Föreningen Flottans Män Jönköping 

Årsmötet 2015 

Ett 20 tal sjömän från S:a Vätterbygden hade ”Samling med alle man”, dvs. inkallade till Skeppargården, invid Vätterstranden, för Årsmötesförhandlingar. Det var den 4:e stämman efter det att sällskapet 2011 ”purrades ut” efter att Föreningen varit avsomnat i 50 år. Medlemmarna valde följande funktionärer: Måns Suneson, Bankeryd ordf. Leif Aljered, Jönköping sekr. Hans Suneson, Bankeryd kassör och Jan Johansson, Habo, klubbmästare. Till nya medlemmar i styrelsen utsågs Anders Bergström, Jönköping och Thorleif Rubin, Bottnaryd. Som suppleanter i styrelsen kvarstår Jan Olof Moberg, Visingsö och Ingvar Ericsson, Örensbaden. Till revisorer valdes Carl-Gustav Dybeck och Rolf Borglid, båda från Jönköping. Till sammankallande i valberedningen: Jan Hallström, Jönköping.   Vid Årsmötet hade föreningsmedlemmen Jan Nilsson, Huskvarna – bördig från Blekinges östra öar, inbjudits till årsmötet för att hålla föredrag med text- och bildspel om                      ” Örlogsstaden Carlskrona 400 år”. Föredraget, som till stora delar bygger på den egna släktforskningen från 1600-talet till nutid, berörde historiska skeenden bl.a. om lotsarnas ställning i Blekinges skärgårdar, pestens och kolerans härjningar på öarna i östra Sverige och Örlogshamnens utbyggnad i Karlskrona. Intressanta fördjupningar delgavs åhörarna om bl.a. Skeppsgossekårens framväxt till dess upphörande år 1937. Dramat med den sovjetiska ubåten U 137 som gjorde intrång i Gåsöfjärden kunde Jan Nilsson följa med kikare från familjens trädgård. Jan Nilsson fick applåder för sitt föredrag och mottog av ordföranden en välsmakande gåva, som tack för sin insats.   Vid Årsmötet fick deltagarna del av sanningen att det inte var första gången som Jönköpings kyrkklockor ringt i orostider, som de gjorde förra året, den 1 maj 2014. Enligt professor  Oredssons följetong i JP, ringde kyrkklockorna även den 5 augusti 1914, enligt följande citat: ”Samma dag på kvällen klämtade kyrkklockorna i Jönköping för mobilsering av flottans värnpliktiga. Sjömännen, som reste till Karlskrona, följdes av en väldig människomassa, och när tåget satte i rörelse, ropades ” Leve Sverige!”, vilket livligt besvarades.” 

Text Leif Aljered