Välkommen till Flottans Män i Karlshamn

                                    För att bli medlem krävs

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Våra medlemmar är personer, som tjänstgör eller har tjänstgjort i flottan eller på annat sätt varit knutna till marinen och sjömanslivet. De vill på detta sätt behålla kontakten med det marina, få information och ta del i vad som händer inom flotta och sjöfart. Har du intresse för flottan, marina frågor och sjöfart är det skäl nog för att ansöka om medlemskap att du inte längre tjänstgör eller om du är pensionär är inget hinder. Det är Ditt intresse för de marina frågorna som är avgörande. För att bli medlem fordras att du antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål. Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse - alla är lika välkomna. Föreningen bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis:

                                 Föreningens ändamål

 Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna ” Idag vill vi uttrycka oss så här:
Vi värnar om det goda kamratskap och den fina gemenskap som finns i Flottan, både bland dem som tidigare har tjänstgjort och mellan dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Flottans traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

 

                              Riksföreningens ändamål är

att verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan
att främja kamratskapet
att inom riksföreningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom om Flottans
uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret
att vårda Flottans traditioner
att genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en
ideell riksförening med allmännyttigt ändamål,
att vara partipolitiskt obunden
att utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för
medlemmarna Föreningen har idag ca 4000 medlemmar fördelade på 27 lokalavdelningar.
Medlemsavgiften ligger för närvarande på 200 kr /år.