FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG                                                                 

Örlogsvägen 6,  426 71  VÄSTRA FRÖLUNDA

Telefon:  031  29 07 23

E-post: goteborg@flottansman.se

Pg 4 47 48 – 2, Bg 470 - 3526

 

STADGAR

 

FÖR

 

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG

 

Antagna vid årsmötet 1953 samt med ändringar fastställda vid årsmötena 1970, 1979, 1985, 1992, 1997, 2000, 2003, 2004 och 2008.

 

 

§ 1                ÄNDAMÅL

 

Flottans Män i Göteborg, som är en lokalförening för Göteborgsregionen av Riksförbundet Flottans Män, är en religiöst och politiskt obunden förening och har sitt säte i Göteborg.

 

Föreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nu tjänstgörande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan/marinen, att genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell förening med allmännyttiga ändamål, vårda vapnets traditioner och möjliggöra ett närmare följande av dess utveckling, befordra ett gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utvecklingen av sådan verksamhet, som kan vara av gemensamt intresse för medlemmarna.

 

 

§ 2                 MEDLEMSKAP

 

För att erhålla medlemskap fordras att vid flottan/marinen vara eller ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, tjänstgöra eller ha tjänstgjort som värnpliktig.

 

Ansökan om inträde avgörs av styrelsen.

 

Utländsk medborgare, med särskild anknytning till och intresse för föreningen, kan kallas till korresponderande medlem.

 

Medlemskap kan därutöver, efter särskild prövning, vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för flottan/marinen och för föreningens ändamål.

 

Personer inom eller utom föreningen, som genom förtjänster synnerligen väl gagnat densamma, kan på förslag av styrelsen kallas till hedersledamot i föreningen. Diplom tillställes dylik ledamot på tid och sätt som styrelsen i varje enskilt fall beslutar.

 

Medlem, som skadar föreningens ändamål eller anseende, kan uteslutas av styrelsen.

 

Ansökan om återinträde av f.d. medlem, som uteslutits, inlämnas till styrelsen för avgörande. Återinträde kan härefter beviljas av styrelsen efter särskild prövning.

 

Medlem skall före 1:a april erlägga fastställd årsavgift. Är årsavgiften icke erlagd inom tre månader, efter anmaning, anses medlemmen efter kassaförvaltarens prövning ha utträtt ur föreningen.

 

Ändringar i medlemsförteckningen föredras vid styrelsens sammanträden.

 

 

§ 3                AVGIFTER OCH FINANSIERING AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

 

Medlem erlägger årsavgift som fastställs vid årsmötet.

 

Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

 

Föreningen inbetalar till riksförbundet fastställd del av årsavgiften.

 

Medlem som upphör vara medlem i föreningen, äger ej rätt att erhålla ersättning för avgifter eller insatser i föreningen.

 

Den fastställda årsavgiften skall täcka kostnader för föreningens löpande verksamhet inklusive avgifter till riksförbundet samt av årsmötet beslutade avsättningar till fonden Marinstugans Framtid och Gravfonden. Särskilda statuter är upprättade som bilaga 1 och 2 till föreningens stadgar.

 

 

§ 4                 STYRELSEN

 

Styrelsen, skall bestå av ordföranden samt högst 12 (tolv) ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig, vid första sammanträdet efter årsmötet, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassaförvaltare, samt övriga sakansvariga. 

 

Styrelsen utser inom sig firmatecknare och vid behov arbetsutskott och kommittéer.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller annars då minst fyra ledamöter så påfodrar, och är beslutsmässiga då hälften av styrelsens ledamöter plus ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

 

Vid samtidigt förfall för ordförande och vice ordförande uppehålls ordförandeskapet av inom styrelsen därtill utsedd funktionär, intill dess föreningen utsett ersättare.

 

 

§ 5                ARBETSUTSKOTT OCH KOMMITTÉER

 

Arbetsutskottet, permanenta eller tillfälliga kommittéer, kan helt eller delvis adjungeras till styrelsen.

Dessa, nedan kallade AU, utser inom sig ordförande och sammanträder på kallelse av denna. AU äger vid behov med sig adjungera andra personer.

 

Syftet med AU är att avlasta styrelsen mindre rutinärenden och verkställighets- diskussioner samt att handlägga ärenden, som av styrelsen delegerats till AU.

 

Riktlinjer som gäller för AU är:

·         Att handlägga inkommande och utgående skrivelser, vilka skall hållas tillgängliga vid styrelsens sammanträden.

·         Att självständigt infordra anbud och anta anbud understigande 5.000 (femtusen) kronor som total investeringskostnad.

·         Att vid AU sammanträden upprätta protokoll, som skall delges styrelsen.

 

 

§ 6                REVISION

 

Föreningens arbets- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

Föreningens räkenskaper skall, avslutade av kassaförvaltaren, inlämnas till föreningens revisorerna för granskning senast den 31 januari. Revisorerna skall senast den 15:e februari till styrelsen avlämna sin revisionsberättelse innehållande bl.a. förslag om ansvarsfrihet.

 

 

§ 7                ÅRSMÖTE

 

Årsmötet är Flottans Mäns högsta beslutande organ och styrelsen dess verkställande och förvaltande organ.

Årsmöte hålls om möjligt i februari månad och skall av styrelsen utlysas minst 10 (tio) dagar före årsmötet.

För att få deltaga på årsmötet krävs medlemskap om man inte därtill är särskilt inbjuden.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 

1.      Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

2.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

3.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

4.   Framläggande av styrelsens årsberättelse och ekonomiska                               årsredovisning.

5.   Revisorernas berättelse.

6.   Beslut om ansvarsfrihet.

7.   Fastställande av årsavgift för nästkommande år.  

8.   Fastställande av medeldisposition för fonder.

9.      Val av ordförande enligt § 9.

10.  Val av styrelseledamöter enligt § 9.

11.  Val av revisorer enligt § 9.

12.   Val av valberedning enligt § 9.

13.   Ärenden, som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet.

14.   Ärenden som av medlemmar är i stadgeenlig ordning inlämnade till årsmötet.

15.  Utdelning av utmärkelser och avtackningar.

 

 

 

 

 

 

§ 8.               EXTRA ÅRSMÖTE

 

                    

                     Extra årsmöte kan hållas, då styrelsen finner det erforderligt och utfärdar då kallelse härtill på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

 

                     Vid extra årsmöte får andra frågor inte tas upp till beslut än de som på kallelsen till mötet är upptagna, om inte frågan är en följd av det ärende som skall behandlas.

 

 

§ 9                VAL

 

                     Vid årsmötet skall väljas, förutom i § 4 nämnd styrelse, två revisorer jämte suppleanter för dessa samt en valberedning bestående av tre personer.

 

                     Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga funktionärer, revisorer och suppleanter till halva antalet för en tid av två år och inträda i verksamheten omedelbart efter årsmötet.

 

                     Avgår funktionär från sin befattning innan tiden för mandatet utgått, sker erforderligt fyllnadsval vid årsmötet.

 

 

§ 10              VALBEREDNING

 

                     Valberedningen utser inom sig ordförande.

 

                     Det åligger valberedningen att senast den 1:e februari till styrelsen ingiva förslag på kandidater till i § 9 föreskrivna val.

 

 

§ 11              RÖSTRÄTT OCH BESLUT

 

                     Röstberättigade är hedersledamöter samt alla medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom vid fråga enligt § 15 och § 16. Omröstning sker öppet utom då sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid sluten omröstning, där lottning skall ske.

 

                     Vad som sägs om ordförandens utslagsrätt gäller även vid styrelsemöte och vid sammanträde med utskott och beredning.

 

 

§ 12              FÖRSLAG FRÅN ENSKILD MEDLEM

 

                     Enskild medlem, som önskar få ärende förelagt till prövning vid årsmöte, skall före den 1:e februari överlämna frågan skriftligt till styrelsen, som framlägger densamma jämte yttrande, för årsmötet.

 

 

 

 

 

 

§ 13              FASTIGHETEN

 

                     Fastigheten Nya Varvet 726:6 med adress Örlogsvägen 6 tillhör föreningen. Föreningen får ej frånhända sig fastigheten genom försäljning eller på annat sätt, avsäga sig ägandet, såvida ej trängande behov, t.ex. försämrad ekonomisk situation, ändring i stadsplanen eller dylikt skulle framtvinga detta. Beslut om fastighetens försäljning skall, för att vara giltigt, ha fattats på två, med minst två månaders mellanrum, på varandra följande möten. Av dessa skall det ena vara ordinarie årsmöte och det andra ett extra årsmöte.

 

 

§ 14              FÖRENINGENS ÄGODELAR

 

14.1                               Över föreningens övriga ägda inventarier och föremål, även hos föreningen deponerade dylika, skall förteckning föras. Kopia av förteckningen skall jämte försäkringshandlingar skall förvaras i föreningens bankfack eller kassaskåp. Deponerade föremål skall märkas med deponinummer och eller ägarens namn.

 

14.2                               Föremål av musealt intresse får ej avyttras utan särskilda skäl och skall dessförinnan ha erbjudits, mot depositionsintyg, närliggande FM föreningar samt därefter museer inom föreningens intresseområde.

 

14.3                               Beslut om avyttring av inventarier och föremål tas av styrelsen efter en bordläggning och skall rapporteras till årsmötet.

 

 

 § 15             ÄNDRINGAR AV STADGAR

 

                     Förslag om stadgeändring skall av styrelsen föreläggas årsmötet för beslut. Beslutet skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.

 

 

§ 16              UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

16.1                               Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltig, ha  fattats på två, med minst två månaders mellanrum, på varandra följande möten. Av dessa skall det ena vara ordinarie årsmöte och det andra ett särskilt utlyst extra årsmöte. Beslut om upplösning skall vid vart och ett av dessa möten skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

 

16.2                               Föreningen får ej upplösas förrän dess skulder likviderats.

 

16.3                               Då beslut enligt denna paragraf fattats åligger det styrelsen att framlägga förslag till disponerande av föreningens kvarstående tillgångar med iakttagande av:

·         att samlingar av musealt värde skall erbjudas närliggande FM-föreningar samt därefter museer inom föreningens intresseområde.

·         att fastigheten och föreningens övriga ägodelar, först därefter får på förmånligaste sätt avyttras på allmänna marknaden.

·         att inga föremål eller övriga tillgångar till någon del får tillfalla enskilda personer samt

·         att den slutliga behållningen fördelas på följande sätt:

-75% tillfaller Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne ( SSRS, Sjöräddningssällskapet).

-25% tillfaller Flottans Mäns Riksförbund.

 

                     Har beslut angående föreningens upplösning fattats skall dess handlingar överlämnas till Riksförbundet.

 

  

Bilaga 1 till stadgar för

 

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG

 

FONDEN MARINSTUGANS FRAMTID

 

 

ÄNDAMÅL

 

Fonden Marinstugans Framtid är avsedd att finansiera större om- eller tillbyggnader av Marinstugan samt för inköp av inventarier till Marinstugan för ett värde överstigande 20.000 kronor per post.

Normala underhålls- och reparationskostnader får ej belasta fonden utan skall finansieras genom årliga avsättningar i den löpande verksamheten.

 

AVSÄTTNINGAR TILL FONDEN

 

Fonden skall årligen tillföras av styrelsen föreslagna och av årsmötet beslutade medel. Därutöver kan fonden erhålla gåvor och bidrag från enskilda personer eller organisationer, där givaren speciellt angivit att medlen skall tillföras fonden.

 

UTTAG FRÅN FONDEN

 

Uttag från fonden skall godkännas av styrelsen.

 

Bilaga 2 till stadgar för

 

KAMRATFÖRENINGEN FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG GRAVFONDEN    ÄNDAMÅL
Gravfonden är avsedd att finansiera investeringar kopplad till föreningens grav på Nya varvets kyrkogård samt inköp av inventarier till som berör föreningens ansvar för vissa gravar på Nya Varvets kyrkogård (till exempel tilläggsgravering av skylt med de gravsatta). Normala underhållskostnader för graven som ej bestrids av kyrkogårdsförvaltningen får belasta gravfonden.   

AVSÄTTNINGAR TILL FONDEN Fonden skall årligen tillföras av styrelsen föreslagna och av årsmötet beslutade medel. Därut­över kan fonden erhålla gåvor och bidrag från enskilda personer eller organisationer, där giva­ren speciellt angivit att medlen skall tillföras fonden.  

UTTAG FRÅN FONDEN Uttag från fonden skall godkännas av styrelsen.