Ordf. Göte Rahm tar emot FM Ankarmedalj  i Silver 2010.          

Bestämmelser för

Flottans Män Karlstad - Värmland utdelning av utmärkelsetecken (motsv)

 

1:          Villkor för utdelning 

FM Hedersankare  utdelas för flerårig avsevärd insats till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN och/eller för gagnande verksamhet i samarbete mellan de nordiska marina kamratföreningarna. Hedersankaret kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen).

FM Ankarmedalj i Guld   utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten (t ex mångårigt styrelsearbete och/eller på annan betungande position). FM Ankarmedalj i guld kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen).

FM Ankarmedalj i Silver  utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten i likhet med vad som gäller för FM Ankarmedalj i guld men i något mindre omfattning (t. ex. färre antal år i betungande position).FM Ankarmedalj i silver kan även för ovan angivna insatser utdelas till kvinna i till Flottans Män knuten damklubb.

FM Vapensköld  utdelas till militär kamratförening eller liknande organisation liksom också till myndighet, som fört kamratföreningstanken framåt resp genom värdskap eller liknande gärning underlättat/stöttat FLOTTANS MÄNs verksamhet inom eller utom landet. FM Vapensköld utdelas inte (normalt inte) till person.

FM Hederstecken   utdelas för fleråriga insatser inom riksförbundets resp lokalförenings styrelse samt till kamrater, som länge och troget (aktivt) deltagit i föreningslivet eller som på annat sätt stöttat FM:s verksamhet och syften. Hederstecknet kan även tilldelas förtjänta medlemmar inom de övriga nordiska marina kamratföreningarna samt i vissa fall förtjänta medlemmar i övriga svenska militära kamratföreningar. Ordförande i lokalförening tilldelas regelmässigt hederstecknet (om så ej tidigare skett) vid tillträde av befattningen. 

FM Damtecken  utdelas till dam ej är medlem men som enskilt eller i grupparbete stöttat FM:s verksamhet och syften.                                                                                                                                                                                                   -- o o o - -

 

FM Veterantecken  (obs !  -  ska ej betraktas som utmärkelsetecken) utdelas till medlem, som länge och troget deltagit i föreningslivet. För att vara kvalificerad skall man varit medlem i 12 år.

2.          Förslag och beslut om utdelning

 

Förslag om utdelning av Hedersankare, Ankarmedalj och Vapensköldväcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening. Motiverat förslag tillställsriksförbundets styrelse, som i ett särskilt utskott (hedersbevisningsutskottet) bereder inlämnade förslag före beslut om utdelning. Förslag om utdelning av Hederstecken och Damteckenväcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening.. Beslut om utdelning fattas av riksförbundets eller vederbörande lokalförenings styrelse.

Beslut om utdelning av Veterantecken fattas av vederbörande lokalförenings styrelse.

4.         Kostnader 

Hedersankare med tillhörande etui bekostas av riksförbundet.                                                Ankarmedalj och övriga utmärkelser bekostas av förslagsställande lokalförening.