II @ Älvsjömässa
mar 14 kl. 08:11 – mar 17 kl. 09:11
Båtmässan är uppdelad i två perioder, dels den 7 – 3 mars och dels den 14 . 17 mars 2024. Under mässdagarna informerar föreningen i en egen monter om Flottans Män.Besök gärna mässan!
apr
23
tis
2024
17:30 Föredrag ”Beckholmen – Stockholm... @ Drottning Victorias Örlogshem
Föredrag ”Beckholmen – Stockholm... @ Drottning Victorias Örlogshem
apr 23 kl. 17:30 – 18:45
Beckholmens historia från dåtid till nutid. Ludde Lindkvist
, vice VD, Stockholms Reparationsvarv AB, kan som ingen annan berätta om varvets historia och hur framtiden gestaltar sig för varv och dockor. Plats: Drottning Victorias Örlogshem, konferensavdelningen[...]
maj
5
sön
2024
18:03 Riksårsmöte
Riksårsmöte
maj 5 kl. 18:03 – maj 7 kl. 19:03
Årets riksårsmöte arrangeras av FM Stockholm och genomförs den 5 – 7 maj i samband med en kryssning till Tallinn. Reservera detta datum!