DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017-03-16 Kl. 18.00  

1. Årsmötets öppnande 

2. Mötets stadgeenliga utlysande

(Skall vara utlyst minst tio dagar före.) 

3. Dagordningens godkännande 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av sekreterare för årsmötet 

6. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning med balansräkning 

8. Revisorns berättelse 

9.Beslut om ansvarsfrihet 

10. Fastställande av årsavgift för 2018

11. Motioner till årsmötet  

12. Proposition till årsmötet 

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

14. Styrelsen består av sex ledamöter och två suppleanter styrelsen kan enligt stadgarna bestå av sju ledamöter.  

15. Val av ordförande för 2017 

16. Val av styrelseledamöter 

17. Val av revisor 

18. Val av valberedning  

19. Tilldelning av utmärkelsetecken  

20. Årsmötet avslutas 

Styrelsen